Luận văn những giải pháp chủ yếu để phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn hà nội

50.000

Category:

Luận văn những giải pháp chủ yếu để phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn những giải pháp chủ yếu để phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn hà nội

Luận văn những giải pháp chủ yếu để phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn hà nội

fff

Luận văn những giải pháp chủ yếu để phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn hà nội

fff

Luận văn những giải pháp chủ yếu để phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn hà nội

fff

Luận văn những giải pháp chủ yếu để phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn hà nội

fff

Luận văn những giải pháp chủ yếu để phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn hà nội

fff

MỤC LỤC


MỞ ĐẦU


Trang

1

CHƯƠNG 1

KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ, sự CẨN THIẾT VÀ 4 KHÀ NĂNG PHÁT TRIỂN

 • 1.1. Kinh doanh lữ hành quổc tẻ và vị trí, vai trò của nó trong 4

hoạt động du lịch

LU. Quan niệm về du lịch quốc tế

 • 1.1.3. Quan hệ cung cầu du lịch và vai trò của các công ty lữ hành 6

công ty du lịch lữ hành quốc tế

 • 1.2.1. Các loại hình tổ chức của Công ty lữ Luận văn những giải pháp chủ

yếu để phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn hà nội hành

 • 1.2.2.1. Nghiên cứu thị trường và Tổ chức xây dựng các9 chương trình du lịch trọn gói

 • 1.2. Một so chỉ tiêu chính đánh giá hiệu quà kinh doanh của công ty 12 lữ hành quốc té

1.4. Hiện ưạng và xu thế phát triển của thị trường du lịch

khu vực và thế giói Luận văn những giải pháp chủ yếu để phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn hà nội

1.4.1 Hiên trạng của thị trường du lịch trong khu vực và thế giới 13

CHƯƠNG 2

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

DƯ LICH Lữ Hành qưốc Tê trẽn địa bàn hả nội

 • 2.1. Những lợi thè dè phát triển kỉnh doanh du lịch nói chung và 18 lữ hành quốc tẻ nói riêng trên địa bàn Hà nội

  • 2.1.1.  Điêu kiện tự nhiên                                              18

  • 2.1.2.  Tài nguyên Luận văn những giải pháp chủ yếu để phát triển hoạt động

kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn hà nội du lịch nhàn van      19

 • 2.2. Đanh giá hoạt dộng kinh doanh lừ hành quốc tê trên dịa bàn 21 Hà nội

  • 2.2.1.  Hiện trạng quàn lý các hoạt động kinh doanh du lịch trên địa 21 bàn Hà nội

  • 2.2.2.  Hiện trạng lực lượng doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên 23

địa bàn Hà nội

 • 2.2.3.  Hiện trạng lao động trong ngành du lich ở Hà nội                 25

 • 2.2.4. Hiên trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của du lịch 25

Hà nội

2.2.7. Hiện Luận văn những giải pháp chủ yếu để phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn hà nội trạng các nhà cung cấp của công ty lữ hành                                     trênđịa bàn 35

Hà nội

 • 2.2.7.1.  Hiện trạng về hệ thống khách sạn nằm trên địa bàn 35

Hà nội

 • 2.2.7.2.  Hiên trạng kinh doanh vận chuyển khách                   36

 • 2.2.7.3.  Hiện trạng về cơ sờ tham quan, vui chơi giải trí trên 37

địa bàn Hà nội

 • 2.3. Đánh giá công tác tổ chức xây dựng, bán và thực hiện chương 37 trinh du lịch của các còng tỵ kinh doanh lữ hành quốc té trên Luận văn những giải pháp chủ yếu để phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn hà nội

dịa bàn Hà nội

 • 2.3.1. Nghiên cứu thị trường và xây dung các chương trình du lịch 37

trọn gói                                  42

 • 2.3.2. Tổ chức bán và thực hiên chương trình du lịch                    39’

 • 2.4. Một sò nhận xét thực trạng kinh doanh lữ hành quốc tế trên dịa bàn Hà nội

  42


  • 2.4.1.  Sự thành còng của du lịch Hà nội

  • 2.4.2.  Tồn tại và những yếu kém

   • 2.4.2.1.  Đối với cơ quan quản lý hoạt động du lịch                43

   • 2.4.2.2.  Đối với doanh nghiệp lữ hành quốc tế Luận văn những giải pháp chủ yếu để phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn hà nội trên địa bàn 44

Hà nội

2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế

CHƯƠNG3

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN 46 HOẠT ĐỘNG KINH DOANHCỦA CÁC DOANH NGHIỆP

Lữ HÀNH QUỐC TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

 • 3.1.  Định hướng phát triển kinh doanh du lích quốc té trên địa bàn 46

Hà nội

 • 3.1.1.  Quan niệm cơ bản vể phát triển du Luận văn những giải pháp chủ yếu

để phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn hà nội lịch quốc tế                                                    46

 • 3.1.2.  Định hướng phát triển du lịch quốc tế trên địa bàn Hà nội 47

3.1.2.1 .Định hướng hoàn thiện tổ chức, quản lý du lịch quốc tế 47 ở Hà nội

 • 3.I.2.2. Định hướng đa dạng hoá và nâng cao chất lượng 48 sản phẩm du lịch

 • 3.2.  Những mục tiêu phát triển du lịch quốc tê của Hà nội trong 49

thời gian tới

 • 3.2.1.  Mục tiêu tổng quát                                             49

 • 3.2.2.  Mục tiêu về khách du lịch Luận văn những giải pháp chủ yếu để phát

triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn hà nội      49

 • 3.2.3.  Mục tiêu doanh thu từ du lịch quốc tế tý lệ GDP du lịch trong 50

GDP của thành phố

 • 3.3.  Giãi pháp thực hiện đồi với doanh nghiệp lừ hành quốc tế trên 51 dịa bàn

Hà nội

 • 3.3.1. Sắp xếp và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các doanh nghiệp 51

kinh doanh lữ hành quốc tê trên địa bàn Hà nội                42

 • 3.3.2.  Đào tạo và phát triển nguổn nhân lực du lịch                      52

 • 3.3.3.  Tăng cường tiếp thị và xúc tiến tuyên truyền quảng cáo Luận văn những

giải pháp chủ yếu để phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn hà nội                                                53

 • 3.3.4.  Giải pháp xây dựng các chương trình du lịch trọn gói              55

 • 3.4. Giải pháp hỗ trợ của nhà nước

KẾT LUẬN

56


58


PHỤ LỤC

TÀI LIÊU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn những giải pháp chủ yếu để phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn những giải pháp chủ yếu để phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn hà nội
Luận văn những giải pháp chủ yếu để phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart