Luận văn những giải pháp chủ yếu huy động và sử dụng vốn tín dụng để phát triển kinh tế nông thôn huyện thanh trì ngoại thành hà nội

51.000

Category:

Luận văn những giải pháp chủ yếu huy động và sử dụng vốn tín dụng để phát triển kinh tế nông thôn huyện thanh trì ngoại thành hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn những giải pháp chủ yếu huy động và sử dụng vốn tín dụng để phát triển kinh tế nông thôn huyện thanh trì ngoại thành hà nội

Luận văn những giải pháp chủ yếu huy động và sử dụng vốn tín dụng để phát triển kinh tế nông thôn huyện thanh trì ngoại thành hà nội

fff

Luận văn những giải pháp chủ yếu huy động và sử dụng vốn tín dụng để phát triển kinh tế nông thôn huyện thanh trì ngoại thành hà nội

fff

Luận văn những giải pháp chủ yếu huy động và sử dụng vốn tín dụng để phát triển kinh tế nông thôn huyện thanh trì ngoại thành hà nội

fff

Luận văn những giải pháp chủ yếu huy động và sử dụng vốn tín dụng để phát triển kinh tế nông thôn huyện thanh trì ngoại thành hà nội

fff

Luận văn những giải pháp chủ yếu huy động và sử dụng vốn tín dụng để phát triển kinh tế nông thôn huyện thanh trì ngoại thành hà nội

fff

Luận văn những giải pháp chủ yếu huy động và sử dụng vốn tín dụng để phát triển kinh tế nông thôn huyện thanh trì ngoại thành hà nội

fff

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỔC DÂN

PHẬMTỈỈỊDUVỈG

NHỮNG GlAf PHAP CHI! YỄU HUY ĐỘNG VA sir ĐỤNG VON TIN DỤNG BÉ PHAT TRIÊN KINH TẺ NÔNG THỔN HUYÍN THANH TRỊ-NGOẠI THINH HA NQI

LUẬN AN THẠC SỸ KHOA Ỉ1ỘC KINH TÉ

H.ÀNỘi-1998

BỌ GIÁO DỤC VA DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỂ QUỐC DÂN c—’————————————–

Phạm Thị Dung

NHŨNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HUY DỘNG VÀ sử DỤNG VỐN TÍN DỤNG DE PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN HUYỆN THANH Luận văn những giải pháp chủ yếu huy động và sử dụng vốn tín dụng để phát triển kinh tế’ nông thôn huyện thanh trì ngoại thành hà nội TRÌ -Ngoại thành hà nội.

LUẬN ÁN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TÊ

TRƯNG TẨM TL.TT THƯ VIỂN

PHÒNG_LUẬNÁN-LưẬN_VAM

HỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HOC KINH TỂ QƯỐC DÂN

Phạm Thị Dung

NHŨNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HUY ĐỘNG VÀ sử DỤNG VỐN TÍN DỤNG ĐỂ PHÁT TRIEN KInH tế nông tHÔN huyện thanh trì – NGOẠI THÀNH HÀ NỘI.

LUẬN ÁN THẠC SỸ khoa Luận văn những giải pháp chủ yếu huy động và sử dụng vốn tín dụng để phát triển kinh tế nông thôn huyện thanh trì ngoại thành hà nội HỌC kinh tế

Chuyên ngành: Kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa

Kỉnh tế quc dânfZ“ ’           TRUNG TAM TL.TT THƯ VIỀN

Mã số          : 5-0205           PĨÍÒNG.LUẶN.ÁN-LIẲN.VĂN

Người hướng dằn khoa học: PI’S. NGUYỀN VẢN ÁNG

MỤC LỤC

CHUƠNG 1: MỘT số VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỤC Trang TIỄN VỀ HUY ĐỘNG VÀ sử DỤNG VỚN TÍN DỤNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN

 • 1.1. Kinh tế nòng thôn và những đặc điểm kinh tế           4

nòng thôn

 • 1.1.1. Kinh tế nông Luận văn những giải pháp chủ yếu huy động và sử dụng vốn tín dụng để phát triển kinh tế nông thôn huyện thanh trì ngoại thành hà nội thôn 4

 • 1.1.2.

Đặc điểm của kinh tế nông thôn ở nước ta

thôn

 • 1.2. Vai trò của vốn tín dụng đối với việc phát triển 12 kinh tế nông thôn

 • 1.2.1. Tín dụng

 • 1.2.2.  Vai trò của vốn tín dụng đối với việc phát triển kinh tê’ nông 12 thôn

 • 1.3. Đặc điểm huy động và sử dụng vốn Luận văn những giải pháp chủ yếu huy động và sử dụng vốn tín dụng để phát triển kinh tế nông thôn huyện thanh trì ngoại thành hà nội tín dụng ở 16 nòng thôn

đầu tư tín dụng để phát triển kinh tế nòng thôn

♦ *

*

CHUƠNG 2, TH Luận văn những giải pháp chủ yếu huy động và sử dụng vốn tín dụng để phát triển kinh tế nông thôn huyện thanh trì ngoại thành hà nội ự: TRẠNG HUY ĐỘNG VÀ sử DỤNG VỐN TÍN DỰNG để phát TRIEN kinh tế


NổNG THÔN HUYẸN THANH TRÌ

nguổn nước

 • 2.1.4.

Phân vùng kinh tế

 • 2.1.7.  Cơ cấu kinh tế của huyên 2.2. Thực trạng huy Luận văn những giải pháp chủ yếu huy động và sử dụng vốn tín dụng để phát triển kinh tế nông thôn huyện thanh trì ngoại thành hà nội động vốn tín dụng để phát triển kinh tế 34 nông thôn huyện Thanh Trì

 • 2.2.1. Vài nét sơ lược về tình hình huy động vốn của một số tổ           34

chức ở huyên Thanh Trì :

*

2 2 2. ‘lình hình huy động vốn của cấc tó chức tín dụng ở huyện 38

Thanh Trì

đ

 • 2.3.  Tình hình sử dụng von của các tổ chức tín dụng ở huyện 40

Thanh Trì

 • 2.3.2. Đối với người sử dụng vốn tín dụng                             49

  • 2.4.  Luận văn những giải pháp chủ yếu huy động và sử dụng vốn tín dụng để phát triển kinh tế nông thôn huyện thanh trì ngoại thành hà nội Kết quả dụt được vù nhùng mạt còn tồn tụi trong việc huy 52 động và sản xuất vốn tín dụng để phát triển kinh tế nông thôn huyện Thanh Trì

   • 2.4.1. Những kết quả đạt được trong việc huy động và sử dụng           53

vốn tín dụng

 • 2.4.2. Những mặt còn tồn tại                                         54

CHUÔNG 3. PHUƠNG HUÓNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẠO NGUỒN VÀ SÙ DỤNG VỐN TÍN DỤNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN HUYỆN THANH TRÌ

 • 3.1. Phương hướng tạo nguồn và sử dụng Luận văn những giải pháp chủ

yếu huy động và sử dụng vốn tín dụng để phát triển kinh tế nông thôn huyện thanh trì ngoại thành hà nội vốn tín dụng *                          57

 • 3.1.1. Phương hướng chung                                        57

 • 3.1.2. Phương hướng phát triển kinh tế nông thôn huyện Thanh 57 Trì đến năm 2005

nông thôn huyện Thanh Trì

‘ì ‘ĩ ĩ rĩ.: í:

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn những giải pháp chủ yếu huy động và sử dụng vốn tín dụng để phát triển kinh tế nông thôn huyện thanh trì ngoại thành hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn những giải pháp chủ yếu huy động và sử dụng vốn tín dụng để phát triển kinh tế nông thôn huyện thanh trì ngoại thành hà nội
Luận văn những giải pháp chủ yếu huy động và sử dụng vốn tín dụng để phát triển kinh tế nông thôn huyện thanh trì ngoại thành hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart