Luận văn những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp

52.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp

Add your review

Luận văn những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp

Luận văn những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp

fff

Luận văn những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp

fff

Luận văn những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp

fff

Luận văn những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp

fff

Luận văn những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp

fff

Luận văn những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp

fff

rj I‘X’-’


IX.I jAi’ id fl i 1


<<<123>>>

IE

I • i

% ■* 1

( ,

‘.4

>• ■ *

•n

1 R

(J

M

I V

k •» .

___X I           -I~~—~~                  …

i J1137 „

LV. ThS

DHKTQDBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC KINH TẾ Quốc DÀN

NGUYỄN XUÂN LÃN

NHŨNG GIẢI PHÁP CHỦ YÊU NHAM HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG

• ■

MARKETING CỦA CÁC OOANH NGHIỆP

LUẬN ÁN THẠC sĩ KHOA HỌC KINH TÊ’

ĐẠI HỌC KTQD

TRUNG TÂM Luận văn những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp

THÔNG       j

II 4 mAi 1 nno

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC KINH TẾ Quốc DÂN

NGUYỄN XUÂN LÃN

t

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHAM HOÃN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐIÊU CHỈNH GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÁC DOANH NGHIỆP"

CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ, QUẢN LÝ VÀ KẺ’ HOẠCH HOÁ KTQD

MÀ SỐ           ỉ 5.02.05

LUẬN ÁN THẠC sĩ KHOA HỌC KINH TẾ

Người hướng dẫn Luận văn những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp khoa học:

PTS. LẺ THÊ GIỚI

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦư………………………………………………………………… trang

 • 5. Nhung ván đề nghiên cùu dự định phải đạt du’ọ*c… trang 2

Luận văn những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp CHƯƠNG I: NHỮNG VAN ĐLÝ LUẬN CƠ BAN VPHƯƠNG PHẤP

ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRONG HOẠT ĐỌNG MARKETING

CỦA CÁC DOANH NGHIỆP……………………… trang 4

LI Vai trò của định giá trong hoạt dộng marketing ỏ’các doanh nghiệp

trang 4

LI.ỉ Khái niệm VC marketing……………………………………… trang

 • 1.2   Các phương pháp định giá chủ yếu trong

marketing……………………………………………………… trang

 • 1.2.1 Khái niệm giá cả…………………………………………….. Luận văn những

giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp trang 8

1.3- Các hình thúc diều chỉnh giá trong marketing …. trang 12

 • 1.3.1 Tầm quan trọng của công tác diếu chính giá

trong marketing………………………………………………..trang 12

 • 1.3.2 Các hình thúc diều chỉnh giá……………………………. trang 15

 • 1.3.3 Quá trình quvẽt dinh diếu chinh <JÌá               trnnv ??

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỤ’C TRẠNG CÔNG TẤC ĐlỀư CHỈNH

GIÁ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở NƯỚC TA Luận văn những

giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp … trang 26

 • 2.1  Sụ’ phát triển của các hình thúc (tiều chính giá trong hoạt động

kinh doanh ổ’nuo’c ta……………………………………………………… trang

 • 2.1.1 Khái quát về công tác định giá trong các doanh nghiệp

ó’ nuo’c ta……………………………………………………………. trang

 • 2.1.2 Phân tích quá trinh áp dụng các hình thùc điều chỉnh giá trong hoạt

động kinh doanh ở nuo’c ta……………………………………. trang

2.2- Nhung két luận tu việc áp dụng các hình thùc điều chỉnh Luận văn những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phương pháp điều

chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp giá của các doanh nghiệp………………………………………………………………….trang 37

 • 2.2.1  Nghiên CUU các lien đề cho việc áp dụng……………. trang 37

 • 2.2.2 PhuVng pháp tính toán để xác lập các

hình thúc điều chỉnh giá………………………………………… trang 38

 • 2.2.3  Ket luận về phạm vi và đối tu‘ọ*ng áp dụng các hình thúc điều

chỉnh giá…………………………………………………………….. trang 38

CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHẤP CHỦ YẾƯ NHAM HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHẤP

ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÁC DOANH Luận văn những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp NGHIỆP… trang 39

 • 3.1 Nhung quan điểm co’ bãn về việc áp dụng các hình thức điều

chínhgiá trong hoạt dộng marketing của các doanh

 • 3.1.1 Các hình thúc điều chỉnh giá là công cụ cạnh tranh tích cục, là

một hộ phận cúa chính sách giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp………………………………………………………………………….. trang  39

 • 3.1.2 Thục hiện diều chỉnh giá phâi đâm bảo lọi ích của khách hàng và

 • 3.1.3 Chi phi co* hội là một Luận văn những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp trong nhung cãn cù tính toán

quan trọng khi thiết lập các điều kiện chiết khấu

giá………………………………………………………………… trang 41

 • 3.1.4  Nghiên cứu thị trùò*ng là điều kiện tiên quyết cho việc thục hiện

các biện pháp diều chỉnh giá của doanh nghiệp………… trang 42

 • 3.1.5 Các hình thúc diều chỉnh giá phài phù hợp với các quy định của

pháp luật…………………………………………………………….. trang 42

 • 3.2 Hoàn thiện phiíoìig pháp chiết khâu thanh toán

nhanh……………………………………………………………………trang 43

 • 3.2.1 Xác dinh mục tiêu của Luận văn những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp chiết khắu thanh toán

nhanh……………………………………………………………………trang 43

 • 3.2.2 Nhung cân nhắc kyi ích và thiệt hại khi áp dụng chính sách

chiết khấu thanh toán nhanh …………………………………. trang 44

 • 3.2.3 Xây dụng phủo*ng pháp tính toán xác định các bien sổ trong

chiết kháu thanh toán nhanh: N , d và K …………………. trang 46

 • 3.2.4 Những điều kiện dâm bảo để áp dụng chiết khấu

thanh toán nhanh…………………………………………………. trang 55

 • 3.2.5 Nhung lưu ý khi áp dụng hình thúc chiết khấu

Luận văn những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp thanh toán nhanh ……………………………………………………. trang 55

3.3 Xây dụng phuo’ng pháp tính toán chiêt khâu theo khôi

 • 3.3.1 Xác định mục tiêu của chiết kháu theo khối

lùọng

trang 56

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp
Luận văn những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart