Luận văn những giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp nông thôn ở tỉnh bắc ninh trong qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

52.000

Category:

Luận văn những giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp nông thôn ở tỉnh bắc ninh trong qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn những giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp nông thôn ở tỉnh bắc ninh trong qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Luận văn những giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp nông thôn ở tỉnh bắc ninh trong qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

fff

Luận văn những giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp nông thôn ở tỉnh bắc ninh trong qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

fff

Luận văn những giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp nông thôn ở tỉnh bắc ninh trong qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

fff

Luận văn những giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp nông thôn ở tỉnh bắc ninh trong qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

fff

Luận văn những giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp nông thôn ở tỉnh bắc ninh trong qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

fff

BO GIAC Lu3 VA DẠC TAO I&ỰỜN3 eAIECO Z273 IE GuUốO •

5*     9

LUẬX AN THẠL s’f KEOA BCC

MỤC LỤC

Trang

Mở đấu

Chương 1

Cong nghiệp hoá nóng thôn trong qua trình cóng nghiệp hoá, Luận văn những giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp nông thôn ở tỉnh bắc ninh trong qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn .

ỉ. ỉ- Khái nieni và những đặc điểm cơ bàn của cõng nghiệp nông thôn

 • 1.2-   Vai trò và các nhân to phát triển cõng nghiệp nông thán trong quá 9 trinh cõng nghiệp hoá , hiện đại hoá .

1.2.2 – Các nhàn tó Luận văn những giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp nông thôn ở tỉnh bắc ninh trong qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá phát triển công nghiệp nông thon

10

(’hương 2

 • 2.1.1- Chu trương cùa Dang và .Nhà nước vé phát triển cóng nghiệp 21 nong thôn

Kinh te – xa hoi cua tinh ánh hưởng đen phát triển CNNT trẽn địa bàn

 • 2.2.3- Những nhàn tồ kình tế – xã hội ở tình Bắc Ninh có ánh hưởng 44 đén sư phát triển cong nghiệp nông thôn

 • 2.3.2- Thực trang các làng nghê cõng nghiệp tiểu thú côngnghiệp Luận văn những giải pháp

chủ yếu phát triển công nghiệp nông thôn ở tỉnh bắc ninh trong qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Ninh

Chương 3

Phương hướng và những giãi pháp chù yếu đế phát triển CNNT ờ tình

Bắc Ninh trong quá trình cóng nghiệp hoá, hiện (lại ho á đất nước

3 Luận văn những giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp nông thôn ở tỉnh bắc ninh trong qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 1 – Nh ừng ph ương h ướng cơ bàn

 • 3.1.1- Phát triển cong nghiệp nóng thon ở tình Bắc Ninh dựa trên co sò 88 bão ton và phát triển các làng nghê , dặc biệt là các làng nghé truyẽn

thòng.

 • 3.1.2- Phát triển CNNT gan vói qui hoạch tong the kình té- xã hội cùa 89 tình .

 • 3.1.3- Phát triển CNNT gan voi cõng nghiệp dô thị, CN Trung ương 89 trẽn địa bàn.

 • 3.1.4- Phát triền CNNT gân liến vói phát triển Luận văn những giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp nông thôn ở tỉnh bắc ninh trong qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá các thành phán kinh tế 90 vá các loại hình tô chức sán xu at

 • 3.2- Một so giúi pháp chú yêu dè phát triến CNNT ờ tinh Bấc Ninh .           90

 • 3.2.3- Vón cho sàn xuàt cóng nghiệp nòng thon

 • 3.2.4- Trang bị kỳ thuật cóng nghẹ

Kết luận                                                                Ị Ịg

Luận văn những giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp nông thôn ở tỉnh bắc ninh trong qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá Danh mục tài liệu tham khảo

LÒI MỞ DAU

*******

1- sự CÂN THIẾT NGHIỀN cứu ĐẾ TÀI :

Công nghiệp hoá , hiện đại hoá là quá trình chuyên đối cản bản, toàn diện các hoạt dộng kinh tế , xà hội, từ sứ dụng sức lao động thu công là chính , sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng vói công nghệ , phương tiện và phương pháp tiên tiến , hiện dại , tạo ra năng suất lao động cao . Luận văn những giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp nông thôn ở tỉnh bắc ninh trong qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Quá trình thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá , hiện đại hoá ỏ nước ta , cần đặc biệt coi trọng công nghiệp hoá , hiện dại hoá nông nghiệp và nông thôn . Bởi vì nước ta vẫn là nước nông nghiệp , có trên 80% là lao dộng nông nghiệp . sán phẩm chú yêu vẫn là cây con, mang tính truyền thông . Công nghiệp ho á ; hiện đại ho á nóng nghiệp nông thôn nhàm: Nâng cao nảng suất , chát lượng sản phẩm của Luận văn những giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp nông thôn ở tỉnh bắc ninh trong qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp , lâm nghiệp , thuỷ sản tăng khôi lượng sản phẩm hàng hoá , mớ rộng sự phân công lao động trong nông nghiệp . nông thôn giái quyết lao động dư thừa , mớ mang ngành nghề , dịch vụ phục vụ sán xuất , đời sông ; chuyển đổi cơ cấu kinh tê ; dời sông kinh tế , vàn hoá , xã hội của nông dân được cái thiện , bộ mặt nông thôn dôi mới . …

Dại hội đại biêu lần thứ VIII cùa Dáng một lần Luận văn những giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp nông thôn ở tỉnh bắc ninh trong qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nữa khăng định : " Dặc biệt coi trọng công nghiệp hoả , hiện dại ho á n ô ng ng h i ệ p nỏ n g t h ô n Ị phát triên toàn diện n ông ngh i ệ p, lâm nghiệp, ngư nghiệp gắn với công nghiệp chẻ biên nông, lâm , thu ỷ sàn , phát triền công nghiệp sán xuất hàng tiêu d ù ng và Xu ất khâu …. "

Dê thực hiện công nghiệp hoá . hiện đại hoá nóng nghiệp nông Luận văn những giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp nông thôn ở tỉnh bắc ninh trong qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá thôn . tất yếu phái phát triên công nghiệp nóng thôn , hay nói một cách khác phát triển cóng nghiệp nông thôn là một nội dung quan trọng cua công nghiệp hoá , hiện

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn những giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp nông thôn ở tỉnh bắc ninh trong qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn những giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp nông thôn ở tỉnh bắc ninh trong qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Luận văn những giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp nông thôn ở tỉnh bắc ninh trong qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart