Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc

54.000

Category:

Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc

Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc

fff

Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc

fff

Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc

fff

Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc

fff

Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc

fff

Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc

fff

LxV TIJ©

DHKTQD


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỞNG ĐẠI HỘC KỈNH TÉ Qưốc DÂN HẰ NỘI

HOANG QUỐC HỪNG

NHỮNG GĨẢỈ PIỊÁI LÂY MẠNH CÔNG TÁC QUẤN TRỊ NHẰM NÂNG CAO HĩỆƯ QlÀ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẨL’ Tư VÀ PHÁT TRIỂN INH PHÍ C

LUẬN VẲN THẠC SỸ

HÀ NỘI-2002

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ’ QUỐC DÂN HÀ NỘI === Luận Văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ và phát triển Vĩnh phúc boC3<!8====

HOÀNG QUỐC HÙNG

LUẬN VÃN THẠC SỸ

■■NHUNG GIẢI PHÁP PHYMRNH CÔNG TÁC QUÀN TRỊ NHÂM NŨNG CHO HIỆU QUH KINH POHNH CÙH NGÂN HHNG PHU TU VH PHÁT TRI ẺN VĨNH PHÚC ”

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỏNG XUÂN NINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN – HÀ NỘI

HÀ NÔI 2002

Hoạt động kinh doanh trong cơ chế thị trường, bất kỳ người quân lý Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc nào cũng vậy, rất cần phái có kiến thức khoa học về quân trì kình doanh. Với các ngán hàng thương mại yêu cáu quản trì kinh doanh đang đặt ra nhiều vấn dề bức thiết. Xuất phát từ thực tiễn công tác những nam qua, bân thán dã lựa chọn dề tại luận van thạc sỹ này với mong muốn hệ thống hoá và nâng cao nhận thức về khoa học quân lý. Từ dó phán tích đánh giá thực trạng tại Ngán hàng đầu tư và phát triển Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc Vĩnh Phúc để dưa ra những giải pháp có thê ứng dụng được trong thực tiễn hiện nay tại đơn vị. Tuy nhiên trong khuôn khổ có hạn của luận van, phạm vi thời gian nghiên cứu cũng như hạn chế của ban thán, mạt khác quân trị kinh doanh ngán hàng trong cơ chế thị trường là vấn dê vừa rộng lại vừa mới mẻ ở nước ta, luận vân không thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Kính mong dược sự đóng góp của các thầy cô giáo, Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc các chuyên gia và các dồng nghiệp để luận vãn được hoàn thiện hơn, vừa đáp ứng yêu cầu lý luận quân trị kinh doanh cũng như ứng dụng vào thực tiễn nhảm náng cao hiệu quả hoạt động tại Ngủn hàng đầu tư và phát triển Vĩnh Phúc.

Trong quá trình hoàn thành luận vàn, dà nhận dược sự giúp dỡ, hướng dẫn của PGS.TS Đồng Xuân Ninh và các thầy cở thuộc Trung tủm quân trị kinh doanh, Khoa sau dại học, Khoa ngủn Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc hàng và một số thầy cô Trường dại học Kinh tế quốc dán Hà Nội, các đồng nghiệp. Xin chân thành cám ơn sự giúp dỡ quí báu dó.

HÀ NỘI 2002 Học viên

PHẦN MỞ ĐẦU

1- Tính bức thiết của đề tài

Nền kinh tế Việt Nam sau những năm đổi mới đã đạt được những thành tựu phát triển khá cao, nhưng vản đang thuộc những nước đang phát triển thấp. Xu thế tất yếu của hội nhập khu vực và quốc tế Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc đang đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam cần có sự thay đổi nhanh chóng để từng bước đáp ứng môi trường hoạt động kinh tế theo thông lệ chung. Với các ngân hàng yêu cầu đó đang đặt ra hết sức bức thiết nhằm từng bước đạt được những trình độ cần thiết dể chủ động tham gia hội nhập khu vực và quốc tế.

Ngân hàng đẩu tư và phát triển Việt Nam là một trong những ngân hàng thương mại quốc doanh hàng đầu của Việt Nam hiện nay Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc . Những năm qua, trong điều kiện kinh tế từng bước đổi mới và mở cửa từng phần có thể nói là còn hạn chế, Ngân hàng dầu tư và phát triển Viột Nam dã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, không ngừng tăng trưởng vê quy mô, nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng lực hoạt động và kinh doanh, nâng cao nãng lực quản trị điều hành cũng như tác nghiệp của đội ngũ cán bộ nhân viên, nhờ vậy đã tăng năng Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc lực hoạt động ngân hàng, tăng hiệu quả hoạt đông kinh doanh góp phần phát triển kinh tế xã hội. Song trong xu thế hội nhập có nhiều biểu hiện bất cập, những hoạt động ngân hàng mang tính thông lệ khu vực và thế giới đang là vấn đề đặt ra cấp thiết.

Là đơn vị thành viên của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Vĩnh Phúc đang dứng trước những vấn đề bức thiết đó Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc . Mặt khác xét từ góc độ công tác quản trị kinh doanh, là chi nhánh mới thành lập, cùng với sự tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, Ngân hàng đầu tư và phát triển Vĩnh Phúc dang phải tiếp tục hình thành và ổn định về bộ máy tổ chức, triển khai và nâng cao trình độ công nghệ ngân hàng, phát triển sản phẩm, nâng cao trình độ cán bộ và nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động ngân hàng cũng như hoạch định các chiến lược Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc hoạt động cho năm tới. Song tất cả những vấn đề đó cần phải được phân tích, xem xét một cách khoa học về mặt lý luận, về môi trường bên trong, bên ngoài để dề xuất những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển của Ngân hàng đầu tư và phát triển Vinh Phúc trong những năm sắp tới. Từ yêu cầu đó tác giả chọn đề tài “Những giải pháp đầy mạnh công tác quán trị nhằm nâng cao hiệu quả Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc kinh doanh của Ngân hàng đầu tư và phát triển Vĩnh Phúc" làm đề tài luận văn thạc sỹ.

2- Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về quản trị đối với các ngân hàng thương mại với tư cách một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Những vấn đề đề cập là hoạch định chiến lược kinh doanh, đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy của ngân hàng thương mại. Những vấn đề về công nghệ, sản phẩm Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc dịch vụ ngân hàng, yêu cầu trình độ tác nghiệp cán bộ ngân hàng nhằm dáp ứng và nâng cao năng lực hoạt động ngân hàng. Trên cơ sờ đó đánh giá thực trạng hoạt động của Ngán hàng dầu tư và phát triền Vĩnh Phúc những năm qua, liêu ra những mặt còn hạn chế so với yêu cầu và đòi hỏi của hoạt dộng ngân hàng. Từ đó dưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị, qua dó nâng cao hiệu quà hoạt dộng Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc kinh doanh trong những năm lới.

 • 3 – Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối lượng: Thực lố quân lý và tổ chức của Ngân hàng đầu tư và phát triển Vĩnh Phúc.

Phạm vi: Nhưng vấn đề liện quan đến hoại động quán trị của chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Vĩnh Phúc thông qua phân tích thực lien cùng với một só’ nội dung liên quan den hoạt dộng chung của Ngân hàng đầu lư và phát triển Việt Nam, tình hình Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc kinh tế xà hội và môi trường hoạt động ngân hàng lại linh Vĩnh Phúc.

 • 4 – Dóng góp của luận vãn

 • Hệ thống hoá lý luận về quán trị ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng thương mại.

 • – Phân lích thực Irạng hoạt dộng và quản trị kinh doanh của Ngân hàng dầu tư và phái triển Vinh Phúc thời gian qua và những mục tiêu cần phải dạt được đe đáp ứng ycu cầu lãng cường hiệu quâ irong những năm lới.

 • – Đưa ra một Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc số giải pháp chú yếu đối với công tác quản trị kinh doanh của Ngân hàng đầu lư và phát triển Vĩnh Phúc nhằm nâng cao hiệu quà kinh doanh trong những năm tới.

 • 5 – Phương pháp nghiện cứu

 • Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.

 • – Phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phân tích và tổng hợp.

 • – Phương pháp hệ thống, chuyên khâo

 • – Phương pháp toán kinh lế…

 • 6 – Kết cáu cùa luận vãn

Luận Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc văn ngoài phần mờ dầu, kết luận và danh mục lài liệu tham khảo gổm 3 chương:

Chương I : Lý luận chung về quân trị và hiệu quá kinh doanh của ngán hàng thương mại. Chương II : Thực trạng công tác quàn trị và hiệu quà kinh doanh của Ngân hàng dầu tư và phát triển Vinh Phúc.

Chương III : Giải pháp dẩy mạnh công tác quản tri nhằm nâng cao hiệu quà kinh doanh của Ngân hàng dầu tư và phát triển Vĩnh Phúc Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc thời gian tới.

CHƯƠNG I

LÝ LUẬN CHUNG VỂ QUẢN TRỊ VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THI ‘ONG MẠI

 • 1.1 – CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1.1 – Định nghĩa ngán hàng thương mại

Ngân hàng là một lổ chức nhận tiền gửi và cho vay tiền. Ó Mỹ thuật ngừ các ngân hàng (Banks) bao gồm những ngân hàng như Ngân hàng thương mại, các công ty tiết kiệm và cho vay, các liên hiệp tín Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc dụng.

Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ các hoạt dộng ngân hàng và hoạt dộng kinh doanh khác có liên quan. Theo tính chất và mục liêu hoạt động các loại hình ngân hàng gồm : Ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư và các loại hình ngân hàng khác. Ngân hàng thương mại là một trong các định chế tài chính có chức năng diều chuycn vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu. Theo Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc luật các tổ chức tín dụng Việt Nam định nghĩa : Ngán hàng thương mại lủ doanh nghiệp dược thành lập theo qui định của pháp luật dể hoạt dộng kinh doanh tiên tệ, làm dich vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sừ dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung căp các dịch vụ thanh toán.

Những định nghĩa trcn đà cho thấy một số chức năng cơ bản mà Ngân hàng thương mại dám nhận, phân biệt tương đối với các chức năng của Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc trung lâm lài chính khác.

1.1.2 – Hoạt dộng cơ bdn của Ngủn hàng thương mại

Hoạt động của Ngân hàng thương mại có thế khái quát gồm các nghiệp vụ chính đó là : Tạo lập vốn, sừ dụng vốn, các dịch vụ và nghiệp vụ trung gian. /.ỉ.2.1 – Tạo lập nguồn vốn

Ngân hàng thương mại là lổ chức kinh doanh và kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ do vậy giống như bất kỳ doanh nghiệp kinh doanh nào khác Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc , việc tạo vốn là nhân tố tiên quyết và đối với Ngân hàng thương mại vốn cho hoạt dộng kinh doanh quyêì định đến qui mô và hiệu quả hoạt động ngân hàng.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc
Luận văn những giải pháp đẩy mạnh công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart