Luận văn những giải pháp phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xã bắc giang nhằm giải quyết việc làm cho người lao động

51.000

Category:

Luận văn những giải pháp phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xã bắc giang nhằm giải quyết việc làm cho người lao động

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn những giải pháp phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xã bắc giang nhằm giải quyết việc làm cho người lao động

Luận văn những giải pháp phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xã bắc giang nhằm giải quyết việc làm cho người lao động

fff

Luận văn những giải pháp phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xã bắc giang nhằm giải quyết việc làm cho người lao động

fff

Luận văn những giải pháp phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xã bắc giang nhằm giải quyết việc làm cho người lao động

fff

Luận văn những giải pháp phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xã bắc giang nhằm giải quyết việc làm cho người lao động

fff

Luận văn những giải pháp phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xã bắc giang nhằm giải quyết việc làm cho người lao động

fff

Luận văn những giải pháp phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xã bắc giang nhằm giải quyết việc làm cho người lao động

fff

<<<123>>>

M

Ct •> > J/J

A

H

Ars

T

i.)

â

1 ẶH Ị Ị

1139


LV.ins

ĐHKTỌD11 I.

i

ỄỊ*TRƯỜNG DẠI nọc KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI

ĐÀM VĂN DŨNG

NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIEN CÔNG NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH ở THỊ XÃ BẮC GIANG Luận văn những giải pháp phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xã bắc giang nhằm giải quyết việc làm cho người lao động NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO DỘNG

Chuyên ngành

Mã số


: KINIITẾ, QUẢN LÝ VÀ Kt 1IOẠCH HÓA KINH TẾ QUỐC DÂN


: 5.02.05

LUẬN ÁN THẠC SỸ KỈNH TẾ

Người hườnứ


TRUNG TÂM


N KỂTƯ/ÍN


THÒNG TIN.IHOIẾH M

Hà Nọi Ỉ998

MỤC LỤC

<<<123>>>

MỚ ĐẦU

4

Chương 1:

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VÀ VẤN ĐỀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI ĐÔ THỊ. Luận văn những giải pháp phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xã ‘bắ–        .u,ằ,„ ™ải ™.„ết „iâ~ là™ -h-     ời l.„. đ,

7

1.1.

Giải quyết việc làm cho người lao động ỏ (lô thị, một vân đề cơ bím cấp bách.

7

1.1.1

Các khái niệm cơ bản.

7

1.1.1.1

Khái niệm việc làm của Việt Nam

7

1.1.1.2

Lực lượng lao động

9

1.1.1.3

Dân sô’ Luận văn những giải pháp phát triển công nghiệp nroài cmốc doanh ở thị xã bắc mamr nhằm mải riu ết việc làm

10

1.1.1.4

Sơ đổ lực lượng lao đông cùa nước ta

10

1.1.1.5

Phương phấp tính một số chí tiêu

10

1.1.2

Giải quyết việc làm cho người lao động ở đô thị, một vấn đề cơ bản và cấp bách.

11

1.2

Vai trò của phát triển công nghiệp ngoài quốc ( Luận văn những giải pháp phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xã bắc giang nhằm giải quyết việc làm cho người lao động 1—h /CNT NTAD „à „ấ„ để ~iải —ế+    là™ ^_.ời l—

12

1.2.1

Những ưu nhược điểm của doanh nghiệp CN-NQD

12

1.2.2

Vai trò phát triển CN-NQD và vấn đồ giải quyốt viôc làm cho người lao động ở đô thị.

15

1.2.2.1

Vai trò tạo việc làm.

15

L

1.2.2.2

Vai trò tận dụng các nguồn lực xã hội nhằm từng bước toàn dụng lao dộng xã hội.

16

1.3

Chù trương phát triển CN-NQD của Đảng và Nhà nước

18

1.3.1

Chính sách kinh tê’ vĩ mô.

18

Chương 2:  THỤC TRẠNG PHÁT TRIỂN CN-NQD »A VẤN Luận văn những giải pháp

phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xã bắc giang nhằm giải quyết việc làm cho người lao động ĐỂ GIÀI

QUYẾT VIỆC LÀM ở THỊ XÃ BẮC GIANG.

thất nghiệp ở thị xă Bác Giang.

2.2         Tình hình phát triển CN- Luận văn những giải pháp phát triển công

nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xã bắc giang nhằm giải quyết việc làm cho người lao động NQI) và ván (ĩề giải quyết

việc làm ở thị xã BÁC Giang.

<<<123>>>

2.2.1

Tinh hình phát triển CN-NQD ở thị xã Bấc Giang giai đoạn 1991-1995.

39

2.2.2

CN-NQD ở thị xã Bắc Giang và vấn đề giải quyết việc làm

48

2.3

Những vân (lề đạt ra nhằm phát triển CN-NQI) với

65

việc giải quyết việc làm ở thị xâ Bắc Giang.

2.3.1       Về các ngành công nghiệp Luận văn những giải pháp phát triển công

nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xã bắc giang nhằm giải quyết việc làm cho người

<<<123>>>

lao động

65

2.3.2

Về các loại hình doanh nghiệp

66

2.3.3

Về đẩu tư mở rộng sản xuất theo chiều rộng

67

viêc làm và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đổi mới nông nghiệp nông

thôn.

  • 2.3.5       Những kốt quả có thể đạt được gắn phát triển CN-NQD 68 với viêc giải quyết viêc làm ờ thị xà Bắc Giang.

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP Luận văn những giải pháp phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xã bắc giang nhằm giải quyết việc làm cho người lao động PHÁT TRIỂN 73 CN-NQD NHẰM TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Ỏ THỊ XÃ BẤC GIANG.

  • 3.1         Đổi mới quan điểm tạo việc làm tại khu vực CN-NQI)

ở đô thị nước la.

<<<123>>>

3.1.1

Tạo việc làm và góp phân tiết kiêm nguồn lực xã hội.

73

3.1.2

Người lao động và nhà nước cùng tạo 7 lộc làm cho ban thân và cho xã hôi Luận văn những giải pháp phát triển công

-ố- J1– –ý1– -’- –1-ắ – -•——1-ằ-       –ếx

74

3.1.3

Vấn đề thu nhập – cung – cầu lao động.

75

3.1.4

Kết hợp hài hoà lợi ích của chủ doanh nghiệp, người lao động và nhà nước.

76

3.1.4

Phát triển doanh nghiệp CN-NQD theo hướng công nghiệp hoá, hiên dại hoá.

76

3.2

Phương hướng giải quyết việc lùm tại khu vực CN Luận văn những giải pháp phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở

u. ——uằ„     -™.ếx           .——–X.:

76

3.2.1

Xu hướng vận động của nguồn lao dộng, việc làm ở đô thị và khu vực CN-NQD.

76

3.2.2

Các phương hướng cụ thổ của thị xã Bấc Giang.

78

3.3

Các giải pháp phát triển CN-NQD nhằm tạo việc làm cho người lao động ở thị xã Bác Giang.

80

3.3.1

Luận văn những giải pháp phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xã bắc giang nhằm giải quyết việc làm cho .1——-.-.^-.^—l.*

80

3.3.2

Lựa chọn công nghệ.

82

3.3.3

Giải phấp về tạo vốn.

82

3.3.4

Giải pháp vé thuế.

84

3.3.5

Đổi mới và nâng cao hiệu lực quân lý nhà nước.

86

KẾT LUẬN

92

TÀI LIỆU Luận văn những giải pháp phát triển công nghiệp ngoài

95

PHẤN MỞ ĐẦU

I/ sự CẦN THIẾT CỦA ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨC:

Con đường tất yếu để ra khỏi nước nghèo nàn chậm phát triển, tránh khỏi nguy cơ tụt hâu ngày càng xa là phải huy đông mọi nguồn lực trong nhân dân dể thúc đây sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiên dại hoá. Hội nghị lần thứ VI BCH Trung ương Đàng Cộng sản Việt Nam khoá VII (từ ngày 24 Luận văn những giải pháp phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xã bắc giang nhằm giải quyết việc làm cho người lao động /11 đến 1/12/1993) và Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ (từ 20 đê’n 25/1/1994) đã xác định tới đây nước ta “chuyển sang một thời kỳ phát triển mới, đẩy tới một bước công nghiệp hoá, hiên đại hoá dất nước, nhằm tạo thêm công ăn việc làm, dẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, cải thiện hơn nữa đời sống vật chất và tinh thẩn của nhân dân…

Tạo thêm Luận văn những giải pháp phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xã bắc giang nhằm giải quyết việc làm cho người lao động nhiểu công ăn viôc làm, đảm bảo cho người lao dộng có đủ việc làm với năng suất, chất lượng, hiệu quả có tàm quan trọng đặc biệt đổ đi tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội cồng bằng văn minh.

Đô thị là trung tâm kinh tế, vãn hoá, chính trị của vùng và của đất nứoc. Đô thị là nơi có mật độ dân số cao nôn hàng năm sớ người đến độ tuổi lao động cũng lớn, lao động Luận văn những giải pháp phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xã bắc giang nhằm giải quyết việc làm cho người lao động ở đô thị ngày càng tăng vọt do dân cư từ các vùng nông thôn tràn vào, hàng năm số học sinh, sinh viên ra trường ngày càng lớn. Mặt khác quá trình đô thị hoá lấy đi ruộng vườn, đất đai của nông dân làm tăng lên lực lượng lao động dư thừa từ nông nghiệp trong đô thị góp phần làm cho đội quân lao dộng chưa có viêc làm của đô thị ngày càng đông đúc hơn. Mặc dầu đô thị là nơi tập trung nhiều doanh Luận văn những giải pháp phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xã bắc giang nhằm giải quyết việc làm cho người lao động nghiệp đã thu hút một lực lượng lao động khá lớn, nhưng trong giai đoạn hiện nay các cơ sở còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nôn khả năng thu hút lao dộng của khu vực này cũng hạn chế.

Vì vẠy phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh là một hướng có ý nghĩa rất lớn trong vấn dề tạo việc làm tại các đô thị nói chung và thị xã Bắc Giang nói riêng. Do đó tôi chọn đề tài “Những giải pháp phát Luận văn những giải pháp phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xã bắc giang nhằm giải quyết việc làm cho người lao động triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xả Bắc Giang nhằm giải quyết việc làm cho người lao dộng" đổ làm luẠn án thạc sỹ và mong muốn góp phân phát triển công

4

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn những giải pháp phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xã bắc giang nhằm giải quyết việc làm cho người lao động”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn những giải pháp phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xã bắc giang nhằm giải quyết việc làm cho người lao động
Luận văn những giải pháp phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở thị xã bắc giang nhằm giải quyết việc làm cho người lao động
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart