Luận văn những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá vùng gò đồi ngoại thị xã sơn tây hà tây

51.000

Category:

Luận văn những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá vùng gò đồi ngoại thị xã sơn tây hà tây

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá vùng gò đồi ngoại thị xã sơn tây hà tây

Luận văn những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá vùng gò đồi ngoại thị xã sơn tây hà tây

fff

Luận văn những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá vùng gò đồi ngoại thị xã sơn tây hà tây

fff

Luận văn những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá vùng gò đồi ngoại thị xã sơn tây hà tây

fff

Luận văn những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá vùng gò đồi ngoại thị xã sơn tây hà tây

fff

Luận văn những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá vùng gò đồi ngoại thị xã sơn tây hà tây

fff

Luận văn những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá vùng gò đồi ngoại thị xã sơn tây hà tây

fff

‘Ị


922

LV-TIjS DIIKIVL)


? :ệ *

TRUOHG DAI’HOC KI NH TE QUOt DAN Hit NO I

TUTSI XUYÊN

 • ■  NHUNG GIAI PHAP PHAT TRIEN KINH.TE

HO NONG DAN THEO HUONG SẠN XUAT

 • ■  HANG HOẠ VONG GO DOI NGOẠI THI XA J- SON TAĨ -HATAY ’

;

LU AN-AN TH AC SI KHOẠ HOC KINHTE

.•1

HA NOI-J995

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÍ; Qưốc HÂN HÀ NỘI

Từ THỊ XUYẾN

rxưỵíỆN

NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN THEO HƯỚNG SẢN XUÂTHÀNG HÓA VUNG GÒ Đổl NGOẠI THỊ XÃ SƠN TÁY – HÀ TÂY

Chuyên ngành:Kinh tế Nông nghiệp Luận văn những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá vùng gò đồi ngoại thị xã sơn tây hà tây Ma sô’: 50205

LUẬN ÁN THẠC SỶ KHOA IKK.’ KINH ĩẾ

ĐẠI HỌC KTQD

—-.TRLW/íÂMCĩ7————-

THONG TINTHƯ vọ

Người hướng dẫn khoa học: PGS – H’S : Lê trọng

HÀ NÔI – 1995

MỤC LỤC

Trang

Phan mơ dau

Phan nội dung chính

Chương I : Cơ sỡ khoa học cua vine phat 3 trien kinh tổ hô none đôn.

 • I-  Khoi ni<Hfi về kinh tổ nông hộ vo voi 3 trò cua nố« Luận văn những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá vùng gò đồi ngoại thị xã sơn tây hà tây

 • 1.  Khai niộm VC kinh tố nông bộ. 3

 • 2.  Voi tro cua kinh tể nông hộ.                 $

 • 3.  Mõi quan hộ kinh tể giứo hộ ncng           9

dôn trong he th ổng nông nghiụp.

 • II-  Kỉnh nghiệm phot triôn kinh tể hộ 10 nông dân theo hương son xu3t hang

hoo ơ một so nươc V0 một so tinh vồ nhưng bai học căn rut ro.

 • 1.  Kinh nghiộm phot triển kinh tể hộ 10 nông dan.

 • 2.  Nhưng bài học con rut ra. Luận văn những giải pháp

phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá vùng gò đồi ngoại thị xã sơn tây hà tây

13

 • III-   Vai net VC tình hình giàu nghèo 14 ỡ nưỡc ta -Phương ph op danh gio hiộu quo san xu3t cua nong hộ.

Chương II : Thưc trong phot triôn kinh 23 tể hộ nông dân theo hương son xu3t bòng hóa ơ vung gò doi cgooi thị-ảng Sơn Tay.

 • I- Độc diem tự nhien kinh tể-xa hội %

vung gò (lồi ngoọi thị xá sơn Tay

Ha Tây.

Trang

23


 • 1. Đặc diem tự nhiên.

< Đặc Luận văn những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá vùng gò đồi ngoại thị xã sơn tây hà tây diem kinh tể xa hội

 • II- Tình hình phôn hoa giàu nghèo ỡ

vung gò dồi ngogi thị xã Sơn Tây. 30

 • 2. ri’lnh hình phôn hóa giàu nghèo ỡ 35 vùng gò doi ngopi thị xá kơn Tây.

 • III- Thy.?. trọng phot trien kinh tố hộ 51

z    •

Nông dân theo bương san xuot horAj hoa ỡ vùng gò doi ngoọi thị xổ

Sơn tây từ sau nghị quyết Luận văn những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá vùng gò đồi ngoại thị xã sơn tây hà tây 10 (thong* 4/1988 dổn 1994).

 • 1. Qua trình phat trien kinh tổ hộ nông dôn theo hương sõn xuăt hang ’hoa ơ vùng gò doi ngoji thi xã

Sơn Tây.                                      51

 • 2.  Aình hình san xu3t hàng hóa cua

C3C hộ nông dan.                           72

 • 3.  Thực trọng vê nen kinh tể san xu3t hòng hoa kem phot trien cua hộ /

nông can vùng gò đồi ugoụi thị xa

Trang

sơn Tóy.


94

Trane;

 • 4. Hột SÔ Luận văn những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá vùng gò đồi ngoại thị xã sơn tây hà tây THÔ bình kinh tề nông bộ sõn

xuầt hòng hoc ơ Dgopi thị sơn Toy. 94 IV – Những too tji con gioi quyểt ơ vuộg gò

đoi ngoĩi thị xó Sơn Tây.                            103

Chương III : Phương hương vã những gioi phap

* ,         *   *                       X’ , •

chu yổu dô day manh sự phot triôn kinh tể hộ nông d.On theo hương sx liong boo

vùng gò dồi ngo$i thị Sơn Tây.

Luận văn những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá vùng gò đồi ngoại thị xã sơn tây hà tây

I – Phương hường phot trien.

II- Một so giai phap chu you d<? day mọnh sư

phát trien K.tỗ hộ nông dan theo hương

sx hang hon vung co đồi ngoíi thị sơn Tôy. 109

 • 2. Bien phop chuyên dịch cơ C3U COC ngành sx dịch vụ trong COC loợi nông hộ theo hương phot triền sx bòng hoo.

 • 4.  Tùng cường xây dựng cơ Luận văn những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá vùng gò đồi ngoại thị xã sơn tây hà tây sơ vột Chat ky tbuặt

trong nông nghiệp.

 • 6.  Giãi qụyổt tồt mồi quan hộ giữa hộ gio đình

VO hợp toe xổ.

Trane;

 • 7. Biộo phop giúp dỡ hộ nông dôn nghèo.              114

III- Dự do án bước dầu về kốt qua són xuất hòng

hóa cua kinh tồ bo nông dân vùng go dồi ngojii thị X3 Sơn Tây khi thực l:iôn nhưng gioi phop cuo luộn on. 115 Luận văn những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá vùng gò đồi ngoại thị xã sơn tây hà tây

Phon kổt lujn.                                                1

– 1 –

PHM MO ĐAU

Hiộn nay, hộ nông dân (1) dang cỗ vị trí quan trọng trong nền kinh tổ quốc dồn. Phát triển kinh tổ bộ nông dân luôn gấn lien vơi viộc dầy manh sán xuăt nông san hang hoa và xây dựng nông thôn mơi. vì kinh tố hộ z                 , *   *•       A           **        • * • AI

nông dân phot trion sẽ huy dộng dưọ’c coc nhan tai vgt 11 Luận văn những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá vùng gò đồi ngoại thị xã sơn tây hà tây /0 do xôy dựng them cơ sơ hg tang (như dường xá giao thông, thông tin) mua sum C3C trong thiểt bi tiíìn tiển dổ phục vụ san xuăt, đau tu’ thôm canh, tang nang suầt cây trồng V0 vột nuôi v.v… „ • – . • %

Đ$c biột phot trion kinh tể hộ nông dân ơ vùng gò doi la rot con thict. No dong d;it ro nhiều v3n de con phoi nghion cứu xuot phot tư tbi Luận văn những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá vùng gò đồi ngoại thị xã sơn tây hà tây /c tion do, toe gia chọn do tai ’’Nhưng gioi phap phot trión kinh tố hộ nông z      • X

z X               X A .     .                 .

dân theo hướng san xu3t hung hỏa vùng gò doi ngoọi thị X3 Sơn Tây – Hồ Tây" do nghiôn cưu và viổt lu$n on.

/             *                     z            .                 f

Mục dìch cua luân on : Đanh gio thưc trgng kinh tể hộ nông dân vùng gò đồi ngoai Luận văn những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá vùng gò đồi ngoại thị xã sơn tây hà tây thị xã Sơn Tây, X0C định nhííng mô hình kinh tổ hộ nông dân dong tiển (1) Hộ nông dun boo gom bộ son xuầt nông nghiộp vồ lôm nghiộp.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá vùng gò đồi ngoại thị xã sơn tây hà tây”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá vùng gò đồi ngoại thị xã sơn tây hà tây
Luận văn những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá vùng gò đồi ngoại thị xã sơn tây hà tây
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart