Luận văn phân tích ảnh hưởng của các quy định môi trường đến xuất khẩu chè của việt nam

48.000

Category:

Luận văn phân tích ảnh hưởng của các quy định môi trường đến xuất khẩu chè của việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phân tích ảnh hưởng của các quy định môi trường đến xuất khẩu chè của việt nam

Luận văn phân tích ảnh hưởng của các quy định môi trường đến xuất khẩu chè của việt nam

fff

Luận văn phân tích ảnh hưởng của các quy định môi trường đến xuất khẩu chè của việt nam

fff

Luận văn phân tích ảnh hưởng của các quy định môi trường đến xuất khẩu chè của việt nam

fff

Luận văn phân tích ảnh hưởng của các quy định môi trường đến xuất khẩu chè của việt nam

fff

Luận văn phân tích ảnh hưởng của các quy định môi trường đến xuất khẩu chè của việt nam

fff

Luận văn phân tích ảnh hưởng của các quy định môi trường đến xuất khẩu chè của việt nam

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

* * *

Lê Huyền Trang

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC QUY ĐỊNH MÔI TRƯỜNG ĐẾN XUẤT KHẨU CHÈ CỦA VIÊT NAM

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

Hà Nôi, năỉn 2007

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUÓC DÂN

NEU

Lê Huyền Trang

PHÂN TÍCH Luận văn phân tích ảnh hưởng của các quy định môi trường đến xuất khẩu chè của việt nam ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ỌUY

ĐỊNH MÔI TRUÔNG DÉN XUẤT KHẤU CHÈ CỬA VIỆT NAM

Chuyên ngành: Kinh tế môi trường

NGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC : PGS.TS NGUYÊN THẺ CHINH

Hà Nội, mini 2007

MỤC LỤC

LỜI NÓI DÀU

CHƯƠNG 1

PHÂN TÍCH ÁNH HƯỞNG CỦA CÁC QUY ĐỊNH MỎI TRƯỜNG ĐẾN XUÁT KHÁU CHÈ CÙA VIỆT NAM

 • 1.1.  GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VÈ XUÁT KI IÁU CHÈ CÙA VIỆT NAM VÃ Luận văn phân tích ảnh hưởng của các quy định môi trường đến xuất khẩu chè của việt nam NHÙNG VÁN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CÓ LIÊN QUAN DÉN XUÁT KI IÂU CHÈ .. 4

 • 1.2.  TÚNG QUAN VÈ CÁC QUY ĐỊNH MÔI TRƯỜNG CÓ LIỀN QUAN ĐÉN

XUẢT KHÁU CHÈ

 • 1.2.1.   Quy định môi trường cùa nước xuẩtkhau Luận văn phân tích ảnh hưởng của các quy định môi trường đến xuất khẩu chè của việt nam 15

 • 1.3.  ÂNII HƯỚNG TÍCH cực CỦA CÁC QUY ĐỊNH MÔI TRƯỜNG DÉN

XUÁT KHÁU CHÈ

 • 1.4.  ÁNH HƯỜNG TIÊU cực CỦA CÁC QUY ĐỊNH MÔI TRƯỜNG ĐỀN

XUẤT KHÂU CHÈ

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG ANH HƯỚNG CUA CÁC QUY ĐỊNH MÔI TRƯỜNG ĐẾN

XUẤT KHÁU CHÈ Luận văn phân tích ảnh hưởng của các quy định môi trường đến xuất khẩu chè của việt nam CỦA VIỆT NAM

 • 2.1. THỤC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN

XUÁT KI IÂU SÁN PHAM CIIÈ CÙA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 29

2. ỉ.2.2. Quy định môi trường cua Luận văn phân tích ảnh hưởng của các quy định môi trường đến xuất khẩu chè của việt nam nước nhập khâu

2. ỉ. 2.3. Quy định môi trường quốc tế

 • 2.2.  THỰC TRẠNG XUẤT KHÂU CHÈ CỦA VIỆT NAM TRONG Tl IỜI

GIAN QUA

 • 2.3.  ÁNH HƯỜNG CỦA CÁC QUY ĐỊNH MÔI TRƯỜNG TRONG XUẤT

KI lAU MẶT HÀNG CHÈ

 • 2.5.  KÉT LUẬN CHƯƠNG Luận văn phân tích ảnh hưởng của các quy định môi trường

đến xuất khẩu chè của việt nam

CHƯƠNG 3

MỌ I SÔ GIAI PHÁP NHẦM THÚC DÂY XUÁT KHÁU CHÈ CÙA VIỆT NAM GĂN VỚI CÁC QUY ĐỊNH MÒI TRƯỜNG

 • 3.1.1.  Quan điềm, định hướng của Đàng và Nhà nước đối với xuất khấu chè

trong thời gian tới

việt nam Các quy định bào vệ môi trường có liên quan đen xuât khâu chè ở Việt

Nam 57

 • 3.2. XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG CHÈ VÀ NHÙNG THÁCH TI lúc ĐÁP ÚNG CÁC QUY

ĐỊNH MÔI TRƯỜNG ĐÉN XUẦT KHÂU CHÈ TRONG THÔI GIAN

TỚI 59

 • 3.2.1. Đối với thị trường quốc tế……………………………………………………………………..59

? ■? / 7 tốỉì/t nsit-itr e/in Yìi/Ìt mnt 11/ Luận văn phân tích ảnh hưởng của các quy định môi trường đến xuất khẩu chè của việt nam ìnư flip                

 • 3.2.1.3.   Sự phát triển của những quy định quốc tể về bào về môi trường liên quan tới

mật hàng chè

 • 3.2.2.1.   Khối lượng, kim ngạch và thị trường xuất kháu chè cùa Việt Nam . 64

 • 3.3.  MỘT SỐ KIÉN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP THÚC DÂY XUÁT KHÂU CIIÈ

Luận văn phân tích ảnh hưởng của các quy định môi trường đến xuất khẩu chè của việt nam

ĐÁP ÚNG CÁC QUY ĐỊNH MÔI TRƯỜNG

KÉT LUẬN

TÀỈ LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

BÁNG VIÉTTẤT

<<<123>>>

Tử viết tắt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

BVTV

Bào vệ thực vật

CIDSE

Development and Luận văn phân tích ảnh hưởng của các quy định môi trường đến xuất khẩu chè của việt nam

Tổ chức Hợp tác quốc tế về Phát triển và Đoàn kết

EPA

Environmental Protection Agency

Cục Báo vệ môi trường

EU

European Union

Liên Minh (’hâu Âu

FAO

Food and Agriculture Organization

Tồ chức nông lương thè giời

GATT

General Agreements on Tariffs and

Trade

Hiệp định chung về thuế quan và thương mại

HACCP

Hazarrd Analysis and Ciritical

Control Point

Phân tích

ISO

International Standard Organization Luận văn phân tích ảnh hưởng của các

Tổ chức tiêu chuần quốc tế

ITC

International Tea Committee

ủy Ban chè Thế giới

MRLs

Maximum Residual Levels

Mức dư lượng tối đa

PPM

Production and Process Methods

Các phương pháp san xuất và chế biến

SPS

Sanitary and Phyto-sanitary

Standards

Các tiêu chuẩn về vệ sinh và vệ sinh thực vật

TBT

Technical Barriers to Trade

Rào càn kỳ thuật trong thương mại

VSATTP

Vệ Luận văn phân tích ảnh hưởng của các quy định môi trường đến

WHO

World Health Organization

Tổ chức y tế thế giới

WTO

World Trade Organization

Tồ chức thương mại thế giới

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phân tích ảnh hưởng của các quy định môi trường đến xuất khẩu chè của việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phân tích ảnh hưởng của các quy định môi trường đến xuất khẩu chè của việt nam
Luận văn phân tích ảnh hưởng của các quy định môi trường đến xuất khẩu chè của việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart