Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ

54.000

Category:

Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ

Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ

fff

Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ

fff

Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ

fff

Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ

fff

Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ

fff

Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ

fff

MỤC LỤC

D ANH MỤC CÁC TƯ MÉT TÁT

DANH MỤC Sơ DỒ BÀNG BIẺu

LỜI MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1:…………………………………………………………………………………………..

Cơ SỞ LÝ LUẬN VẢ THựC TIẺN VÈ PHÁT HUY LỢI THÉ

ĐẺ PHA I TRIỂN DU LỊCH

 • 1.1.1.1

niệm du lịch

 • 1.1.2.  Khái niệm về lợi thế vừ một số lý thuyết về phứt huy lợi thề. Luận văn phát huy lợi

thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ

 • 1.1.2.1 …………………………………………………………………………………… Khái niệm

về lợi thế

 • 1.1.2.3. Quan điềm cùa luận văn về lợi thế du lịch và phát huy lợi thế du lịch

địa phương

 • 1.2. Nội dung và các tiêu chí đánh giá phát huy lọi thế trong phát triển du lịch

địa phương

 • 1.2.2.  Các tiêu chí đánh giá phứt Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ huy lợi thế địa phương về lĩnh vực dư lịch ỉ 7

 • 1.2.2.2. Tiêu chí đánh giá mức độ khai thác lợi thế đê phát triển du lịch cùa

địa phương

 • 1.2.2.3. Tiêu chí đánh giá kết quá cua hoạt động phát huy lợi thế trong phát

triển du lịch cùa địa phương

 • 1.2.2.4. Các yếu tố ánh hưởng đến việc phát huy lợi thế đê phát triền du lịch

cùa Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ địa phương ……………………………………………………’

1.3. Kinh nghiệm phát huy các lọi thế đê phát triển du lịch ờ trong và ngoài

nước, bài học kinh nghiệm cho tỉnh Phú Thọ

 • 1.3.1.  Kinh nghiệm phứt triền đa dựng hoá loại hình dư lịch ờ Bangkok (Thái

Lan)

 • 1.3.2.  Kinh nghiệm đẫy mạnh hoạt động dư lịch dựa vào lợi thế về tài nguyên vãn hoá,

lịch sừ ở Kyoto (Nhật Bàn)

 • 1.3.3. Kinh nghiệm quãng bá và thu hút (lu lịch Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ nhờ (li sán vãn hoá ớ tinh Quàng Nam…………31

ỉ. 3.4. Kinh nghiệm thu hút khách (lu lịch nhờ vãn hoá tâm linh và sinh thái tình Vĩnh

Phúc…………………………………………………………Error! Bookmark not defined.

 • 1.3.5. Một số bài học kinh nghiệm mà Phú Thọ có thề áp (lụng trong phát huy

lợi thế cho phát triển (lu lịch………………………….Error! Bookmark not defined.

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁT HUY LỢI THẺ ĐẺ PHÁT TRIỂN Dư LỊCH Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ TỈNH PHỦ THỌ

 • 2.2.2.  Thực trạng khai thúc lợi thề trong phát triền (lu lịch tinh Phú Thọ… 45 Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ

 • 2.2.2.1. Nhóm chi tiêu đánh giá múc độ khai thác tài nguyên du lịch của Phù

Thọ

 • 2.2.2.2.  Nhóm tiêu chi đánh giá cơ sờ vật chất kỳ thuật vả công nghệ phục vụ

du lịch

 • 2.2.3.  Thực trạng kết quá cùa hoạt động phát huy lợi thế trong phát triền (lu

lịch cùa địa phương…………………………………….Error! Bookmark not defined.

 • 2.3. Thực trạng các yểu tố ành huững đến phát huy lọi thể trong phát triển du

lịch tình Phú Thọ………………………………………………………………………………..Luận văn

phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ 57

 • 2.3.1. Hệ thống quy hoạch, chính sách cho (lu lịch cua Nhà nước và chinh

quyền địa phương.

 • 2.3.3. Hoạt động liên kết (ỉu lịch cùa địa phương và tác động cùa cức Hiệp hội

(lu lịch ờ Phú Thọ

 • 2.3.6.  Sự thay (loi trong nhu cầu cùa khách (lu lịch Luận văn phát huy lợi thế phát triển

du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ tới địa phương

 • 2.4.  Đánh giá việc phát huy lọi thế đê phát triển du lịch trên địa bàn tinh Phú

Thọ

 • 2.4.2.1.  Chua phát huy hết các tiềm nàng của tài nguyên du lịch địa phuơng71

 • 2.4.2.2.  Số lượng vã năng lực cạnh tranh cúa các sân phẩm du lịch địa phương

còn hạn chế

 • 2.4.2.3.  Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ Số lượng khách du lịch đến tham quan trên địa bàn linh còn thấp, cơ

cấu chưa hợp lý

 • 2.4.3.1.  Chưa nhận thức đúng dẩn vả đầy đủ về lợi thế du lịch cùa Tinh … 73

 • 2.4.3.4.  Hoạt dộng liên kết du lịch và tác động cua Hiệp hội du lịch tinh còn

yểu và mang Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ tính

tự phát

 • 2.4.3.5.  Chất lượng nguồn nhân lực hoạt dộng trong lình vực du lịch còn hạn

chế

CHƯƠNG 3:

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHẤP PHẤT HUY LỢI THẺ ĐẺ PHẤT TRIÉN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

 • 3.1. Cản cứ đê xác định định hướng phát huy lọi thè đê phát triển du Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ lịch trên

địa bàn tình Phú Thọ

 • 3.1.2.1

hướng phát triển kinh tế – xà hội tinh Phú Thọ

 • 3.1.2.2

hướng phát triển du lịch của tinh Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ Phú Thọ

 • 3.2.  Quan diêm, định hướng và mục tiêu phát huy lợi thế đê phát triển du lịch

tinh Phú Thọ

………………………………………………………………………………………………….. 82

 • 3.3.1. Bão tồn và phát huy các lợi thế du lịch cùa tinh về tài nguyên du Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ lịch

thiên nhiên, văn hoứ…………………………………………………………………………….82

 • 3.3.2. Hoàn thiện quy hoạch các khu, điềm du lịch và xây dựng hệ thống tour du lịch khép kin đề phát huy các lợi thế du lịch sẵn có cùa địa phương 83

Nâng cao hiệu lực, hiệu quá quàn lý, điều hành cùa chinh quyền tĩnh …….

……………………….. 85

 • 3.3.4.  Tăng cường hoạt động liên kết, xúc tiến, quàng bá (lu lịch trên địa bàn

tình

 • 3.3.5.  Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ Hoàn thiện bộ máy, nâng cao vai trò, trách nhiệm cùa Hiệp hội (lu lịch

tình trong hoạt động (lu lịch ờ địa phương

 • 3.3.7.

cường phát triển cơ sờ hạ tầng phục vụ phát triền (lu lịch 96 KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẤT

<<<123>>>

Chữ viết tắt Luận văn

Tiếng Việt

Tiếng anh

DTLS

Di tích lịch sử

UNWTO

Tô chức du lịch thế giới

World Tourism Organization

UNESCO

Tố chức Giáo dục. Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization

ƯBNN

ưý ban nhân dân

NSNN

Ngân sách nhà nước

KD LT, AU. DLLH

Kinh doanh lưu trú, ăn uống, du lịch lừ hành

Luận văn phát huy lợi thê phát triền du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ

GTTT

Giá trị tăng thêm

PCI

Chi số năng lực cạnh tranh cấp tinh

Provincial Competitiveness Index

Sở VH. TT và DL

Sở Vãn hoá. Thế thao và Du lịch

CSHT

Cơ sở hạ tầng

DANH MỤC SO ĐÒ BẢNG BIÉƯ

Hĩnh 1.1:4 nhóm chủ thê hình thành hoạt động du lịch

Hình 1.2: Mô hình kim cương cùa M.Porĩer ( Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch

trên địa bàn tỉnh phú thọ 2007)

Hĩnh 1.3: 4 dấư hiệu nhận diện lợi thế du lịch cùa địa phương

Hĩnh 1.4: Phân loại lao động hoạt động trong lình vực du lịch

Hình 1.5: Tâng trưởng du lịch thế giới giai đoạn 1950 – 2010 và dự báo đến năm 2030 chia theo các khu vực

Hĩnh 2.1: Bàn đổ hành chinh tinh Phú Thọ

Hình 2.2: Cơ Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ cấu lẻ

hội phàn theo các cấp quan lý ớ tinh Phú Thọ

Nguồn: Sở VH. TT và DL tinh Phú Thọ (2015)

Hình 2.3: Hĩnh thức tổ chức du lịch cua du khách tại tinh Phú Thọ

Hình 2.4: Sự hài lòng và khả năng quay trớ lại cùa du khách tới du lịch ở tinh Phú

Thọ

Hình 2.5: Cơ cấu khách Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ đu lịch tinh Phú Thọ theo nguồn khách nội địa và quốc tế giai đoạn 2005 – 2015 ……………………………………………………………………Error! Bookmark not defined.

Hình 2.6. Cơ cấu khách du lịch theo mức chi tiêu binh quân trong chuyến đi tại tinh Phủ

Thọ (2012)

Hình 2.7: Cơ cấu kinh tế tinh Phù Thọ giai đoạn các năm 2005,2010 và 2015

Bang 1.1: Hệ thống thang điểm đánh giá các lợi thể du Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ lịch cũa tỉnh

Bang 1.2: Tiêu chi đánh giá mức độ lợi thế đối với du lịch cúa dấu hiệu vị trí địa lý … ……………………………………………………………………………………………..18 Bang 1.3: Đánh giá mức độ lợi thế về vị trí địa lý trong một giai đoạn, thời ki nhất định

Bang 1.4: Tiêu chí đánh giá mức độ lợi thế đối với du lịch của dấu hiệu tài nguyên du Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ lịch Error! Bookmark not defined.

Bang 1.5: Đánh giá mức độ lợi thế về tài nguyên du lịch trong một giai đoạn, thời ki nhất định

Bang 1.6: Tiêu chi đánh giá mức độ lợi thế đối với du lịch cúa dấu hiệu CSVC-KT phuc vụ du lịch …………………………………………………………. Error! Bookmark not defined.

Bang 1.7: Đánh giá mức độ lợi thế về CSVC-KT trong một giai đoạn, thời kì nhất Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ định…………….. 30

Bang 2.1: Sự phân múa khí hậu và đánh giá mức độ tương thích đế đáp ứng nhu cầu du lịch của tinh Phủ Thọ………………………………………………………………………………………35

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ
Luận văn phát huy lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart