Luận văn phát triển bền vững khu du lịch sinh thái suối mỡ bắc giang

53.000

Category:

Luận văn phát triển bền vững khu du lịch sinh thái suối mỡ bắc giang

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phát triển bền vững khu du lịch sinh thái suối mỡ bắc giang

Luận văn phát triển bền vững khu du lịch sinh thái suối mỡ bắc giang

fff

Luận văn phát triển bền vững khu du lịch sinh thái suối mỡ bắc giang

fff

Luận văn phát triển bền vững khu du lịch sinh thái suối mỡ bắc giang

fff

Luận văn phát triển bền vững khu du lịch sinh thái suối mỡ bắc giang

fff

Luận văn phát triển bền vững khu du lịch sinh thái suối mỡ bắc giang

fff

Luận văn phát triển bền vững khu du lịch sinh thái suối mỡ bắc giang

fff

TRƯỜNG OẠÍ HỌC KỈNH TẼ’ ữưốc DÃN

LÊ QUANG VƯỢNG

PHÁT ĨRiẾH BÉK vta KHO 00 LỊCH SIHH THÁI SUỐI MỠ – BẮC fiiANS

LUAN VAN TOAC sĩ KINH TE

HÀ MÌI. 2014

. W:wiAíHSMâíC«iỄi.-»

TRƯỜNG ĐẠI. HỌC KINH TÍ.Qưốc.DÂN

Luận văn phát triển bền vững khu du lịch sinh thái suối mỡ bắc giang ■ ■

………BOKJOGSGS —đại học K.T.Q.D

TT. THÔNG TIN THƯVIỆN

PHÒNG LUẬNÁN-ĩưLIỆU

LÊ QUANG VƯỢNG

PHÁT TRIỂN BỂN VỮNG KHU DU LỊCH SINH THÃI SUÔI MŨ – BẮC GIANG

Chuyên ngành: Kinh tê phát triển

LUẬN VÀN ĩHẠC sĩ KINH ĩẾ

Người hướng dẫn khoa học:

GS. TS. NGÔ THẮNG LỢI

THS w

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BÀNG TÓM TẢTLƯẬN VÁN

LỜI Luận văn phát triển bền vững khu du lịch sinh thái suối mỡ bắc giang NÓI ĐÀU …. 1 CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LƯẬN VÀ TIIựC TIÊN VẺ PHÁT TRIỀN BỀN VỪNG Dư LỊCH SINH THÁI

  • 1.2.2.  Dặc dicm của du lịch sinh Luận văn phát triển bền vững khu du lịch sinh thái suối mỡ

bắc giang thái

  • 1.4.1.  Sáng kiên ST-EP (Sustainable Tourism – Eliminating Luận văn phát triển bền vững khu du lịch sinh thái suối mỡ bắc giang Poverty Initiative – Du

lịch bền vững – xóa dói giảm nghèo)

  • 1.4.5. Hàn Quốc: Nâng cao sự hợp tác giữa chính quyền thành phố và cộng đồng địa

phương trong phát triển du lịch bền vừng30 Luận văn phát triển bền vững khu du lịch sinh thái suối mỡ bắc giang

CHƯƠNG 2: DÁNH GIÁ PHÁT TRIÉN BỀN VỮNG DƯ LỊCH SINH THÁI SƯỐI MỜ 32

2.2.1

điềm tự nhiên

thái suối mỡ bắc giang Suối Mờ

2.2.1.1liệu quả kinh tế của du lịch sinh thái Suối Mỡ

  • 2.3.    Phân tích thực trạng phát triển Luận văn phát triển bền vững khu du lịch sinh thái suối mỡ bắc giang khu du lịch sinh thái Suối Mờ theo ticu chí bền vững

. .        …..1       ….

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VŨNG ĐU LỊCH SINH THAI SUÔI MỠ

  • 3.1.2.  Quan điềm phát triền du lịch sinh thái Luận văn phát triển bền vững khu du lịch sinh

thái suối mỡ bắc giang Suối Mỡ

  • 3.3.3.  Hoàn thiện công lác tồ chức Luận văn phát triển bền vững khu du lịch sinh thái suối

mỡ bắc giang quản lí khu du lịch

KẾT LUẬN

DANH MỰC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH Luận văn phát triển bền vững khu du lịch sinh thái suối mỡ ’     bắc giang MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1:  sổ lượng khách du lịch den suối Mờ thời kỳ 2002 đen 2012

Bảng 2.2:  Doanh thu từ khách du lịch đen suối Mờ 2002-2012

Bảng 2.3: Đóng góp của KDLST Suối Mỡ vào ngân sách của huyện Lục Nam

Bảng 2.4: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện Lục Nam khi không có

đóng góp Luận văn phát triển bền vững khu du lịch sinh thái suối mỡ bắc giang từ doanh thu tại Suối Mờ

Bảng 2.5: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện Lục Nam – bao gồm.cà doanh thu của Suối Mỡ

Bảng 2.6: Mức độ quan tâm của du khách đối với các yếu tố du lịch sinh thái Suối Mờ .. 47 Bàng 2.7: Mức dộ hài lòng của du khách đối với du lịch sinh thái Suối Mờ

Bảng 3.1. Phát triền Luận văn phát triển bền vững khu du lịch sinh thái suối mỡ bắc giang nguồn nhân lực du lịch Bẳc Giang giai doạn 2013-2020

Bàng 3.2.  Mức tàng trưởng khách du lịch và doanh thu từ khách du lịch

Bàng 3.3:  Xây dựng cơ sở lưu trú Bắc Giang giai đoạn 2013-2020

Bàng 3.5: Dự báo doanh thu giai đoạn 2015 – 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Qưốc DÃN ■ ■

………8D»dOg8GQ………

LÊ QUANG Luận văn phát triển bền vững khu du lịch sinh thái suối mỡ bắc giang VƯỢNG

PHÁT TRIỂN BỂN VỮNG KHU DU LỊCH SINH THÁi SUÔI MỠ – BÁC GIANG

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC sĩ

IIÀ VÍÌI

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển bền vững khu du lịch sinh thái suối mỡ bắc giang”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển bền vững khu du lịch sinh thái suối mỡ bắc giang
Luận văn phát triển bền vững khu du lịch sinh thái suối mỡ bắc giang
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart