Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại trên địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh

49.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại trên địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh

Add your review

Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại trên địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh

Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại trên địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại trên địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại trên địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại trên địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại trên địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại trên địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh

fff

LÒI CAM ĐOAN

Tỏi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong hục thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong hục thuật

Hà Nội, ngày tháng nam 20 ỉ 7 l ác

già

Dăng Anh Nam

LỜI C ẢM ON

Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận vein này. ngoài sự cố gang nồ lực cùa Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại trên địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh bơn thán, tôi còn nhận dược sự giúp dờ nhiệt rình vờ tạo diều kiện thuận lợi của của thầy giảo hưởng dem. cảc cơ quan, các đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

Trước hết tôi xin chân thành cơm ơn các thầy cô giáo trong Khoa Belt dộng sản và kinh le lài nguyên Đại học kinh tế quoc dem đà đà hum dành sự nhiệt lỉnh, tám huyết vờ dinh hướng cho tôi trong suốt cơ quờ trình hoàn thành Luận vãn.

Đạc Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại trên địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh biệt lôi xin bày lô lòng biết ơn sâu sac nhai lởi thây giáo TS. Hoàng Mạnh Hùng – Trương Bộ môn Kinh tế nóng nghiệpphớt triển nông thôn – Khoa Bell đụng sém và Kinh lề tài nguyên Đại học kinh le quốc dân đà lận lình hướng dần, giúp dờ rói trong suốt quá trinh hoãn thiện luận vãn.

Ọua đây lòi xin gừi /ờ? cảm on lới loàn the các chú trang trại, các cán hộ và nhớn dân huyện Cơm Xuyên, Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại trên địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh tinh Hờ Tĩnh dỗ tạo diều kiện vờ hồ trợ tôi trong suốt quá trình nghiên cữu. kháo sát, phông vein, cung cấp lư liệu và chia sẽ kinh nghiệm quỹ bâu.

Cuối cùng lòi xin bày lô lòng biết ơn sâu sac lởi gia đinh, hem bè đà động viền giúp dờ rỏi trong suốt quá trinh học’ tập và nghiên cửu luận văn.

Xin chăn thành câm on!

Hà Nội, ngày tháng năm 20 ỉ 7

Tác giã

Đặng Anh Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại trên địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh Nam

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TÌ’ VIẾT TẤT

DANH Mực BẢNG

D ANH MỤC DÒ THỊ

TÓM TẤT LUẬN VÀN

MỜ DẦU

CHƯƠNG 1: CO SÔ LÝ LUẬN VÀ niực TIẾN VỀ PHÁT TR1ẼN BỀN VỪNG

KINH TỀ TRANG TRẠI

  • 1.1.2.  Phát triển kinh tế trang trại Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại trên

địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh theo hướng bền vừng

  • 1.2.1.  Kinh nghiệm phát triển bền vừng kinh tế trang trại ớ trên thế giới vã ơ

Việt nam

  • 1.2.2.  Kinh nghiệm phát triền bên vừng kinh lê trang trại ớ một sô lỉnh, thành

pho trong nước

  • 1.2.3.  Bài học kinh nghiệm VC phát triền bên vừng trang trại ờ các địa

phưorng

CHƯƠNG II: Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại trên địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh THựC TRẠNG PHẤT TRIEN BÈN VỮNG KINH TÉ TRANG TRU TRÊN DẸ BẤN CẢM XUYÊN HÀ TĨNH

Xuyên – tinh Hà Tĩnh

2.2.1

lượng và cơ cấu theo loại hình trang trại

  • 2.3. Phân tích các yếu tồ anh Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại trên địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh hường đến phát triển bền vững kinh tể trang

trại ỏ’ huyện Câm Xuyên giai đoạn 2012 – 2016

  • 2.3.1.  Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển bển vừng kinh tế trang trại. 42

  • 2.3.6.  Vệ sinh, an toàn thực phẩm Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại trên

địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh 59

  • 2.4. Dánh giá chung về tinh hĩnh phát triền bên vừng trang trại trên địa

bàn (’ầm Xuyên – Hà Tình

CHƯƠNG III: DỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PFLVP PHÁT TRIẺN BÉN VỮNG KINH TÉ TRANG TRẠI Ở CẲM XUYÊN – HÀ TĨNH

  • 3.2.2.  Mục lieu cụ the Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại trên địa bàn huyện

cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh

trại trên địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHAO

PHỊ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ V1ÉT TẮT

Đơn VỊ tính


<<<123>>>

ĐVT

NN & PINT

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

GDP

Gross Domestic Products ( l ông sân phàm quôc nội)

Gross Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại t

GNP

địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh National Products ( l

HACCP

Tiêu chuân kicm tra, đánh giá an toàn thực phâm 1 iêu

GlobalGAP

chuân thực hành nông nghiệp lôt loàn câu

VietGAP

Tiêu chuân thực hành nông nghiệp tốt ờ Việt Nam

DT

Diện tích

Lao dộng

cc

Cơ cầu

IIĐII

Hiện dại hóa

CNII

Còng nghiệp hóa

GDTX

(háo dục thường xuyên

THPT

1 rung học pho Luận văn phát triển bền vững kinh tế

X—– r.. 1-A           -ẩ———s_       1.A

IHCS

1 rung học cơ sớ

GTSX

(há lọ sân xuâl

NTTS

Nuôi trồng ĩhuy sán

GCNQSDĐ

Giấy chứng nhận quyển su dụng dất

GT

Giá trị

TTCN

Tiêu thú còng nghiệp

XDCB

Xây dưng cơ ban

CN

(‘ông nghiệp

UBND

Uy ban nhân dàn

NTM

Nông thôn mới

HIX

Hợp lác xà

IT

Trang trại

KTTT

Kinh tế trang trại

Luận văn phát

Xà hội

triển bền vững

Kinh tế

kinh tế trang trại

trên địa bàn

Phát triển bền vững

huyện cẩm

Mòi trường

xuyên, tỉnh hà

CTNS

(‘hương trình nghị sự


DANH MỤC BANG

Bâng 1.1 Phân bố mảu điều ưa

Bang 2.1: Tinh hình sử dụng đất dai huyện cám Xuyên năm 2016

Bâng 2.3: Tôc độ lâng trường các ngành sân xuất của huyện Cầm Xuyên qua 3 năm (2014-Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại trên địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh 2016)

Bâng 2.4: rình hình dân sô và lao động của huyện (’âm Xuyên

qua 3 năm (2014 – 2016)

Bâng 2.5: sò lượng và cơ cầu Irang Irại của huyện (’âm XuyèiỉOl 2-2016

Bang 2.6: Giá trị san lượng cùa trang trại trên địa bàn huyện Câm Xuyên giai doạn 2012 2016 ……………………………………………………………………………………………………………………….39 Bang 2.7: Một số chi tiêu về hiệu Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại trên địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh qua san xuất kinh doanh cua trang ttại năm 2016…………….40

Bâng 2.8: rình hình đâl đai cùa các trang trại đicu tra năm 2016

Bang 2.9: Tình hình nguồn vốn san xuất kinh doanh cua các trang ttại nãni 2016

Báng 2.10: I .ao động của các trang trại lừ năm 2012-2016

Bang 2.11: Hiếu biết cùa chú trang trại về các quy trinh san xuất mới Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại trên địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh 51

Bâng 2.12 Đánh giá cứa chú Irang Irại về chất lượng sàn phẩm của Irang Irại

Bang 2.13: sổ lượng các doanh nghiệp, trung tâm thương mại. nhà máy chế biến trên dịa bàn huyện (’ầm Xuyên 2014-2016

Bang 2.14: Nguyên nhân trang uại ớ cấm Xuyên chưa thực hiện tốt bao vệ môi trường…. 59 Bâng 3.1. Phân lích SWOT trong phái tricn ben vừng kinh lê Irang trại Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại trên địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh trcn địa bàn huyện Cấm Xuyên………………………………………………………………………………………………………………65

D ANH MỤC DÒ THỊ

ĐỒ thị 2.1: Cơ can số lượng lao dộng theo từng loại hình trang trại……………………………..50

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại trên địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại trên địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh
Luận văn phát triển bền vững kinh tế trang trại trên địa bàn huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart