Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh

51.000

Category:

Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh

Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh

fff

MỤC LỤC

DANH MỤC CẤC TỪ MÉT TẤT

DANH MỤC BẢNG BIỂU, PHỤ LỤC

TÓM TÁT LƯẠN VÀN

LÒI MỜDẢU

CHƯƠNG 1: NHƯNG VẮN DÊ CHUNG VÈ PHẤT TRIỂN BÈN

VỮNG LÀNG NGHỀ

1.1.1.………………………………………………………………………………………..

Khái niệm về lảng nghề, làng nghề truyền thống

 • 1.2.3.  Ỷ nghĩa cua việc phát trièn ben vững làng nghe đoi với sự phát

triền kinh te – xà hội tại địa phương

 • 1.3. CÁC NHẤN TÓ ANH Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh HƯỜNG ĐẺN PHẤT TRIÊN BẼN VŨNG LÂNG

NGHÊ

1.3.2…………………………………………………………………………………………

Năng lực cúa mồi làng nghề

 • 1.4. KINH NGHIF.M PHÁT TRIF.N LÀNG NGHÊ Ớ CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÀ

BÃI HỌC RÍ T RA CHO CẤC LÀNG NGHÉ Ỏ HÁ TĨNH

CHƯƠNG 2: TI Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh lực TRẠNG PHẤT TRIEN BỀN VƯNG CẤC LÀNG

NGHÈ Ớ HÀ TĨNH THỜI GIAN QUA

 • 2.3. ĐÁNH GIÁ sự PHÁT TRIỂN BÊN VƯNG CÁC LÀNG NGHÊ Ờ HÀ

Tĩnh theo tiêu chí phất triẻn bẽn vừng

2.3.1………………………………………………………………………………………..

Đánh giá Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh mặt kinh te trong phát trièn ben vững làng nghe

 • 2.4. PHẤN TÍCH CÁC NHẤN TÕ ẢNH HƯỞNG ĐÉN sự PHÁT TRIẺN BẼN

VỮNG CÁC LÀNG NGHÊ Ờ HÀ TỈNH

 • 2.4.3.  Đánh giá chung về sự phát triền Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh ben vừng cùa các làng nghe ờ

Hà Tĩnh

CHƯƠNG 3: GIÃI PHẤP PHẤT TRIẺN BÉN VỮNG CÁC LÀNG

NGHỀ Ở HÀ TĨNH THÒI GIAN TỚI

 • 3.1. QUAN ĐIẺM VÀ PHƯƠNG HƯỞNG PHẤT TRIẺN BẼN VỪNG CÁC

LÀNG NGHE TRONG THỜI GIAN TỚI Ờ HẢ TỈNH

 • 3.1.2.  Phương hướng phát triển ben vừng làng nghe ở Hà Tĩnh trong

thời gian tới

 • 3.2. MỌT $0 MỤC TIÊU PHÁT Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà

tĩnh TRIêN làng Nghê đèn 2015

 • 3.3. GIAI PHÁP PHẤT TRIÈN BẼN VỪNG CÁC LÀNG NGHÊ Ở HÀ TĨNH ….81

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TÁT

<<<123>>>

CNH – HĐH

: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

CN -TTCN

: Công nghiệp, tiêu thu công nghiệp

NN& PTNT

: Nông nghiệp và phát triền nông thôn

NN-NT

: Nòng nghiệp nòng thôn

PTBV

: Phát triển ben vừng

TCVN

: Tiêu chuẩn Việt Nam

TCCP

ƯBND

KH – CN

: Tiêu chuân cho phép : ủy ban nhân dân

: Khoa học công nghệ

HTX

: Hợp tác xà

DANH MỤC BẢNG BIEU, PIIỤ LỤC

Bang 2.1. Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh Các làng nghê ớ Hà

Tĩnh

Bảng 2.2. So lượng sán phẩm của các làng nghe ờ I lã l ình

Bang 2.3; Thị trường tiêu thụ san phâm các làng nghe ở Hà Tĩnh nám 2008

Bang 2.4: Dóng góp cua làng nghe vào lông giá trị san xuất cóng nghiệp của I là

‘lình từ 2005 – 2008

Bang 2.5: số hộ và lao động (ham gia vào Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh các làng nghê ờ Hà Tĩnh mím 2008

Bàng 2.6: Nộp ngân sách cua các làng nghê ờ Hà Tĩnh năm 2008

Bàng 2.7: Quy mô vốn đâu tư tại một so làng nghề ớ Hà Tĩnh năm 2008 ….68 Bâng 2.8: Lao động ớ các làng nghề ớ Hà ‘lĩnh từ 2005 – 2008

Bâng 3.1. Một sổ mục tiêu chính cùa phát triển làng nghề ỡ Hà Tình đen 2015 Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh 81

Biêu đồ 2.1: Lao động làm nóng nghiệp ờ Hà Tĩnh

Phụ lục 1: Sơ dồ hiện trạng các làng có nghe nông thôn Tinh 1 lã l ĩnh

Phụ lục 2: Quy hoạch các làng nghê nông thôn linh Hà Tĩnh

LỜI MỜ ĐÀU


 • 1. Tính cấp thiết của đề tài.

Ngành nghe nông thôn nói chung và các làng nghe nói riêng đóng vai trò rat quan trọng trong đời song kinh tế – xà hội cua đất nước Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh . Mồi địa phương lại có nhùng nghe, làng nghề mang sac thái riêng đặc trưng cho truyền thong cua những vùng quê được cha óng xây dựng, lưu truyền bao đời nay.

•»

Làng nghe ớ Hâ Tình có lịch sừ phát trièn từ hàng chục năm đen hàng trăm năm đà tạo ra sân phàm tiêu dùng cho xà hội và tham gia xuất khâu, tạo nên giá trị kinh te và văn hóa ớ khu vực nòng thôn, đặc biệt là các làng quê. Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh Sự phát triển các làng nghe góp phần thúc đây chuyên dịch cơ cấu kinh te NN – NT, bơi tạo công ăn việc làm cho lao dộng nông nhàn và những xíing đất chật người đông, góp phan xóa đói giâm nghèo, tàng thu nhập cho bộ phận dân cư nông thôn, góp phan thực hiện dầy mạnh CNH – HĐH nòng nghiệp nông thôn.

Tuy nhiên, trong thời gian qua do chưa được quan tâm đau tư đúng mức, một so làng nghe do thiếu Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh von, thiêu nguyên liệu và thị trường tiêu thụ không ôn định dẫn đen một số làng nghe thu công truyền thống bị mai một dan. Quy mô làng nghe ờ Hà Tĩnh nói chung còn nhó bé, phân tán. tự phát, sân phàm ít, chất lượng chưa cao, ít cãi tiến mẫu mà. thiết bị công nghệ thiếu và lạc hậu, trinh độ quan lý thấp, thiếu thòng tin về thị trường là những yếu tố tác động đến sự phát triển của làng Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh nghe và giâm sức cạnh tranh trên thị trường cùa các sàn phàm từ lãng nghe.

Trong nhừng bối cành đó, ủy ban nhân dân tinh đà giao cho Sở Nông nghiệp -phát triên nông thôn phoi hợp với các Sớ, ban ngành và các huyện, thị xà xây dựng "Quy hoạch phát triển ngành nghề nóng thôn Hà Tĩnh đen nâm 2010", trong đó có tập trung phát triển các làng nghe ơ Hà Tĩnh, ưu tiên phát triển các làng nghề như mây tre Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh đan, song mây; nghề chế biến gỗ; nghề đúc rèn; nghề che biến hãi sản; nghề làm chăn nệm. thêu ren; nghe dệt chiếu cói. Còn các làng nghe thuộc các lĩnh vực còn lại vần đang đê cho nó phát triền một cách tự phát, vấn đề đặt ra ỡ đây là một số làng nghe được ưu tiên phát triển nhưng vẫn chưa xứng với tiêm năng, bèn cạnh đó. hau het các làng nghe vần chưa xây dựng dược hệ thong Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh xử lý rác thai cũng như giam thiêu ô nhiễm môi trường, mà điêu này lại ánh hướng trực tiếp đen cuộc sống của người dàn địa phương. Chinh vi vậy, mặc dù đà có quy hoạch phát triển các làng nghề, phát triển 11 cụm tiêu thu công nghiệp làng nghe trên địa bàn Hà Tình nhưng nhìn chung vẫn chưa có nhiêu biện pháp hữu hiệu cũng như lã các giãi pháp mang tinh đột phá đê có thê giúp cho các làng nghe có điêu kiện phát triên Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh một cách ben vừng. Đó chính là lý do tôi chọn đề tài: “Phứt triên bền vững làng nghề ờ Tinh Hà Tĩnh "

 • 2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của đe tài: Đánh giá sự PTBV của các làng nghề ở Hà Tĩnh và đề ra giai pháp phát trièn cho các làng nghe

 • 3. Đoi tượng và phạm vi nghiên cứu

 • – Luận văn nghiên cứu một cách khái quát nhát về sự phát triển cùa các làng nghe ớ Hà lình, đong thời Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh chú trọng các làng nghe được ưu tiên phát triền, đó là các làng nghe đồ gồ; làng nghe che biến thúy, hai san; làng nghe mây tre đan; lâng nghe đúc rèn; lâng nghe chiêu cói…

 • – Phạm vi nghiên cứu của luận văn: Luận văn tập tiling nghiên cứu phân tích hệ thong các làng nghe trên địa bàn Hà lĩnh trong những năm qua và định hướng phát triển trong thời gina tới. Bên cạnh đó, luận văn cũng có tham khảo Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh kinh nghiệm phát triển làng nghe cùa một số tinh khác.

 • 4. Phương pháp nghiên cứu

– Luận văn sứ dụng tông hợp các biện pháp duy vật biện chứng, duy vật

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh
Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart