Luận văn phát triển các ngành động lực trên địa bản tỉnh hưng yên

48.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn phát triển các ngành động lực trên địa bản tỉnh hưng yên

Add your review

Luận văn phát triển các ngành động lực trên địa bản tỉnh hưng yên

Luận văn phát triển các ngành động lực trên địa bản tỉnh hưng yên

fff

Luận văn phát triển các ngành động lực trên địa bản tỉnh hưng yên

fff

Luận văn phát triển các ngành động lực trên địa bản tỉnh hưng yên

fff

Luận văn phát triển các ngành động lực trên địa bản tỉnh hưng yên

fff

Luận văn phát triển các ngành động lực trên địa bản tỉnh hưng yên

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

PHẤT TRIÉH CÁC NGÀNH IỊ$ mÊN BỊA BẲN TỈNH HUNG YÊN

LUÂN VÁN THAC SỸ KINH TỂ

HÀ NỘI-2011

MManKMBBM


MỤC LỤC

DANH MỤC VIÉT TẲT

CHƯƠNG 1: LÝ THUYÉT NGÀNH ĐỘNG Lực VÀ LỤA CHỌN NGÀNH

ĐỘNG Lực TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ỉ.      Cơ sở phát triển ngành động lực trên địa bàntỉnh Hưng Yên

 • 4.      Tiêu chí phát triển ngành động Luận văn phát triển các ngành động lực trên

địa bản tỉnh hưng yên lực

 • 5.1.    Ngành động lực góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển

kinh tế xã hội

 • 5.2.    Ngành dộng lực phát huy lợi thế so sánh và nâng cao năng lực cạnh tranh 13

 • II.     Lựa chọn ngành động lực trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Hưng Yên

 • 1.      Quá trình hình thành Luận văn phát triển các ngành động lực trên địa bản tỉnh

hưng yên và phát triển của                  tỉnhI lưng Yên

 • 2.      Tiềm năng và thế mạnh dối với phát triền ngànhđộng lực trong nông

nghiệp của tình Hưng Yên

 • 3.      Tồng quan về tình hình phát triển kinh Luận văn phát triển các ngành động lực trên địa bản tỉnh hưng yên tế nông nghiệp của tinh Hưng

Yên trong thời gian qua

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG PHÁT TRIÉN NGÀNH ĐỘNG Lực TRONG NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

 • I.      Tổng quan về các ngành động lực trong nông nghiệp tỉnh Hưng Yên 26

 • 1.1.    Vị trí Luận văn phát triển các ngành động lực trên địa bản tỉnh hưng yên ngành

ngành động lực trong nông nghiệp

 • 1.1.2.  Ngành động lực trong nông nghiệp góp phần giải quyết công ăn việc

làm, tạo nguồn thu nhập quan trọng cho các hộ gia dinh nông thôn

II.      Tình hình phát triển ngành động lực trong nông nghiệp tỉnh

Hưng Yên

 • 1.      Khả năng tận dụng Luận văn phát triển các ngành động lực trên địa bản tỉnh

hưng yên các tiềm năng có sẵn cùa các ngành động lực

1.3     Phát huy thế mạnh về vị trí địa lý

 • 2.      Tăng trưởng và mức độ đóng góp của ngành động lực tới phát triên

kinh tế – xã hội

 • 2.1.1.  Năng suất và sàn lượng cùa rau, thịt trcn địa bàn Luận văn phát triển các ngành

động lực trên địa bản tỉnh hưng yên tỉnh Hưng Yên

2.1.2 Tốc dộ tăng trường của ngành trồng rau và chăn nuôi hướng thịt

 • 2.2. Những đóng góp của các ngành động lực trong nông nghiệp vào việc

thực hiện các chì tiêu kinh tế – xã hội

đời sống cho người nông dân

 • 2.2.3.  Kim ngạch Luận văn phát triển các ngành động lực trên địa bản tỉnh hưng yên

xuất khẩu

 • 3.      Tác động lan tỏa của ngành động lực trong nông nghiệp tới phát triền Kinh

tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên

 • III.     Đánh giá về thực trạng phát triển các ngành động lực trong nông nghiệp tỉnh

Hưng Yên

 • 3.2.    Nguyên nhân chù quan57 Luận văn phát triển các ngành động lực trên địa bản tỉnh hưng yên

CHƯƠNG 3: MỘT SÓ GIẢI PHÁP THÚC ĐẤY PHÁT TRIÉN CÁC NGÀNH

ĐỎNG LỤC TRONG NÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN

I.      Định hướng phát triển các ngành động lực của tinh Hưng Yên

 • 2.      Mục tiêu phát triền các ngành động lực của tỉnh Hưng Yên trong thời

gian tới

II. Một số giải pháp Luận văn phát triển các ngành động lực trên địa bản tỉnh hưng yên thúc đẩy phát triển các ngành động lực của tỉnh

1. Những giải pháp chung

 • 2..     Nhừng giải pháp chính cho phát triền các ngành động lực trong nông

nghiệp của tình Hưng Yên

 • 2.1.2.  Thực hiện thí diểm một số mô hình trồng rau an toàn và chăn nuôi lấy

thịt mới

 • 2.1.3.  Xây dựng cơ sở hạ tầng phục Luận văn phát triển các ngành động lực trên địa

bản tỉnh hưng yên vụ sản xuất nông nghiệp

 • 2.1.4.  Chính sách đào tạo nguồn nhân lực ưu tiên cho các ngành động lực

của tinh

3.      Kiến nghị

 • 3.2.    Với các cấp Luận văn phát triển các ngành động lực trên địa bản tỉnh hưng

yên chính quyền địa phương

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM  KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển các ngành động lực trên địa bản tỉnh hưng yên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển các ngành động lực trên địa bản tỉnh hưng yên
Luận văn phát triển các ngành động lực trên địa bản tỉnh hưng yên
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart