Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

55.000

Category:

Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

LỜI CAM DOAN

i ôi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sụ trung (hục trong học thuật. Tòi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cửu nãy do tôi tự thực hiện vã không vi phạm yêu cầu VC sụ trung thục trong học thuật.

Hci Nội, ngày thảng năm 2017

Tác giả luận vãn

Nguyễn Thị Linh Nga

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

D ANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẢT

DANH MỤC BÀNG VÀ HÌNH

TÓM TÁT LUÂN VÃN

MỜ ĐẦU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VẺ PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CÙA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1. Ngân hàng thương mại và cho vay khách hàng cá nhân cùa ngân hàng thương Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương

mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh mại

 • 1.1.1.       Ngân hàng thương mại và các chức năng cua ngân hàng thương mại 7

 • 1.2.1.  Khái niệm và nội hàm phát triền cho vay khách hàng cá nhân của ngân

hàng thương mại

 • 1.2.2.  Các tiêu chi đánh giá phát triển cho vay khách hàng cá nhàn cùa Ngân

hàng thương mại

 • 1.2.3.  Các nhân tố tác Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh động đến phát triền cho vay khách hàng cá nhân cùa

Ngân hàng thương mai

 • 1.2.3.2 …………………………………………………………………………………………

Nhân tố từ phía khách hàng cá nhàn:

 • 1.2.3.3 …………………………………………………………………………………………

Nhân tố ngoài Ngân hãng:

 • 1.2.3.4 …………………………………………………………………………………………

Nhân tố thuộc về đoi thù cạnh tranh:

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHẤN TẠI NGÂN HÀNG T.MCP ĐẤU TƯ VÀ PHÁT TRIẺN MẸT NAM – CHI NHÁNH HÀ Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh TĨNH…. 34

 • 2.1. Khái quát về hoạt động kinh (loanh cùa Ngân hàng TMCP Đẩu tư và

Phát triển Mệt Nam- Chi nhánh Hà Tĩnh

 • 2.1.1.  Quá trình hình thành và phát triển cũa Ngàn hàng TMCP Đầu tư và Phát

triền Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh

 • 2.1.2.  Mô hình tố chức bộ máy và quy mô hoạt động của Ngân hàng TMCP

Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh

 • 2.1.3.  Hoạt động kinh doanh cũa Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triền Việt

Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh trong 3 năm gằn nhất 2014, 2015, 2016

 • 2.2. Thực trạng phát triển cho vay khách hàng cá nhân cùa Ngân hàng

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Tĩnh

 • 2.2.3.  Thực trạng hiệu quà cho vay khách hãng Luận văn phát triển cho vay khách hàng

cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh cá nhân

 • 2.3. Phân tích các nhân tố ánh hường đến phát triển cho vay khách hàng cá

nhân

 • 2.4. Đánh giá phát triên cho vay khách hàng cá nhân tại Ngán hàng TMCP

Đầu tư và Phát triền Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh 68

 • 2.4.1. Kết quá đạt được:……………………………………………………………………………..68

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIÃI PHẤP PHẤT TRIẺN CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÀU TƯ VÀ PHẤT TRIỂN VỆT NAM -CHI NHÁNH HÀ TĨNH

 • 3.1. Định hướng phát triền cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Tĩnh

 • 3.1.1. Định hướng phát triền cúa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

Nam đến năm 2020

 • 3.2. Giãi pháp phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP

Đẩu tư và Phát triền Việt Nam- Chi nhánh Hà Tĩnh

 • 3.2.1.  Nhận thức đủng đắn về chiến lược cho vay KHCN cùa BIDV Hà Tĩnh. 77

 • 3.2.2.  Cân đối cơ cấu nguồn vốn đề cho vay sớ vật chất 79

  3.2.3. Đỗi mới và hoàn thiện kỹ thuật công nghệ, cơ Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh


3.2.5 Áp dụng quy trình cho vay KHCN một cách linh hoạt

3.3. Một số kiến nghị

KÉT LUẬN 86 Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÃO

PHỊ LỤC

DANH MỰC CÁC CHƠ VIÉT TẮT

<<<123>>>

BIDV

Ngân hãng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BIDV Hà Tình

Ngân hãng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhanh Hà ‘lĩnh

CBCNV

Cán bộ công nhân viên

CBTD

Cán bộ tín dụng

QLKH

Quan lý khách hàng

NHTM

Ngân hàng Thương mại

NHNN

Ngân hãng Nhã nước

Luận văn phát triển cho vay

Thương mại cố phần

TCTD

Tổ chức tin dụng

_______

KHCN

Khách hàng cá nhân

SPDV

Sân phâm dịch vụ

DANH MỤC BÂNG VÀ HÌNH

Bang 1.1: Các chi tiêu đánh giá phái triển cho vay KHCN

Báng 2.1: Nguồn vốn của BIDV Hà Tĩnh giai đoạn 2014-2016

Bang 2.2: số liệu tín dụng bán le BIDV Hà Tĩnh từ năm 2014-2016 Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà

tĩnh

Bang 2.3: Kết quà hoạt dộng kinh doanh NHBL cua BIĐV Hà Tĩnh giai đoạn 2014-2016…39

Báng 2.4: số lượng khách hàng vay lã cá nhân của BIDV Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2016

Báng 2.5: Du nợ cho vay KHCN cùa BIDV Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2016

Báng 2.6: Cơ cấu cho vay khách hãng cá nhãn của BIDV Hà Tình theo mục đích vay Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt

nam chi nhánh hà tĩnh vốn giai đoạn 2012-2016

Bang 2.7. Cơ cấu cho vay KHCN theo thời hạn vay

Bâng 2.8. Cơ cấu cho vay KHCN theo phương thức cho vay

Báng 2.9: Cơ cấu cho vay theo sân phẩm chú đạo giai đoạn 2012-2016

Bang 2.10. Lợi nhuận cùa hoạt động cho vay KHCN

Bang 2.11: Thu nhập lài từ hoạt động cho vay Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh KHCN giai

đoạn 2012 – 2016 tại BIDVHàTình

Bang 2.12. Thu lài từ hoạt động cho vay KHCN

Bang 2.13: Tỷ lệ nợ quá hạn tại BIDV Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2016

Báng 2.14 Tỳ lệ nợ xấu tại Ngân hàng BIDV Hà Tình giai đoạn 2012-2016

Bang 2.15 Dự phòng riii ro tín dụng bán lẽ cùa BIDV Hà Tình giai đoạn 2012-201655

Hĩnh 2 Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh .1: Bộ máy tồ chức của BIDV Hà Tình

Hình 2.2. Tinh hình huy động vốn giai đoạn 2014-2016 tại BIDV Hà Tĩnh

37


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh
Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart