Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây

55.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây

Add your review

Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây

Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây

fff

Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây

fff

Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây

fff

Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây

fff

Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây

fff

-HAM HVV ÍÙ


16960

LV/T hfi


1ÃĨ TRIỂN CHO m KHẬUỈ HÁNG GÃ NHÀN TẠI NSÂN HÁNG ĨMCP BÀU Ttf VÀ PHÁT TRI ỂN

VIỆĨ NAi« – CN HA TÂY

LUẬN VẮN THẠC sí KÍNH TẾ PHẤT TRỂN

HÁ NỘI 2020

LÒI CAM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết băng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Tôi xin cam đoan luận văn “Phát triển cho vay khách hàng cả nhân tại

Ngán hàng TMCP Đầu Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây tư và Phát triển Việt Nam-CN Hà Táy ” là công trình nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi. Những thông tin tham khảo đã được trích nguồn và những két quà phân tích từ nguồn dữ liệu điều tra do cá nhân tôi thực hiện.

Tôi xin chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình.

Hà Nội, ngày… thảng…. năm 2020

Tác giả


PHẠM HUY HÀ

LỜI CÃM ƠN

Trong quá trình thực hiện dề tài Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây , tác giả đã nhận được sự hướng dẫn. hợp tác, giúp dở của rất nhiều thầy cô giáo, đồng nghiệp, ngân hàng và các cơ quan chức năng đồng thời kế thừa các kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả, sử dụng nhiều giáo trình, bài giảng, bài viết làm tài liệu tham khào.

Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn TS. Lê Thanh Hà. người hướng dẵn khoa học, đà tận tình hướng dẫn, chì bảo em Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Em xin cảm ơn Viện dào tạo sau đại học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Ban lành dạo, cán bộ công nhân viên Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tây đă tạo diều kiện lợi trong quá trình thực hiện và bào vệ luận văn.

Tác giả cũng xin cảm ơn đông đảo tác già của các giáo trình, bài giảng, dê tài nghiên cứu, bài viết dã dược sử dụng dể tham khảo trong quá Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây trình thực hiện đề tài này.

Hà Nội, ngày… thảng…. năm 2020

PHẠM HUY HÀ

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO RƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂN


YÊU CÀU CỦA HỘI DÒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VÃN THẠC sĩ về: Nhừng diêm cần sửa chừa bô sung trước khi nộp luận văn chính thức cho Viện Đào tạo Sau đại học

.tlknk….iíụ.ỈL.:……..,……………………………………………….

….í …. £i.úzA ____ íÒỊ.u.Áí …. ctibjj

….s.Í0r…..Uku…Cí5C…AóẢ…. ỉĩỉỉÂ….bũLj.í.A

…….Jci                                                                                       .’.LU.

…….l>ÂỈ./Ã.jXx<ỷ.;.AỊ.u.’ỉu…£lũ.Kị……’.Ịỉíi.u..í.ÌLcÁl….SC.     JÍKf d ílu7v


A OA… .dOi.lL.. >.vi( J c……ÌCỈ X


.íù.< k.


.tv.x….viX…AXi£ ÃÀì/.y…..s

.Ì.C..Ả..Í


■-


i .. írk ft . s ?…..í Ăí«. X…..b Á lu..Xíí….faí.i…£l’Ìủ…SCUX.XữỉXl…. ‘ĩ}.ữẰã.Ảiíìx .ị. I


.’Kíĩ.i…C.ÚÂ..<JHluẢ…úB/ịfì…. ỉỊ

k.AALl.U.i…………


.Lì… LO. .       . í L .Co. j………………………. :……….

.i.i.iiCn/Ã…x..ị.iủ…J.V.X..’/…ju.iũ;.).íỉ…Llí:ị….£ử..P-


.AlíA.Ki


AỌ….ƠLU&


….ruiũxví


… :60»lữ…………….

………………..,1…….tí ….


XOX


.V.Ì..Ltí7j..’…ũf,’.í::….(kih.u.


Cam kết cùa Học viên I


Chủ tịch Hội dồng


.. ÁÃÙ?…. Jtlx í À… A Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây ú .cảế.. c LUJ~ . <Jêri 4


Học viên


GS.TS. Ngô Thắng Lợi


oL


Phạm Huy Hà


t Học vién có trách nhiệm chinh sứa theo yêu cầu cua Hội đồng chằm luận vàn. Trong trưởng hợp không chinh sữa. học viên sẽ không dược công nhận kết quá báo vị.

Học viên phải đỏng bãnyéu cầu chinh sứa này cùng 02 bán nhộn xét phàn biện vào trước Mục lục cùa Quyên luận vàn chinh


rTcrxu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân


hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây VIỆT NAM ĐỘC lập – Tự do – Hạnh phúc

NHẬN XÉT PHÁN BIỆN LUẬN VĂN CAO HỌC

Tên đề tài: Phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đâu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh I là Tây

Cao học viên:      Phạm Huy Hà

Chuyên ngành:     Kinh tế Phát triển

Nguôi nhận xét: TS. Nguyễn Quỳnh Hoa (Đại học Kinh té Quốc dân) Phản biện I

Sau khi đọc toàn bộ Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây luận văn của CHVPhạm Huy Hà, tôi xin có một so nhận xét sau:

  • 1. về tính cấp thiết của đề tài

Hoạt dộng tín dụng vẫn là nguồn thu nhập chính của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam, bên cạnh khách hàng doanh nghiệp, xu hướng hiện nay các ngân hàng đều mở rộng dối tượng khách hàng sang nhóm khách hàng cá nhân. Trong bối cảnh cạnh ưanh giữa các ngân hàng ngày càng lớn, việc phát triển dịch vụ đối với Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây nhóm khách hàng này là cân thiêt, tuy nhiên nhóm khách hàng này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro tín dụng hơn khách hàng doanh nghiệp. Chính vi vậy, để đảm bảo an toàn và hiệu quà hoạt động của ngân hàng, việc tìm kiếm các giải pháp đe phát frien cho vay khách hàng cá nhân là cần thiết. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh I là Tây thời gian qua cùng đã có nhũng két quả nhất định Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây trong việc mở rộng cho vay dối với nhỏm khách hàng cá nhân, tuy nhiên bên cạnh gia tăng dư nợ, các vấn dề về nợ xấu, nợ quá hạn trong nhóm khách hàng này đang có dấu hiệu gia lãng. Do dó, việc cao học viên lựa chọn dề tài “ Phát triền cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Đằu tư và Phát triền Việt Nam – chi nhánh Hà ‘l ây’- làm dề tài cho luận vãn cao học là có ý nghía Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây thực tiễn và phù hợp với chuyên ngành Kinh tế Phát triền.

  • 2. Những đóng góp chính của luận văn:

– Kết cấu của luận văn logic, dảm bảo dung lượng của luận vãn cao học

■ Trong chương 1, tác già đà khái quát được các vấn đề lý luận de từ đó dưa ra được khung lý thuyết về phát triền cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại

Trong chương 2, dựa vào khung lý thuyết trong chương 1, tác Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây giả đã đánh giá dược thực trạng phát triển cho vay khách hàng cá nhân cùa Ngân hàng đầu lư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà ‘lay trong giai doạn vừa qua

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây
Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart