Luận văn phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản vùng trung du và miền núi bắc bộ theo hướng bền vững

53.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản vùng trung du và miền núi bắc bộ theo hướng bền vững

Add your review

Luận văn phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản vùng trung du và miền núi bắc bộ theo hướng bền vững

Luận văn phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản vùng trung du và miền núi bắc bộ theo hướng bền vững

fff

Luận văn phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản vùng trung du và miền núi bắc bộ theo hướng bền vững

fff

Luận văn phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản vùng trung du và miền núi bắc bộ theo hướng bền vững

fff

Luận văn phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản vùng trung du và miền núi bắc bộ theo hướng bền vững

fff

Luận văn phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản vùng trung du và miền núi bắc bộ theo hướng bền vững

fff

s

NGÔ QUY MINH

LUẬN VÀN THẠC sĩ KINH TE

S

HÀ NỘI-NÃM 20i0

$

gi ỉ

TRƯƠNG HẠI HỌC KỈNH TÊ QUÔC Đ

PHÁT ™É>i CỐNG HGHIỆP KHAi ĨHẤG Và CHÉ BỈÉH KHOÁ?ểữ SẢM VỒNG TRUNG ou VÀ MIÉH Hói BẮC BỐ TO HtíÕHG BÉM VỖMG

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cùa cá nhăn tôi. Các sổ liệu, kết quả trong Luận vàn là trung thực và có nguồn gấc rõ ràng

TÁC GIÁ

Ngô Quý Minh

LỜI CÁM ƠN

Bản Luận văn này là kết quả nghiên cứu của tác giả cùng với sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn và các thầy, cô giáo Khoa Ke hoạch và Phát triên, Trường Đại học Kinh tê quôc dân.

Tác giả xin chân thành cám on các thầy, cô giáo Luận văn phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản vùng trung du và miền núi bắc bộ theo hướng bền vững Khoa Kế hoạch và Phát triển và các thầy, cô giáo của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, những người đã truyên đạt kiên thức cho tác giả trong suốt quá trình học tập, cũng như nhùng ý kiến góp ý quý báu trong quá trình viết bản Luận văn này.

Tác giả xin bày tỏ sự cám on đặc biệt den PGS.TS Ngô Thắng Lợi, người đã trực tiếp hướng dẫn, góp ý, sửa chữa cho tác giả từ khi lựa chọn đề Luận văn phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản vùng trung du và miền núi bắc bộ theo hướng bền vững tài, xây dựng đề cưong đến khi hoàn thành Luận văn.

Tác giả cũng xin được cám on đên Vụ Kinh tê, Vụ Xã hội Văn phòng Trung ưong Đảng đã tạo điều kiện cho tác giả về số liệu và tài liệu tham khảo dế viết Luận văn này.

MỤC LỤC

<<<123>>>

NỘI DUNG

Trang

Trang phụ bìa

Mục lục

Lời cam đoan

Lời cám ơn

Danh mục các chữ viết tắt Luận văn phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoánơ sản vỉmơ truno du và miền núi bắc bộ theo hướ^o bền vữ^tt

• 0                          X

Danh mục các bảng, biểu, sơ đô, hình vẽ

Trang bìa tóm tắt

Tóm tắt Luận văn

Trang phụ bìa luận văn

MỜ ĐÀU

1

Chương 1. MỘT SỐ VÁN ĐÉ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIÉN CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SÀN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

5

1.1. Tổng quan về công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản

Luận văn nhát triển

1.1.1. Khoáng sản và vai trò của khoáng sản

5

1.1.2. Công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản

14

1.2. Co’ sở lý luận phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản theo hướng bền vững

21

1.2.1. Khái niệm phát triên bền vừng trong khai thác và chế biến khoáng sản

21

1.2. Luận văn phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản vùng trung du và miền núi bắc bộ theo hướng bền vững 2. Các tiêu chí đánh giá phát

24

<<<123>>>

1.2.3. Sự cần thiết phát triển bền vững công nghiệp khai thác và chể biên khoáng sản

28

Chương 2- THựC TRẠNG PHÁT TRIÉN BÊN VỮNG CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SÀN VÙNG TRƯNG Dư VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

32

2.1. Những thuận lợi và khó khăn cho phát triển Luận văn phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản vùng trung du và miền núi

32

2.1.1. Giới thiệu tổng quát vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

32

2.1.2. Tiềm năng tài nguyên khoáng sản

34

2.1.3. Những khó khăn cho phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản

40

2.2. Tồng quan về phát triển công nghiệp Luận văn phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản vùng trung du và miền núi bắc

42

2.2.1. Chủ trương và các chính sách đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

42

2.2.3. Thực trạng khai thác và chế biến một số loại khoáng sản chủ yếu vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

45

2.3. Đánh giá công nghiệp khai thác và Luận văn phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản vùng trung du và miền núi bắc bộ theo

50

2.3.1. Đánh giá tiêu chí phát triển bền vững nội tại

50

2.3.2. Đánh giá tác động lan toà của cồng nghiệp khai thác và chế biến khoáng sàn

58

2.3.3. Đánh giá chung vê tính bên vừng

62 1

2.3.4. Nguyên nhân của Luận văn phát triển công nghiệp khai thác và chế   64

Chương 3- MỘT SỐ GIÁI PHÁP PHÁT TRIÉN CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIÉN KHOÁNG SÀN VÙNG TRƯNG DƯ

71

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản vùng trung du và miền núi bắc bộ theo hướng bền vững”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản vùng trung du và miền núi bắc bộ theo hướng bền vững
Luận văn phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản vùng trung du và miền núi bắc bộ theo hướng bền vững
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart