Luận văn phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận thanh xuân hà nội

48.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận thanh xuân hà nội

Add your review

Luận văn phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận thanh xuân hà nội

Luận văn phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận thanh xuân hà nội

fff

Luận văn phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận thanh xuân hà nội

fff

Luận văn phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận thanh xuân hà nội

fff

Luận văn phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận thanh xuân hà nội

fff

Luận văn phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận thanh xuân hà nội

fff

Luận văn phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận thanh xuân hà nội

fff

KIA? OÉ* ĩitó-              „

3 35 ri i ; ỉ ii. ĩ á 4# VỈU? ; i ‘<ẳỉ ‘ù ĩ li ‘ị. i < V

-j V .J, ’V <3 * -. í a


LUẬN VĂN THẠC sĩ KỈNH Tắ

Hà Nội – 2002

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QUÓC DÀN = & =

TẠ VÀN ĐƯỢC

ị TRƯƠNG -ĐHK í £•*’] iTT.THGN’GTIN THiỉ

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÉN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN – THÀNH PHÔ HÀ NỘI

— @—

LUẬN VÀN THẠC sĩ KINH TÊ

CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ, QUẢN LÝ VÀ KHH- Luận văn phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận thanh xuân hà nội KTqD (KtcN)

rnss6Ư

Người hướng dấn khoa học: TS. Lè Cóng Hoa

Hà Nội – 2002

LÒI CẢM ƠN

Học viên cao học KX Tạ Vàn Dược xin dược bày tồ lòng biết on tói các dõng chí lành dao, các thầy, các cò giáo trường dại học Kinh te quốc dân Hà Nội, tói các dồng chí lành dạo và các bạn dòng nghiệp trong co quan Quận uỷ Thanh Xuân dà giúp dò tòi trong suot quá Luận văn phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh trên đỊa bàn quận thanh xuân hà nội trinh học tạp. Dặc biệt cho phép tòi dược bày tò lòng biết on sâu sắc dến Phó giáo sir – tiên sỳ Ngu vẻn Ke Tuấn; giáo viên hướng dàn tiến sỳ Lê Công Hoa và các thầy trong Hội dông bào vẹ luận ván dà nhiệt tình chi háo, giúp dữ tôi hoàn thành bán luận vàn náy.

Van dê phát triẽn cõng nghiệp ngoài quốc doanh trong tình hình hiện nay là vẫn dê lớn. Trong khuôn kho cùa bán Luận vãn Thạc sỹ không the Luận văn phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận thanh xuân hà nội nghiên cứu, dế cạp nhiều van dê liên quan dén phát triển cong nghiệp ngoài quốc doanh dược, dồng thoi khó có the tránh khôi những khiếm khuyết nhất dịnh, tôi mong các thầy, các có, các vị lãnh dạo hết sức thõng càm.

Tòi xin tran trọng cám on!

MỤC LỤC

TraiiỊỊ

PHẨN MỞ HẦU                      6

CHƯƠNG I

NHŨNG VẤN HỂ LÝ LUẬN CHỦ YẾU VỂ PHÁT TRIỂN

CÔNG NGHIỆP NGOÀI QUỔC DOANH

 • 1.2 VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH.

 • 1.2.1. Đóng góp vào tăng trướng kinh tc

 • 1.2.2. Phát huy các liềm năng, nguổn lực cúa nhân dán tham gia vào 12 công cuộc xây dựng và phát triển dáì nước.

 • 1.2.3. Đóng góp của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh vé giá trị sán 14 xuất cóng nghiệp

 • 1.2.4.  Góp phán giãi quyết việc làm và những vân de xã hội khác 14

 • 1.2.5. Thúc dây chuyến dịch cơ Luận văn phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận thanh xuân hà nội cấu kinh lé’ và dổi mới cơ chế quán lý 16 theo hướng kinh tế thị trường, nâng cao khá năng cạnh tranh trong nen kinh tế.

 • 1.2.6. I lình thành và phát triển dội ngũ các doanh nhân, góp phấn xây 17 dựng dội ngũ các doanh nhân Việt Nam có ninh dộ.

 • 1.3 CHÚ TRƯƠNG CÚA ĐÁNG VÀ NHÀ NƯỚC TA VỀ PHÁ I TRIỂN CÔNG I 8 NGHIỆP NGOÀI QUỚC DOANH.

 • 1.4 KINH NGHIỆM CÙA MÔI số NƯỚC TRONG VIỆC PIIÁì TRlỂN CÔNG 2 I NGHIỆP NGOÀI Luận văn phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận thanh xuân hà nội QUÓC DOANH.

  • 1.4.1.  Kinh nghiệm phát triển

  • 1.1.2.  Kinh nghiệm phát iricn

  • 1.1.3.  Kinh nghiệm phát tricn

  • 1.4.4.  Kinh nghiệm phát triển


doanh nghiệp vừa vànhó ớ I làn Quốc.      22

doanh nghiệp vừa và nhó cùa Singapore 24

doanh nghiệp vừa và nhó cúa Nhật Bán. 25

doanh nghiệp vừa và nhỏ ớ Trung Quốc.  26

 • 1.4.5. Những hài học rút ra dổi với việc phát Irion công nghiệp ngoài Luận văn phát triển

công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận thanh xuân hà nội 28 quốc doanh

ớ nước la.

 • 1.5 sự ( ẤN THIẾT DẤY MẠNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NGOÀI 34

CHƯƠNG 2

37


THỰC TRANG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH

TRÊN BỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN

 • 2.1 DẠC DIẾU VÀ TIỂM NANG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NGOÀI QUÓC 37 DOANH

TRÊN DỊ A BÀN QUẬN THANH XUÂN.

 • 2.1.3.  Vó giao (hông vận lái Luận văn phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa

bàn quận thanh xuân hà nội , điện, nước, (hông (in liên lạc…

 • 2.1.5.  Về lao dộng.

 • 2.1.6. Vẽ sự quan lâm cúa các cơ quan Đàng, Chính quyền Quặn đối với 43 sự phái triển công nghiệp ngoài quốc doanh liên dịa hàn Quận

 • 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRẼN 44 DỊA BÀN QUẬN TU THANH XUÂN 1997 – 2001.

 • 2.2.1.  Sự phái triển các loại hình doanh nghiệp.                              44

 • 2.2.2.  Tinh hình ngành Luận văn phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn

quận thanh xuân hà nội nghe kinh doanh và tiêu thụ sán phẩm.                47

 • 2.2.3.  Thực trạng về thiết bị và công nghệ của công nghiệp ngoài quốc doanh 49

 • 2.2.4.  Thực nạng về nguồn lao động ỏ cấc doanh nghiệp ngoài quốc doanh 50

 • 2.2.5. Thực hạng vổ vốn của các doanh nghiệp công nghiệp ngoài quốc 53 doanh Iren dịa bàn.

 • 2.3 BÁNH GIÁ VỂ TÌNH HĨNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NGOÀI QUỐC 55 DOANH TRẼN DIA BÀN QUẬN THANH XUÂN TỪ 1997 – 2001.

 • 2.3.1.

Những thành lựu dạl dược cùa công Luận văn phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận thanh xuân hà nội nghiệp ngoài quốc doanh:                 55

 • 2.3.1.1,                                                                   Các

chí lieu VC kinh le.

55


CHƯƠNG 3

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIÁl PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NGƠÀI QUÓC DOANH TRÊN BỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN TỚI NẢM 2010

 • 3.1 DỊNII HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN 61

DỊA HAN QUẬN THANH XUÂN TÓI NÃM 2010.

 • 3.1.1.  Các cAn cứ chủ yếu.                                                 Luận

văn phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận thanh xuân hà nội 61

 • 3.1.2. Định hướng phái triển công nghiệp ngoài quốc doanh liên địa 63 bàn quận Thanh

Xuân lới năm 2010.

 • 3.2 MÒI SÒ GIÂI PHAI’ CHÚ YẾU NHÀM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 65 NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN DỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN

thanh xuân hà nội về lổ chức sán xuất theo không        gian chocác doanh 72

nghiệp ngoài quốc doanh

 • 3.2.5. Giãi pháp VC lổ chức quán lý cúa Quận dõi với công nghiệp 72 ngoài quốc doanh

 • 3.3 MỘT SO KILN NGHỊ DÕI VỚI THÀNH PHỐ, TRUNÍỈ ƯƠNG NHẰM PHÁT 73 TRIÉN CÔNG NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRẼN DỊA BÀN QUẬN

III ANH XUÂN.

 • 3.3.1.  ‘l ạo (lieu kiện vé mặt bàng cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 73

 • 3.3.2.  I loàn Ihiện chính sách vốn, tín Luận văn phát triển công nghiệp ngoài quốc

doanh trên địa bàn quận thanh xuân hà nội dụng.

KẾT LUẬN

SI


TÀI LIỆU THAM KHÁO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận thanh xuân hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận thanh xuân hà nội
Luận văn phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận thanh xuân hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart