Luận văn phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại tỉnh nghệ an

49.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại tỉnh nghệ an

Add your review

Luận văn phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại tỉnh nghệ an

Luận văn phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại tỉnh nghệ an

fff

Luận văn phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại tỉnh nghệ an

fff

Luận văn phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại tỉnh nghệ an

fff

Luận văn phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại tỉnh nghệ an

fff

Luận văn phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại tỉnh nghệ an

fff

Luận văn phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại tỉnh nghệ an

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂN

—0O0—

NGÔ ANH ĐỨC

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRONG HÌNH THÀNH ĐÒ THỊ MỚI TẠI TỈNH NGHỆ AN

CHI YÊN NGÀNH: KINH TÉ PHÁT TRIEN

MẢ NGÀNH: 8310105

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ PHÁT TRIÉN

NGƯỜI HƯỞNG DÀN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỀN TIẺN DŨNG

Hà Nội, năm 2020

LỜI CAM DOAN

Tôi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự tiling thực trong học thuật. Tôi cam kết bàng danh dự cá nhân răng nghiên cứu này này do tòi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự tiling thực trong học thuật.

– Luận văn phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại tỉnh nghệ an VgíỊy thảng năm 2020

Học viên thực hiện

Ngô Anh Đức

LÒI CẢM ƠN

Luận văn: “Phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại tinh Nghệ An" được hoàn thảnh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tác giá xin bây tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tói các thầy, cỏ giáo đà tạrc tiếp giăng dạy. truyền đạt những kiến thức Chuyên ngành Kinh tế phát triển.

Tác giã xin bày tô lòng biết ơn Luận văn phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại tỉnh nghệ an chân thành và sâu sắc tới PGS.TS Nguyền Tiến Dũng -người hướng dẫn khoa học đà tận tinh trực tiếp giúp đờ tác gia với những ý kiến dóng góp quý giá. trực tiếp chinh sửa trong suốt quá trình triền khai, nghiên cứu và hoàn thảnh luận văn.

Tác giã xin được chân thành câm ơn tới cơ quan, ban ngành tinh Nghệ .An. bạn bè. đồng nghiệp dà tạo mọi diều kiện giúp đờ. dộng viên tác già trong suốt quá Luận văn phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại tỉnh nghệ an trình học tập. nghiên cứu đê hoàn thành luận văn.

Bèn cạnh đó. tác già cũng vô củng cám ơn sự quan tâm. chia sê cúa gia đinh, người thân và bạn bè củng cơ quan dà giúp tác giá có thời gian nghiên cứu, và h oàn thành luận văn.

Tôi xin chân thành câm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

D ANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẢT

DANH MỤC BÀNG BIỂU

TÓM Luận văn phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại tỉnh nghệ an TẢT LUẬN VảN

MỎ ĐÀU

CHƯƠNG ỉ: Cơ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHẤT TRIÉN CÒNG NGHIỆP TRONG

HÌNH THÀNH ĐÔ THỊ MỚI

ỉ.l. Cơ sờ lý luận về đô thị và đô thị mớỉ

 • 1.2.2. Khái niệm về Luận văn phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới

tại tỉnh nghệ an phát triền công nghiệp

 • 1.3.  Tiêu chí đánh giá sự phát triển cùa công nghiệp trong hình thành đô thị

mới

 • 1.3.2.  Giá trị sàn xuất công nghiệp, tỳ trọng cùa công nghiệp trong các đô thị

mới so với toàn tinh

 • 1.4.  Yêu cẩu của sự phát triển công nghiệp gắn liền với hình thành Luận văn phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại tỉnh nghệ an đô thị mói ….21

 • 1.4.2.  Chuyền dịch cơ cấu lao động, tạo việc làm mới cho dân cư đô thị ….22

 • 1.5.   Các nhân tố tác động tói phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới 25

 • 1.5.1 Vị tri địa lý……………………………………………………………………………….

Luận văn phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại tỉnh nghệ an 25

 • 1.6.2 ………………………………………………………………………………………..

Kinh nghiệm tại Thành phố sông Công, tinh Thái Nguyên

 • 1.6.3 ………………………………………………………………………………………..

Kinh nghiệm tại Thành phố Câm Phả. tinh Quãng Ninh

CHƯƠNG 2: THựC Luận văn phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại tỉnh nghệ an TRạNg phát triển công nghiệp trong hình

THÀNH ĐỎ THỊ MỚI TẠI TĨNH NGHẸ AN

 • 2.1.  Tông quan tinh hình tự nhiên, kinh tế – xã hội ãnh hường đến phát triển

công nghiệp và đô thị mới

 • 2.3.  Thực trạng phát triển công nghiệp cùa các đô thị mới Luận văn phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại tỉnh nghệ an 51

 • 2.3.1.  Đánh giá thực trạng cũa phát triển còng nghiệp tại đô thị mới Hoàng

Mai trong giai đoạn 2014-2018

 • 2.3.2.  Đánh giá thực trạng cùa phát triển công nghiệp tại đô thị mới thị xã

Thái Hòa

 • 2.4.  Đánh giá về sự đáp ứng yêu cầu cua phát triển công nghiệp gắn liền vói

hình thành các đô thị moi

 • 2.5.  Đánh giá chung Luận văn phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại tỉnh nghệ an về sự phát triển công nghiệp trong các đô thị mớỉ Nghệ

An

CHƯƠNG 3: GLẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÒNG NGHIỆP TRONG HÌNH THÀNH ĐỎ

THỊ .MỚI TẠI TĨNH NGHẸ AN

 • 3.1.  Mục tiêu và định hướng phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị

mới tại Nghệ An đến năm 2025

 • 3.1.1.  Mục tiêu phát triển kinh tế – xà hội của tinh Nghệ An đến năm Luận văn phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại tỉnh nghệ an 2025 81

 • 3.1.2.  Phương hướng phát triển công nghiệp trong hĩnh thành đô thị mới tại

tình Nghệ An đến năm 2025

 • 3.2.  Những giái pháp phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại

tình Nghệ An

 • 3.2.1.  Vận dụng, kết hợp cơ chế chinh sách cũa Trung ương và cua Tinh để

phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới

 • 3.2.2.  Giãi quyết đồng bộ về hạ tầng kinh tế – kỳ thuật đê phát triền công

nghiệp Luận văn phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại tỉnh nghệ an trong hình thành đô thị mới

 • 3.2.4.  Tâng cường vai trò quân lý của Nhà nước để giãi quyết mối quan hệ giừa phát triển công nghiệp với hình thành đò thị mới, nhằm thúc đấy nhanh

phát triển kinh tế – xà hội theo hướng bền vừng

 • 3.2.6.  Chủ trọng xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển công nghiệp Luận văn phát

triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại tỉnh nghệ an

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại tỉnh nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại tỉnh nghệ an
Luận văn phát triển công nghiệp trong hình thành đô thị mới tại tỉnh nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart