Luận văn phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận ant (ant logistics jsc) trên thị trường miền bắc

52.000

Category:

Luận văn phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận ant (ant logistics jsc) trên thị trường miền bắc

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận ant (ant logistics jsc) trên thị trường miền bắc

Luận văn phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận ant (ant logistics jsc) trên thị trường miền bắc

fff

Luận văn phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận ant (ant logistics jsc) trên thị trường miền bắc

fff

Luận văn phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận ant (ant logistics jsc) trên thị trường miền bắc

fff

Luận văn phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận ant (ant logistics jsc) trên thị trường miền bắc

fff

Luận văn phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận ant (ant logistics jsc) trên thị trường miền bắc

fff

Luận văn phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận ant (ant logistics jsc) trên thị trường miền bắc

fff

LỜI C AM ĐOAN

l ôi xin cam đoan: Luận vãn "Phát triên dịch vụ logistics tại Công ty cô phân giao nhận ANT (ANTLogistics JSC) trên thị trường miên Bỉic" là công trinh nghiên cứu thực sự của cá nhân tỏi, dược thực hiện dưới sự hướng dần khoa học cùa PGS.TS. LÊ HUY DỨC. Các số liệu, những kết luận nghicn cứu dược trinh bày trong luận vãn này là trung thực và chưa từng dược còng bô dưới bai kỳ liinli thức nào.

l òi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu của minh

l ác giả

LỜI C ẢM ON

Bài luận văn nãy được hoàn thành VỚI nhiều sự giúp dở quý báu. Trước hết. lôi xin bày ló lòng biên Luận văn phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận ant (ant logistics jsc) trên thị trường miền bắc cm chân thành nhâl tới PGS.TS. LE HUY Đl c. người hướng dần đà tạo điểu kiện thuận lợi. chi báo. giúp đờ nhiệt tinh, đày trách nhiệm VỚI tôi trong suốt quá trinh làm luận vãn. tôi cùng xinh tràn trọng cám ơn các nhà khoa học, các thầy cồ giáo trong trường Dại học Kinh le Quôc dần: các lác giá có công trinh khoa học. bài viết tôi tham kháo dà giúp dờ dế tòi hoàn thành bãi luận vàn này Luận văn phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận ant (ant logistics jsc) trên thị trường miền bắc .

Xin tràn trọng câm ơn!

Tác già

MỤC LỤC

LỜI CAM 1)0AN

LỜI CẤM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CẤC CIIƯ MÉT TẤT

DANH MỤC BẢNG, HÌNH

TÓM TẤT LUẠN VĂN

LỜI MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1: MỘ I SÓ VẤN DẺ cơ BÀN VÈ PHẢI TR1ÊN DỊCH vụ

LOGISTICS ….

  • 1.1.2. Phân loại hoạt động dịch vụ Logistics Luận văn phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận ant (ant logistics jsc) trên thị trường miền bắc 10

1.1.3……………………………………………………………………………………….. Vai trò của

hoạt động dịch vụ I .ogisics

  • 1.3.2. Các nhân tố thuộc ngành Luận văn phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần

giao nhận ant (ant logistics jsc) trên thị trường miền bắc

CHƯƠNG 2: Tllực TRẠNG PHẤT TRIÉN DỊCH vụ LOGISTICS Ớ ANT

THỜI GIAN QUA

  • 2.2. Thực trạng phát tricn dịch vụ logistics tại ANT trên thị trường miền Bắc

Luận văn phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận ant (ant logistics jsc) trên thị trường miền bắc 44

  • 2.2.3.  Thực trạng và kết quá hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics ANT trên

thị trường miền Bẩc

2.3. Đánh giã thực trạng phát triên dịch vụ Logistics tại ANT trên thị trường miền

Bắc

  • 2.3.2. Những hạn chế Luận văn phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao

nhận ant (ant logistics jsc) trên thị trường miền bắc 81

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIAI PHÁP PHẤT TRIEN DỊCH vụ

LOGISTICS CỦA ANT

  • 3.2. Quan điềm, Luận văn phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận

ant (ant logistics jsc) trên thị trường miền bắc mục tiêu, phưưng hướng

  • 3.3.5.  Giai pháp Luận văn phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận

ant (ant logistics jsc) trên thị trường miền bắc huy dộng vốn

KÉT LƯẶN………………………………………………………………………………………….110

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHAO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHƯ VIẾT TẤT

<<<123>>>

Từ viết tắt

Từ giải thích

ANT. ANT Logistics

(’ông ty cồ phần giao nhân ANT

AFTA

ASEAN

ASEAN Free Trade Area_ Khu vực mậu dịch ụr do ASEAN Association of Southeast Asian Nations_ Hiệp hội các quốc gia Dông Nam Á

C1F

Cost, Insurance and Freight

CP

(‘hình phủ

El J

1 icn minh châu âu

FOB

Tree On Board

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade_ Hiệp ước chung về thuế quan vã mậu dịch

QI)

Quyết định

TGHD

ri giá hối đoái

‘IT

Thông tư

UNCTAD

1 lội nghị Liên ỉ liệp Quốc về Hnrơng mại và Phát trí én

XNK

Xuất nhập khấu

WTO

World Trade Luận văn phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ –4-             :-.4-.: ~4-u: 4-~.,.x—   ___Uxl

VAT

__L……

Illlu giá ưi gia ttog

DANH MỤC BÂNG, HÌNH

BẢNG

Bàng 2.1: Kết quà hoạt động kinh doanh cũa Còng ty cố phần giao nhận ANT trong 3 nãm

gần nhất (đơn vị tỳ đồng)

Bàng 2.2:   Khối lượng hàng hỏa giao nhận cũa ANT giai đoạn 2012-2014

Bâng 2.3:   Sàn lượng và doanh Luận văn phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần

giao nhận ant (ant logistics jsc) trên thị trường miền bắc thu cùa hoạt động giao nhận theo trong nãni 2014 …. 53

Bâng 2.4 : Khối lượng và doanh thu của hoạt dộng giao nhận vận tái quốc tế bang đường bicn giai đoạn 2012 – 2014

Báng 2.5: San lượng vả doanh thu cua hoạt dộng giao nhận vận tai quốc tế bằng đường không giai đoạn 2012-2014

Bang 2.6:   Doanh thu theo khu vực thị trường cua còng ty ANT từ 2012 – 2014. Luận văn

phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận ant (ant logistics jsc) trên thị trường miền bắc 59

Bâng 2.7:   rông hợp doanh thu từ khách hàng cùa công ly cô phân giao nhận

ANT từ 2012-2014

Báng 2.8:   Một sô đói tác chính cứa công ty cồ phân giao nhận AN ì

Bang 2.9:   Doanh thu chi nhánh I lãi Phòng 2013 – 6 tháng dầu 2015

Báng 2.10: Cơ câu dịch vụ ihco doanh thu cùa cồng lỵ nám 2012, Luận văn phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận ant (ant logistics jsc) trên thị trường miền bắc

2013,2014

Bang 2.11: Chi số ROE, ROA cùa ANT giai doạn 2012 – 2014

Bâng 2.12: ROK, RO A cùa một só doanh nghiệp cũng ngành 2014

BIÉU DÒ

Hình 1.1:    (‘ác hình thức phát triển của logistics lừ 1 PI. den 5PI

Hình 1.2:    Phân loại hoạt dộng logistics

Hình 1.3:    Phát triên Luận văn phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận

ant (ant logistics jsc) trên thị trường miền bắc dịch……………vụ logistics theo chiêu rộng 23

ninh 1.4:    Phát trièn dịch  vụ Logistics theo chiều sâu

Hình 2.1:   Sơ dồ cơ cầu tố chức công ty cò phần giao nhận ANT

Hình 2.2 :   Quy trinh hoạt  động xuất khâu hàng hóa lại ANT

Hình 2.3 :   Quy trinh hoạt  động nhập khâu lại ANT

Hình 2.4:   Khối Luận văn phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận ant

(ant logistics jsc) trên thị trường miền bắc lượng hàng hóa giao nhận giai đoạn 2012-201451

Hĩnh 2.5:   Tý trọng khối lượng hàng hóa giao nhận các nhóm dịch vụ nám 201453

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận ant (ant logistics jsc) trên thị trường miền bắc”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận ant (ant logistics jsc) trên thị trường miền bắc
Luận văn phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận ant (ant logistics jsc) trên thị trường miền bắc
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart