Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á hội sở vinh

54.000

Category:

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á hội sở vinh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á hội sở vinh

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á hội sở vinh

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á hội sở vinh

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á hội sở vinh

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á hội sở vinh

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á hội sở vinh

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á hội sở vinh

fff

9668


TRƯỜNG »Ạf HỌC KÍNH ĩẽ aưõc DAN « •

—B3«>><»caí

PHÁT ĨRIÊN DỊCH vụ HGấlỉ HÀNG BAH LÉ ĨẠI NỈIO HARS THWfiiG mi CỔ PHÔ BẦC Á -• HỘI sở VIHH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUÔC DÃN ■ ■

ĐẠI HỌC KJ.Q.D

TT. I HÔNG TIN THƯV1ỆN

PHÒNG LUẬN ÁN -TVLĨỆl

HOẢNG THỊ NGỌC GIANG

PHÁT TRIỂN DỊCH vụ NGÂN HÀNG BÁN L Ẻ TẠI NGÂN

»»                              «? Á*      ó £ zr     A M_ 7.

HÀNG THƯƠNG MẠI cô PHÁN BẮC Á – HỘI sớ VINH

CHUYÊN Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phân bắc á hội sở vinh NGÀNH: KINH TẾ PHÁT TRlỂN

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học:

TS. NGUYỄN THỊ HOA

TH$ .m

HÀ NỘI, NĂM 2014

LỜI CAM ĐOAN

Bản luận văn này được hoàn thành là cà quá trình nghiên cứu nghiêm túc của tôi cùng với sự giúp đở tận tinh của giáo viên hướng dẫn TS. Nguyễn Thị Hoa. Tôi cam đoan các số liệu, kct quà, trích dẫn trong luận văn có nguôn gôc Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á hội sở vinh rõ ràng và trung thực.

Hà Nội, ngày…….í háng năm 2014

Học viên

Hoàng Thị Ngọc Giang

YÊU CẰU CỤA HỘI ĐÔNG CHÁM LUẬN VÃN THẠC sĩ VÈ Những điểm cần sửa chưa bồ sung trước khi nộp luận văn chính thức cho Viện đào tạo SĐH


Cam kết của Học viên . w M. cartk. x&MHố Ạ.

..tôừ..   ..


Chù tịch Hội đồng

(Ký và ghì rõ họ tên)Học viên

(Ký và ghi rõ họ tên)■ Nêu học viên có trách nhiệm chinh sửa theo yêu cầu của Hội đồng châm luận văn. Trong trường hợp không chinh sửa sẽ không được công nhận kết quả bào vệ

Học viên phải đóng bản yêu cầu chình sửa này vào cuối luận văn chinh thức Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cô phần băc á hội sở vinh khi nộp cho viện ĐT SĐH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN Bộ MÔN KINH TẾ PHÁT TRIÉN

NHẬN XÉT LUẬN VÃN THẠC sĩ

Của học viên : Hoàng Thị Ngọc Giang

Chuyên ngành : Kinh tế phát triền

Đề tài nghiên cứu : “Phát triền dịch vụ tín dụng bán lè tại Ngân hàng T.MCP Bấc Á – Hội sở Vinh”.

Người nhận xét: TS Bùi Đức Tuân Chức danh trong hội đồng: Phàn biện 2

  • I.     về tính cấp Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc

á hội sở vinh thiết, tính phù họp của đề tài.

Nền kinh tế càng phát ưiển càng, thu nhập của người dân càng cao thi nhu cầu sử dụng các dịch vụ tín dụng ngày càng lăng. Bên cạnh đó, với sự xuất hiện ngày càng nhiều của các ngân hàng thương mại đã đặt các ngân hàng Việt Nam trước nhũng sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt. Thực tế này đă đặt các ngân hàng thương mại VN trước những cơ hội lớn và thách thức mạnh phài Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á hội sở vinh đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, phụ vụ nhu cầu khách hàng, vươn lên trong cạnh tranh.

Dịch vụ tín dụng bán lè đang là một hướng di tất yểu quan trọng trong các lựa chọn chiến lược đa dạng hóa sàn phẩm cùa các ngân hàng thương mại Việt Nam, trong dó có Ngân hàng TMCP Bắc Á. Do vậy, việc nghiên cứu về đề tài nghiên “Phát triển dịch vụ tín dụng bán lè tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – hội sở Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á hội sở vinh Vinh” của cao học viên Hoàng Thị Ngọc Giang có ý nghĩa thực tiền cao.

Đề tài nhìn chung phù hợp với chuyên ngành đào tạo, không có sự trùng lặp với các công trinh nghiên cứu khác đã công bổ mà lôi được biết.

  • II.    Những thành công của luận văn

về cách tiếp cận: luận văn có cách tiếp cận phát triển dịch vụ theo quy mô và cơ cầu là phù hợp.

Các phẩn nội dung được phát triển một cách lô gich Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á hội sở vinh , có gắn kết. Luận văn sừ dụng nhiều dừ liệu cụ the, chứng tò một sự cổ gang đáng ngạc nhiên của tác già trong thu thập dữ liệu.

Chương 1 của luận văn đã trình bày một cách tương dối đầy đủ về khái niệm dịch vụ ngân hãng bán lè, các loại hình dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Đặc biệt, chương này đà làm rõ quan điềm cùa tác già về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHTM, đồng thời đưa Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á hội sở vinh ra được một bộ tiêu chí để đánh giá phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ theo qui mô, cơ cấu và hiệu quả. Luận văn cũng đà nghiên cứu kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Đây là cơ sở lý luận hữu ích để vận dụng vào đánh giá thực tiễn trong các chương tiếp theo.

Trong chương 2, luận văn đà thành công trong việc phân tích một cách rất chi tiết, với rất nhiều số liệu minh họa, về Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á hội sở vinh thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BacAbank Vinh theo các tiêu chi đà được giới thiệu trong khung lý thuyết. Những yếu tố ành hường và nguyên nhân của hạn chế trong phát triển dịch vụ ngân hàng bán lè cũng được luận văn phân tích hợp lý.

Trong chương 3, luận văn đà đưa ra những đề xuất tương đối toàn diện và cụ thể nhằm tăng cường phát triền dịch vụ ngân hàng bán lè tại BacAbank Vinh. Những đề xuất này có Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á hội sở vinh tính tham khảo cao cà về phương pháp luận và ứng dụng thực tiễn.

  • III. Những điếm của luận văn cần trao đổi và chinh sửa

Trong chương 1, một số tiêu chí đảnh giá phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ mới chi được diễn giài băng lời, cần thiết phải có diễn giải bầng các công thức toán học. Bên cạnh đó, một số chi tiêu chưa được làm rõ về thước đo cũng như phương pháp đánh giá theo các thước đo tương ứng. Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á hội sở vinh Các hình thửc, cách thức phát triển dịch vụ ngân hàng bán lè cùa các N1ITM cũng chưa được đề cập một cách hợp lý. Các yếu tố ảnh hưởng được đề cập một cách chung chung, chưa sát với các nội dung phát ưiên dịch vụ ngân hàng bán lẻ.

Trong chương 2, dù tác giả đã phân tích một cách khá chi tiết về thực ưạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lè tại BacA Bank Vinh theo các tiêu chí, tuy nhiên trong phần Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á hội sở vinh phân tích hiệu quả phát triển NHBL, các tiêu chí sử dụng không khớp với tiêu chí đề xuất ở chương 1 và không phapnr ánh tinh hiệu quà trong phát triển dịch vụ NHBL. Nội dung về các hoạt động phát triển dịch vụ ngân hàng bán lè tại BacA Bank chưa được đề cập, do đó chưa làm rõ được nhừng nồ lực cùa ngân hàng ưong phát triển dịch vụ NHBL. Một số bảng biểu được sử dụng không phù hợp với mục tiêu cùa mục (bàng Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á hội sở vinh 2.4) hoặc được ưinh bày khó hiểu (Bàng 2.10, 2.11). Nội dung đánh giá phát triển dịch vụ NI IBL tại BacA Bank chưa bám sát các nội dung phát triển (theo quy mô, cơ cẩu và hiệu quà), do vậy chưa chi rõ được nhừng hạn chế trong phát ưiền dịch vụ NHBL. Các nguyên nhân mới chi được nêu dưới dạng tiêu chí mà chưa cỏ nhận định cụ thể về từng yếu tố.

Trong chương 3 Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á hội sở vinh , luận văn chưa trình bày được quan diem riêng của tác già trong việc phát triền dịch vụ NHBL của BacA Bank Vinh để làm cơ sở cho việc đề xuất giải pháp.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á hội sở vinh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á hội sở vinh
Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á hội sở vinh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart