Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển , chi nhánh đông hà nội

54.000

Category:

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển , chi nhánh đông hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển , chi nhánh đông hà nội

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển , chi nhánh đông hà nội

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển , chi nhánh đông hà nội

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển , chi nhánh đông hà nội

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển , chi nhánh đông hà nội

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển , chi nhánh đông hà nội

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển , chi nhánh đông hà nội

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỀ QUỐC DÂN

—————————-íoíoQgsgs———

NGÔ THỊ HƯỜNG

PHÁT TRIẺN DỊCH vụ NGÂN HÀNG BÁN LÊ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CO PHÀN ĐÀU Tư VÀ PHÁT TRIÉN, CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI

LUẬN VẨN THẠC sĩ KINH TẾ

HÀ NỘI, NĂM 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỀ QUỐC DÂN

íoíoQgsgs

NGÔ THỊ HƯỜNG

PHÁT TRIỂN DỊCH vụ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Cỏ PHẢN ĐẢU Tư VÀ PHÁT TRIỀN, CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI

CHUYÊN NGÀNH: KINH TÉ PHÁT TRIÉN

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học:

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển , chi nhánh đông hà nội PGS.TS NGUYÊN TIÉN DŨNG

HÀ NỘI, NĂM 2013

LỜI C AM DOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cửu cúa hán thân, được xuất phát từ yêu cầu phát sinh trong công việc dế hình thành nghiên cứu. Các số liệu có nguồn gốc rò ràng và tuân thú đúng nguyền tắc và kct quà trình bày trong luận văn được thu nhập trong quá trinh nghiên cứu là trung thực chưa từng dược ai còng bố trước đây. l ôi hoàn toàn Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển , chi nhánh đông hà nội chịu trách nhiệm VC tính xác thực và nguyên bán cúa luận văn.

Hà nội, Iháng ì 2 năm 20 ì 3

rác già luận vãn

Ngô Thị Hường

LỜI CẢM ƠN

Luận văn được thực hiện dưới sự hướng dần cua PGS.TS Nguyền Tiến Dùng- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Em xin bày tó lời cam ơn sâu sắc tới thầy dà hướng dần và cớ ý kiến chi dần quý báu trong quá trinh em làm luận văn. Em Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển , chi nhánh đông hà nội xin chân thành câm om GS.TS Ngô Thẳng lợi, PGS.TS. Nguyen Ngọc Sơn, TS.VŨ Tuyết Mai. Bộ mòn Kinh tế Phát triển dà cho em nhiều ý kiến dóng góp quý báu dế bài luận vân được hoàn thiện hơn.

Em cùng xin cam ơn các thầy cô trong khoa, cô giáo chu nhiệm và các cán bộ trong Viện đào tạo sau đại học I rường Dại học Kinh tê Quồc dân đà lạo điêu kiện trong quá trin học tập Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển , chi nhánh đông hà nội vã nghiên cửu tại Trưởng.

Cuôi cùng xin bày lô lòng cám om tới nhùng người ihân trong gia đình, bạn bê, anh chị trong lớp cao học K20L. các dồng nghiệp tại BIDV Đông Ilà Nội dã dộng viên và giúp đờ đê tôi hoàn ihành bài luận vàn này.

Hà nội. thảng ỉ 2 năm 2013

rác già luận văn

Ngô 111 ị Hường

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ON

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển , chi nhánh đông hà nội VIÉT I ÁT

DANH MỤC BANG, BIEU ĐÕ

TÓM TÁ I LUẬN VÀN

LÒI MỜ DẤU

CHƯƠNG 1: KHUNG LÝ THI A ÉT NGHIÊN cưu PHÁT TRIỂN DỊCH vụ

NGÃN HÀNG BÁN LÈ TẠI CÁC NHTM

  • 1.2 Phát Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ

phần đầu tư và phát triển , chi nhánh đông hà nội triền dịch vụ ngân hàng bán lé

  • 1.2.5  Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bân le cua một số ngân hãng

trong nước và trên thế giới

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển, chi nhánh đông hà nội chương’ 2: THựC tRạNG Phất tRiẻN dịch vụ NGÂN HÀNG BẤN

LÉ TẠI NGẤN HÀNG TMCP ĐT & PT, CIII NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI

  • 2.1.1  Một số nét khái quát về ngân hàng TMCP ĐT & PT. chi nhánh Đông

Hà Nội

  • 2.1.2  Kcl quã hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP ĐT& PT, chi nhánh

Đông Hà Nội giai đoạn 2010-2012 Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển , chi nhánh đông hà nội

  • 2.2  Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lè tại ngân hàng TMCP

ĐT & PT, chi nhánh Đông Ilà Nội

CHƯƠNG 3: GIẢI Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển , chi nhánh đông hà nội PHẤP PHÁ I TRIỀN DỊCH VI NGÂN HÀNG BẤN LÈ TẠI NGẤN HÀNG TMCP ĐT & PT. CHI NHÁNH ĐÓNG HÀ NỌI…………………………………………………………………………………………………………………63

  • 3.1.2  Định hướng phát triển dịch vụ ngàn hàng bán le cùa Ngân hàng TMCP

ĐT& PT Việt Nam

  • 3.1.3  Dinh hướng phát triền dịch vụ ngần hàng hán lé lại ngân hàng TMCP 1)1 Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển , chi nhánh đông hà nội

& PT. chi nhánh Đòng Hà Nội

  • 3.2  Giàì pháp phát triên dịch vụ ngân hãng bán lê tại ngân hãng TMCP I) I

& PT, chi nhánh Đông Ilà Nội

hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển , chi nhánh đông hà nội hàng Nhà nước

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIẸV THAM KHAO

PHỊ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển , chi nhánh đông hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển , chi nhánh đông hà nội
Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển , chi nhánh đông hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart