Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

55.000

Category:

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

fff

XBƯỞNG OẠỈ HỌC KỈNH rếnuỡc Í>ẢN

NGUYEN w MAJ

RÔTRO BO w RSAH M ró’

*           ỉ»                                  *

TẠỈ H.ÃHG ỈHếOM cẩ

LUẬN VẪN THẠC SỸ KỈNH rt

ịỉ* ^Ị-ý

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Qưốc DÃN

■ •

——-rờ"ó>L. ——————

ĐẠI HỌC K.T.Q.Đ

TT. THÔNG Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu TIN THƯVIỆN

PHÒNG LUẬN ÁN- Tư LIỆL ____________________________________________________________________:________________________________________________________________________________________

NGUYỄN THỊ MAI

PHÁT TRIỀN DỊCH vụ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI cổ PHÁN Á CHÂU

CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ PHÁT TRIEN

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN THANH HÀ

HÀ XÔI – 2015

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan dây là công trinh nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quà nêu trong bàn luận văn này Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu là trung thực và chưa từng dược ai công bố trong bất cứ công trình nào khác.

Hà Nội, ngày iQhảngẢTnăm 20 ỉ 5 Học vicn

Nguyễn Thị Mai

LỜI CẢM ƠN

Trước khi trinh bày nội dung chính cùa luận văn, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS.Nguyền Thanh Hà người dă tận tình hướng dẫn để tôi có thè hoàn thành luận văn này.

Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu tới toàn the các thầy cô trong Viện dào tạo Sau đại học, khoa Kinh tế phát triền và các Khoa khác thuộc trường Đại học Kinh tế quốc dân dà dạy bào và giúp dờ tôi trong suốt quá trình học tập tại trường.

Nhân dịp này tôi cùng xin dược gửi lời cảm ơn chân thành tới cán bộ Ngân hàng TMCP Á Châu đà giúp đờ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp.

Mặc dù tôi dã rất cố gắng hoàn thiện Luận Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu văn bang tất cả sự nhiệt tình và năng lực của mình, tuy nhicn không thể tránh khỏi những thiếu sót hoặc có nhừng phần nghiên cứu chưa sâu. Rat mong nhận được sự chi bảo cùa các Thây cô

Hà Nội, ngày ẨO tháng nâm 2015

Học viên

Nguyễn Thị Mai

YÊU CÀU CỦA HỘI ĐỐNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC sỉ VÈ Những điểm cần sửa chữa bồ sung trước khi nộp luận vãn chính thức cho Viện đào tạo SĐH

Luận văn phát triên dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu


Cam kết cùa Học viên

. .’ểĩi….

Si-ta… f’ifa

Học viên

‘.Sn.Ị&n..

Chủ tịch Hội đồng


(Ký và ghi rõ họ tẻn)

GS.TS Ngô Thắng Lọi


Nguyễn Thị Mai

1 Nêu học viên có trách nhiệm chinh sứa theo yêu cẩu cũa Hỏi đồng chấm luận văn. Trong trường hợp không chinh sìra

NHẬN XÉT LUẬN VĂN CAO HỌC

Đe tài: Phát triển dịch vụ ngân hàng Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu điện tử tại Ngân hàng thương mại cố phần Á Châu

Học viên cao học: Nguyễn Thị Mai

Chuyên ngành : Kinh tế phát triển – Khóa 23

  • 1. Sự cần thiết của đề tài

Trong xu hướng toàn cầu hóa và sự phát triền như vũ bão của khoa học công nghệ các dịch vụ ngân hàng ngày cang đa dạng với nhiêu loại hình dịch vụ khác nhau và khác xa so với các dịch vụ truyền thống. Dịch vụ ngân hàng điện tử là xu hướng tất Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu yếu của thời đại công nghệ thông tin và tri thức. So với các nước trong khu vực và trên thế giới dịch vụ ngân hàng điện tử ở Việt Nam vẫn tụt hậu khá xa và là dư địa cho sự phát triền của các ngân hàng. Do vậy việc lựa chọn đề tài Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại CP Á Châu là một hướng đi đúng, có ý nghĩa thực tiễn và phù hợp với chuyên ngành Kinh tế Phát triên. Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

  • 2. Những kết quả đạt được của luận văn

  • – Luận văn đã làm rõ dược những vấn đề lý luận cần thiết về dịch vụ ngân hàng điện từ và phát triền dịch vụ ngân hàng điện tử. Từ cách tồng quan nghiên cứu đề tài tác giả đã làm khá rõ nhũng khái niệm, đặc điềm và hình thức NHĐT. Từ các tồng quan nghiên cứu tác giả đã nêu được các khoảng trống nghiên cứu cùa đề tài. Nội dung của phát triển dịch vụ ngân hàng điện Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu từ được tác giả đề cập trên 2 khía cạnh là: phát triển theo chiều rộng và phát triển theo chiều sâu. Dựa vào 2 nội dung này tác già đã đưa ra được các tiêu chí để dánh giá phát triển dịch vụ ngân hàng điện từ trong chương 2.

  • – Theo tôi, khung lý thuyết của luận văn được đưa ra như vậy về cơ bản đàm bào cơ sở cho việc nghiên cứu về phát triển dịch vụ NHĐT bày và luận giải trong các chương sau. Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

  • – Trong chương 2, thực trạng triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử tại NH A Châu được phân tích khá tốt. tác già cùng đà phân tích được thực trạng phát

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu
Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart