Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

52.000

Category:

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

fff

LỜĨ CAM DOAN

Tôi xin cam doan T.uận vàn thạc sỳ Kinh tế phát triên với dề tải “Phát triển dịch vụNgân hàng diện lủ lại Ngân hàng TÍCP Dàn tư và Phát triền Việt Nam ” là hoàn loàn trung ihực, hợp pháp và không sao chép.

Neu phái hiện sự sao chép, lôi xin hoãn loàn chịu trách nhiệm.

Tác giá

Phạm Thị Linh

MỤC LỤC

MỤC Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam LỤC

DANH MỤC BÀNG BIỂU

DANH MỤC HÌNH

TÓM TẤT LUẬN VÃN

LỜI MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1: Cơ SÒ LÝ THUYÉT VÈ PHÁT TRIỀN DỊCH VỤNGÂN

HÀNG ĐIỆN TỨ

 • 1.2. Phát triển Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam dịch vụ Ngân hàng điện tử 10

 • 1.2.2 …………………………………………………………………………………………………

Nội dung phát triển dịch vụ Ngân hàng điện từ

 • 1.3.   Các nhân tố ánh hường đến phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tứ … 14

 • 1.3.2 …………………………………………………………………………………………………

Nhôm nhân tố khách quan

 • 1.4. Sự cần thiết cùa việc phát triển dịch vụ Luận văn phát triển dịch vụ ngân

hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam Ngân hàng điện tử

 • 1.4.2 …………………………………………………………………………………………………

Đổi với Ngân hàng

 • 1.5. Bài học kinh nghiệm về phát triển dịch vụ Ngân hàng điện từ cùa một số

nước trên thế giới

 • 1.5.1. Kinh nghiệm phát ưiển dịch vụ Ngân hãng điện tử của các nước trong khu vực và trên thế giới……………………………………………………………………………………….21

 • 1.5.2………………………………………………………………………………………………… Bãi

học kinh nghiệm đối với ngân hãng thương mại Việt Nam…………………………………………23

CHƯƠNG Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam 2: THựC TRẠNG PHÁT TRIẺN DỊCH vụ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỪ TẠI NGÂN HÃNG THƯƠNG MẠI CỎ PHÀN ĐÀU TƯ VÀ PHẤT TRIỂN VIỆT NAM…………………………………………………………..26

 • 2.1.1.  Quá trình hình thành và phát triền Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát

triền Việt Nam

 • 2.1.2…………………………………………………………………………………………………

Tình hĩnh hoạt động kinh doanh của BIDV giai đoạn 2010-2014

 • 2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tư tại BIDV…………….

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam 45

 • 2.2.1.  Thực trạng phát triển dịch vụ Ngàn hãng điện tứ tại BIDV theo chiều rộng ..45

2.2.2.. Thực trạng phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tứ tại BIDV theo chiều sâu … 56

CHƯƠNG 3: MỌT SÓ GIÃI PHÁP PHẤT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

ĐIỆN TƯ TẠI Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam BIDV

 • 3.1.2…………………………………………………………………………………………………

Định hướng phát triển về dịch vụ Ngân hãng điện từ của BIDV

mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam triển nguồn nhân lực cúa BIDV

KÉT LUẬN

TÀI LIỆl THAM KHÀO

DANH MỤC: Bảng biẻu

Báng 2.1:  Kết quá hoạt động kinh doanh cùa BEDV giai đoạn 2010 – 2014

Bâng 2.2:   Tỷ lệ nợ xấu cũa BIDV giai đoạn 2010 – 2014

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam Báng 2.3: Hoạt động dịch vụ của BIDV giai đoạn 2010-2014

Báng 2.4:   Các tính năng dịch vụ IB cùa BIDV giai đoạn 2010-2014

Báng 2.5.   Các tỉnh năng dịch vụ BIDV Mobile cua BIDV giai đoạn 2010 -2014… 49

Báng 2.6.CÚC tính năng dịch vụ BSMS của BIDV giai đoạn 2010 -2014giai đoạn 2010-2014

………………………………………………………………………………………………………………………..51

Báng 2.7: số Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam lượng KH sử dụng dịch vụ NHĐT của BIDV giai đoạn 2010 –

201452 Báng 2.8: Thị phần dịch vụ NHĐT cua BEDV và một số NH TMCP khác………….53

Báng 2.9: Doanh số giao dịch dịch vụ XHĐT của BIDV giai đoạn 2010 – 2014 … 55 Báng 2.10:

Cơ cấu khách hàng cao cấp sứ dụng dịch vụ NHĐT cua BIDV…………………………………….56

Báng 2.11: Tỳ trọng doanh thu cua dịch vụ NHE)T giai doạn 2010 Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam -2014 … 59 Báng 2.12: Lợi nhuận trước thuế cùa dịch vụ NHE)T giai đoạn 2010-2014…………………….60

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Mô hình tố chức của NH TMCP Đầu tư và Phát triền Việt Nam

Hình 2.2. Cơ cấu tồ chức tại Hội sớ chính NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.. 36 Hình 2.2: Tổng tài sàn cua BEDV giai đoạn 2010 – 201437 Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

Hình 2.3: Lợi nhuận sau thuế cùa BIDV giai đoạn 2010 – 2014

Hĩnh 2.4: Tông vốn huy động cùa BIDV giai đoạn 2010 – 2014

Hình 2.5: Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng khách hàng cúa BIDVgiai đoạn 2010-2014 42

Hĩnh 2.6: Tông đư nợ cùa BIDV giai đoạn 2010-2014

Hình 2.7: Số lượng khách hàng sữ dụng dịch vụ NHĐT Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam của BIDV

Hình 2.8: Doanh số giao dịch dịch vụ Ngân hàng điện tư cúa BIDVgiai đoạn 2010-2014…. 54 Hĩnh 2.9: Doanh thu dịch vụ NHĐT cùa BIDV giai đoạn 2010 – 2014

LỜI MỞ ĐẢU

Nền kinh tế thế giói đà có nhưng bước phát triển xirợt bậc nhờ vào tiến bộ cúa Khoa học công nghệ thông tin. Cùng với xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế trên thế giới, việc áp dụng Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam những tiến bộ Khoa học cóng nghệ thông tinlà xư hướng tất yếu ở Việt Nam, nhắt là đối với ngành Ngân hàng, là một trong những ngành quan trọng bậc nhất trong sự phát triền cùa một đất nước.

Xà hội càng phát triển, thi việc sư dụng các dịch xụ cúa Ngân hãng cảng gia tảng. Tuy nhiên con người ngày câng bận rộn. không phái lúc nào cùng có thời gian ra Ngân hàng giao dịch, vì vậy dịch vụ Ngân hàng điện tử Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam được triền khai nhằm phục vụ nhu cầu giao dịch đócúa khách hãng mà không cằn phái trực tiếp đến Ngân hàng thực hiện giao dịch. Địch vụ này ngày câng phát triền ớ Việt Nam. dà mang lại nhiều tiện ích cho khách hãng, tuy đà đạt được nhiều thành tựu, nhưng vần còn những khó khẳn, tồn đọng mà các Ngàn hàng cần xirợt qua để tồn tại và phát triển.

BIDV là một trong những Ngân hàng đứng đầu trong hệ thống các Ngân hàng Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam cúa Việt Nam. tuy nhiên thời gian gần đày BIDV mới tập trung phát triển các dịch xụ Ngân hàng bán lẽ, nên các dịch vụ Ngân hàng bán lẽ nói chung và dịch xụ Ngân hàng điện tứ nói riêng vản còn chưa phát triển, hoàn thiện. Đề góp phần hoàn thiện, nàng cao tiện ích cho khách hàng sir dụng dịch vụ, em đà quyết định chọn đề tài nghiên cứu của minh là “ Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tư tại Ngân hàng TMCP Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam Đầu tư và Phát triển Việt Nam 4

1. Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chinh cũa đề tài này là đưara nhùng lý luận cơ bân về dịch vụNgân hàng điện tứ và phát triền dịch xụNgân hàng điện tư ;Phân tích thực trạng phát triền dịch xụNgân hàng điện tứ tại BIDV đề đánh giá được cụ thề tình hình phát triển dịch xụ này cùa Ngân hàng, lừ đô thấy được những kết quá đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của nhùng hạn Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chế ấy trong việc phát triển dịch vụ Ngân hãng điện ãr cũa Ngàn hàng và đưa ra những đề xuất về giài pháp nhăm phát triển dịch xụNgân hàng điện tứ cúa BIDV.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam
Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart