Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam

51.000

Category:

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam

fff

E*

—————————C

T

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TẤT

DANH MỤC SO DỎ, BIẺU DỒ

TÓM TẤT LUẠN VÀN

LỜI MỚ ĐÂU

CHƯƠNG 1: TONG ỌUAN NGHIÊN cửu VÀ KHUNG LÝ THUYÉT VẺ

PHÁT TRIEN DỊCH vụ NGÂN HÀNG ĐIẸN TƯ

 • 1.1.1……….

quát chung về phát triển dịch vụ NIIĐT

 • 1.2. Khung lý thuyết Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân

hàng tmcp công thương việt nam phát triền dịch vụ NHDT

CHƯƠNG 2: TH ực TRẠNG PHÁ I TRI ẺN DỊCH vụ NGÂN HÀNG

DIỆN TỬ’TẠI VIKTINBANK GIAI DOẠN 2009-2013

 • 2.1.4.  Hoạt dộng cơ bàn Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp

công thương việt nam

 • 2.3.1

quả dạt dược

/…..,       

CHƯƠNG 3: GIẢI PHẤP PHẤT TRIẺN DỊCH vụ NGẤN HÀNG ĐIỆN Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam

TỨ TẠI VIETINBANK TỚI NÁM 2020

 • 3.1.2.  Đinh hướng phát triển dịch vụ NIIĐT cua Vietinbank đến nãm 2020 ….65

 • 3.2.2.  Phái Iriên cơ Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương

việt nam sớ hạ lâng và công nghệ

.3.2.4. Hoàn thiện mồ hình quán lý và quy trình thực hiện phù hợp

.3.2.5. Dày mạnh hoại động marketing

 • 3.3.1…………………………………………………………………………………………………Kiên

vói Ngần hàng nhà nước

KÉT I.I ẬN

DANTI MỤC TÀI LIẸU THAM KHẢO

phị; lục

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TẮT

<<<123>>>

CNTT

: Công nghệ thông tin

TMĐT

: Thương mại điện từ

E-Banking TMCP

: Electronic Banking – Ngàn hàng điện lữ : Thương mại cờ phần

NHNN

: Ngàn hàng Nhã nước

NIITM

: Ngàn hãng thương mại

Luận văn phát triển dich MI nơân

: Ngàn hàng điện lữ

EBC

: Phòng dịch Ị1 NIIĐT ngân hãng TMCP Công thương

Việt Nam

VBII

: Vietinbank At Home

VictinBank

ACB

: Ngân hàng thương mại cô phân công thưomg việt Nam

: Ngàn hãng thương mại cô phần Á châu Việt Nam

1’cchcombank

: Ngân hàng thương mại cô phân Kỳ thương việt Nam

Vietcombank         : Ngân bàng thương mại cồ phấn Ngoại thương Việt Nam

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam

DANH MỤC Sơ DỜ, BIÉƯ DỜ

so DÒ

Sơ đồ 2.1:    Mó hình hoạt động ngân hàng TMCP (’ông thương Việt Nam

Sơ dồ 2.2:    Các bộ phận liên quan dến việc phát triển dịch vụ NIIĐT

BĂNG

Bâng 2.1:     Các hoạt dộng cơ bân cũa Vietinbank

Bâng 2.2:     Kêt quã kinh doanh của VictinBank giai đoạn 2009 – 2013

Báng Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam 2.3:          số lượng khách hàng dăng ký’ dịch vụ NIIĐT tại Vietinbank

Bâng 2.4:     sô lượng giao dịch dịch vụ NHI)T lại viclinbank

Báng 2.5:     Doanh sỗ giao dịch dịch vụ NIIĐT tại Vietinbank

Bâng 2.6:     So sánh tiện ích cứa dịch vụ Ngân hàng điện lữ viclinbank với các

ngàn hàng thương mại khác

Báng 2.7:     Bâng lỷ lộ Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp

công thương việt nam doanh thu dịch Vụ NHI)T so với lồng doanh ihu dịch vụ 53

BIỂU DÒ

Biếu đồ 2.1:   Số lượng khách hàng   đàng ký SMS Banking lừ 2009 2013

Biểu dồ 2.2:   Số lượng khách hàng   dăng kỷ Bank Plus từ 2009 – 2013

Biếu đồ 2.3:   Số lượng khách hàng   đàng ký VBH lừ 2009 2013

Biêu dồ 2.4:   Số lượng khách Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng

tmcp công thương việt nam hàng       dăng ký- Vietinbank iPay từ 2009 – 2013

Bicu đô 2.5:   số lượng khách hàng    sử dụng dịch vụ NHI) 1 của Viclinbank

Biêu dồ 2.6: Thị phần dịch vụ NIIE)T ờ Việt Nam năm 2013

Biếu đồ 2.7: Doanh số thu phi dịch vụ NHI)T

CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN NGHIÊN CÚT VÀ KHUNG LÝ THƯVÉT VẺ PHẤT TRIỀN DỊCH vụ NGÂN HÀNG Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam ĐIỆN TỬ Luận vãn đưa ra cơ sơ lý luận cua nhiều tác gia trong các nghiên cứu tnrớc đó có liên quan đèn phái Iriên dịch vụ NHĐT. Các vần đê nghiên cứu bao gôm: khái niệm NHI)T, dịch vụ NHĐT, phân loại dịch vụ NHĐT, khái niệm phái triền dịch vụ NHĐT. nội dung phát triển dịch vụ NHĐT và các tiêu chi đánh giá phát triền dịch vụ NIIĐT. Tử dó đánh giá các nghiên cứu dè khái quát ra dược khái niệm Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam cũng như các vấn dề khác theo cách hiếu chinh xác nhắt.

Bên cạnh đó luận văn cùng đưa ra các công trình nghiên cứu liên quan với đê lài đà chọn: Một số nghiên cứu về dịch vụ NIIĐT tại Việt Nam dó lã: Phát triển dịch vụ NHDT tại Việt Nam, (2007) cua tác gia Ilà Thu Hạnh; nghiên cữu vấn dề phát triền dịch vụ ngân hàng diện tư tại Việt Nam, (2005) cùa tác gia Nguyền Thị uổng Trang. Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam

MỘI số nghiên cứu VC phái Iriên dịch vụ NHDI ớ ngân hàng TMCP lại Việt Nam: nghiên cứu cùa Phạm rhị Mai irong Phút h iên dịch vụ ngân hàng điện lữ lại ngán hàng TMCP kỹ thương Việt Nam, (2011) và Nguyền Ilạnh C hi trong Phát triền dịch vụ ngán hàng diện tư tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam. (2010).

Một số nghiên cứu về phát triển dịch vụ NIIĐT tại Vietinbank: nghiên cứu Phát triển dịch vụ NHDT tại Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam ngán hàng TMCP Công thương Việt Nam, (2011) cua lác già I.C Văn rhiện; nghiên cứu Phát triển dịch vụ NHĐT lạị ngân hùng TMCP Công thương Việt Nam, (2011) của lác giá Nguyen rhị riêu Ai.

Tử những nghiên cứu nêu trên, tác già lút ra kết luận về các vấn dề dà dược nghiên cứu, các vấn dề cần phai nghiên cứu bổ sung và tìm ra khoáng trống nghiên cứu. Cụ thê luận vãn cần dúc kết dược Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam khái niệm phát triển dịch vụ NIIĐT nhẩn mạnh đến khía cạnh phát Iriển dịch vụ. Bên cạnh đó cần chi ra được nội dung phái men dịch vụ NHI)T một cách đây đủ và chi liêt cùng với các liêu chí đánh giá sự phát triển dịch vụ NIIĐT tương ứng với từng nội dung.

Sau khi tìm hiếu các nghiên cứu liên quan dến dề tài. luận vãn dưa ra khung lý thuyết như

sau:

Khái niệm phát triền dịch vụ ngân hàng điện lừ Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam : Phát triên dịch vụ NHĐT tại các ngân hàng thương mại là quá trình biến dối về quy mô cung ứng dịch vụ

NHĐT. thay đồi về cấu trúc dịch vụ NHĐT. và nâng cao hiệu qua kinh doanhcua sân phẩm dịch vụ NHĐT.

Nội dung phát triên dịch vụ ngân hàng điện tử bao gôm:

 • • Biến dôi quỵ mô dịch vụ NIIĐT

 • • Thay đối cấu trúc dịch vụ NIIĐT

 • • Nâng cao hiệu quâ kinh doanh dịch vụ NIIĐT

Các chi tiêu dánli giá Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam sụ phát triển dịch vụ NIIĐT bao gồm:

 • •  Biên đồi quy mô dịch vụ: bao gôm chi tiêu vê sò lượng khách hàng đãng ký dịch vụ: sô lượng khách hàng sứ dụng dịch vụ: chi tiều vê sồ lượng giao dịch, doanh số giao dịch dịch vụ NHI) I ; thị phân sứ dụng dịch vụ NHI) I

 • • Thay dối cấu trúc san phàm dịch vụ NIIĐT

Đánh giá phát triển cơ cầu san phàm dịch vụ NIIĐT qua các tiên chi: số Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam lượng sãn phâm dịch vụ, mức độ đa dạng và đầy đú các lien ích và lính năng dịch vụ.

 • • Nâng cao hiệu quã kinh doanh dịch vụ NHI) I

(‘ác dịch vụ ngân hàng hiện dại ngày càng được mớ rộng, phái triên sè làm doanh thu từ các dịch vụ này tăng lèn. chi phi binh quân giam xuống vã lợi nhuận sè tăng. Do dó số liệu về doanh thu. chi phi. lợi nhuận tử dịch vụ sè phan ánh mức Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam dộ tăng trường cũng như chất lượng dịch vụ cùa dịch vụ này.

Nhân lô ành hường đèn sự phái triền dịch vụ NHI)T lù nội bộ ngân hàng bao gôm các nhân lò: chiền lược phát triền cúa ngân hàng, hạ lâng cơ sô kỳ thuật của ngân hàng, nguồn nhàn lire cua ngân hãng, công tác quáng bá vã giới thiệu dịch vụ NIIĐT.

Nhân tố anh hưởng dền sự phát triền dịch vụ NIIĐT từ phía khách hàng bao gồm nhu cầu Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam sư dụng dịch vụ NIIĐT cua khách hàng; trình dộ. mức thu nhập và sự hiên biết và châp nhận dịch vụ NHI)T của người dân; thói quen và sự yêu thích dùng liền mật, tính “ì” của khách hàng trước các dịch vụ mới, thói quen dược phục vụ; mức độ thoa màn cùa khách hàng về san phẩm dịch vụ NIIĐT. dáp ứng dầy dù tối da các nhu cầu. mong muốn của khách hãng.

Nhân tố ảnh hương Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam đến sự phát triển dịch vụ NHĐT từ cơ chề. chính sách và tù ngành ngân hàng: môi trường pháp lý, sự cạnh tranh và hợp tác giừa các ngân hàng.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam
Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp công thương việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart