Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phủ diễn

51.000

Category:

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phủ diễn

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phủ diễn

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phủ diễn

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phủ diễn

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phủ diễn

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phủ diễn

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phủ diễn

fff

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phủ diễn

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂN

********************

DOÃN HƯU TIỀN

PHÁT TRTÉN DỊCH vụ NGÂN HÀNG ĐĨỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÀU Tư VÀ PHÁT TRĨẼN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHỦ DIẺN

Chuyên ngành: KINH TÉ PHÁT TRIÉN

LUẬN VẢN THẠC sĩ KINH TÉ

Người hướng dẫn khoa Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phủ diễn học: PGS. TS. vu CươnG

ĨĨÀ NỌT-2017 LỜI CAM ĐOAN

Tôi đà đọc và liicu VC các hành vi, vi phạm sự trung thực trong học thuật, l ôi cam ket bang danh dự cá nhàn rang nghiên cứu cá nhàn này do tỏi thực hiên và không vi phạm VCU câu về sự trung thực trong học thuật .

Ilà Nội, ngày 22 tháng 02 nám 2017

Học vicn

Doãn Hữu Tiến

LÒI C ẢM ON

I . Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phủ diễn uận vàn thạc sĩ chuyên ngành Kinh tể phát triển với dể tài "Phát triển dịch vụ NIIĐT lại Ngân hàng TMCP Đầu lư và Phái Iriển Việỉ Nam – Chi nhánh Phù Diên" dược tác giá nghiên cứu dưới sự hướng dần của PGS.TS. Vù Cương.

Với lòng kính trọng và biết ơn. tôi xin dược bày tó lời cảm ơn chân thành lới PGS.TS. Vù Cương đà chi dần nhiệt lình cho lôi trong quá Irinh nghiên cứu luận vãn này. Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phủ diễn

Tôi xingửi lời cam ơn chân thành đen Khoa Kinh le phái triền, Phòng Đảo tạo sau dại học, các phòng, ban thuộc Trường Đại học Kinh tể Quốc dân, các quý Thây, Cô đà giúp đờ trang bị kiến thức, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện luận văn.

Tôi cùng xin gửi lời tri ân sâu sac đen gia đinh và những người bạn đà động viên, hỗ trợ tôi rat nhiều trong suốt Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phủ diễn quá trinh học tập, làm việc và hoàn thành luận vãn.

IỈÙ Nội, ngày 22 tháng 02 nâm 2017

1 lọc viên

Doãn Ilữu l iên

MỤC LỤC

LÓI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC CHƯ MÉT TẤT

DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH

TÓM TẤT LUẬN VĂN

PHẢN MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1: KHUNG LÝ THUYẾT VÀ KINH NGHIỆM THựC TÉ

PHÁT TRIẺN DỊCH vụ NGÂN HÀNG DIỆN TỬ

1.2.2. Tiêu chi đánh giásự phát triên Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phủ diễn cúa dịch vụ ngân hàng điện tử

1.2.3 Các nhân tố anh hưởngđến sự phát triên của dịch vụ ngàn hàng

điện tử

 • 1.3 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng điện tư cúíì các ngân

hàng thương mại trên địa bàn Nghệ An

 • 1.3.1 Kinh nghiệm phát triền dịch ngân hàng điện tư cua các ngàn

hàng thương mại trên địa bàn Nghệ An

 • 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho sự phát trièn dịch Ị1 ngân Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phủ diễn hàng diện tư

tại BIDV Phủ Diễn

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỀN DỊCH vụ NGÂN HÀNG

ĐIỆN TỨ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÃU Tư VÀ PHÁT TRIẺN CHI NHÁNH PHỦDIÉN

 • 2.1. Khái quát về Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt

Nam – Chi nhánh Phú Diễn

 • 2.1.3  Khái quát chung về các hoạt động kinh doanh của BIDV Phũ Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phủ diễn Diễn

từ năm 2013 đến 2016

 • 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tữ tại BIDV Phủ

Diễn

 • 2.2.1  Sự phát triển về quy mô dịch vụ ngân hãng điện tử của BIDV Phù

Diễn

 • 2.2.2  Sự phát triển dịch vụ NHĐT của BIDV Phu Diễn theo các tiêu chi

về chất lượng

 • 2.3 Đánh giá kết quà đạt dược từ dịch vụ ngân hàng điện tứ tại BIDV

Phù Diễn

 • 2.3.1. Ket quà phát triền dịch Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phủ diễn vụ ngân hàng điện tư tại BIDV Phu Diền56

CHƯƠNG 3: MỌT SÔ GIẢI PHÁP PHÁT TRIẺN DỊCH vụ NHĐT TẠI BIDVPHỦ DIÈN

 • 3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển dịch vụ ngần hàng điện tữ tại B1DV Phủ

Diễn 63

 • 3.1.1  Xu hướng phát triển ngân hàng điện từ tại Việt Nam trong thời

gian tới

 • 3.1.2  Mục tiêu phát triên dịch vụ NHĐT của BIDV Phu Diễn giai đoạn

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phủ diễn 2017-2020

 • 3.2.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ NHĐT, tập trung công tác chăm sóc

khách hàng nhắt là các khách hàng tiềm năng và các biện pháp tảng cường hoạt động quân lý rủi ro

 • 3.2.2  Triên khai đa dạng tat cà các loại hĩnh dịch vụ NHĐT đê đáp ứng

mọi nhu cầu cùa khách hàng

 • 3.2.3  Đau tư lap đặt. bão tri, sửa chừa Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phủ diễn 69

 • 3.2.4  Tăng cường hoạt động tuyên truyền tiếp thị, quáng bá dịch vụ

NHĐT trên địa bàn hoạt động

 • 3.2.5  Nâng cao chat lượng nguồn nhân lực toàn chi nhánh BIDV Phú Diền73

 • 3.3.1 Một so kiến nghị đoi với Chinh Phu và Ngàn hàng Nhà nước nhằm

xây dựng và phát triển cơ che chinh sách

 • 3.3.2  Trong lình vực ngàn hàng, NHNN phái là đau moi hợp tác giữa các NHTM trong nước và tăng cường hợp Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng

điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phủ diễn tác quốc te

 • 3.3.3  Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 80

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phủ diễn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phủ diễn
Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phủ diễn
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart