Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nghệ an

49.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nghệ an

Add your review

Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nghệ an

Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nghệ an

fff

Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nghệ an

fff

Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nghệ an

fff

Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nghệ an

fff

Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nghệ an

fff

9442 LV .


LUÂN VĂN THAC SỸ KỈNH TẾ


HĂNỘẸ vin 2054


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đáy là công trình nghiên cừu của riêng tôi. Các số liệu dã nêu trong luận vàn có nguồn goc rõ ràng, kết quà cùa luận vân là trung thực và chưa dược ai công bố trong bat kỳ công trình nào khác.

Nghệ An, ngày 20 tháng 11 năm 2014

Tác già luận văn

Nguyễn Thị Khánh Ngọc

MỤC LỤC

MỤC LỤC

DANH MỤC Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nghệ an CÁC CHỮ VIÉT TÁT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỀU

DANH MỤC CÁC sơ ĐÒ

TÓM TÁT LUẬN VĂN THẠC SỸ

PHÀN MỜDÀU

CHƯƠNG 1: Cơ SỚ LÝ LUẬN VÈ DỊCH vụ PHỈ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG BÁN

LẺ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1. Tống quan về dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lẻ của các Ngân hàng

Thương mại

của các Ngân hàng Thương mại………………………………………………………………

 • 1.2. Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng

Thưong mại

 • 1.2.1. Khái niệm phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lè tại các Ngân

hàng Thương mại

 • 1.2.2.  Vai trò cùa việc phát triển dịch vụ phi tín dụng ngàn hàng bán le tại các

Ngân hàng Thương mại:

 • 1.2.3.  Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nghệ an Các tiêu chi đánh giá sự phát triển của dịch vụ phi tín dụng ngân hàng

bán lè cùa các Ngân hàng Thương mại

 • 1.2.4.  Các nhân tô ảnh hường đen sự phát triên dịch vụ phi tín dụng ngân

hàng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại

 • 1.2.5. Kinh nghiệm phát triền dịch vụ phi tín dụng bán lè tại một so NHTM. 28

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG PHÁT TR1ẾN DỊCH vụ PHI TÍN DỤNG NGÂN

HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nghệ an PHÀN ĐÀU TƯ VÀ PHÁT TRIÉN VIỆT NAM – CHI NHÁNH

NGHỆ AN

 • 2.1. Giới thiệu chung vê Ngân Hàng TMCP Đâu tư và Phát triên Việt Nam – Chi

nhánh Nghệ An

? 1 1 ĩ irh «i*r hình thành và nhát triờn

 • 2.1.3.  Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng TMCP Đầu lư và Phát

triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An giai đoạn năm 2011 -2013

Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nghệ an

 • 2.2. Thực trạng phát triền dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lẻ tại Ngân Hàng

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An giai đoạn

2010-2013

 • 2.2.1.  Tông quan về dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng bán le tại BIĐV Nghệ

An giai doạn 2010-2013 theo từng sản phẩm

 • 2.2.2.  Thực trạng phát triền dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng bán lẻ tại BIDV

Nghệ An giai đoạn 2011 -2013

 • 2.3. Kết Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nghệ an luận chung về tình hình phát triển của dịch vụ phi tín dụng Ngân

hàng bán lè tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Nghệ

An

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢĨ PHÁP PHÁT TRĨẺN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP DÀU TƯ VÀ PHÁT TRIÉN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGHỆ AN

 • 3.1. Các căn cứ dề xuất Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nghệ an dinh hướng 68

 • 3.1.1. Xu hướng và triền vọng thị trường dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán le

Nghệ An

 • 3.1.3 Định hướng phát triên dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lè cùa Ngân

Hàng TMCP Dầu lư và Phát triển Việt Nam và của ngành Ngân hàng

3.2 Dịnh hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lẻ cúa Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nghệ an

Nam – chi nhánh Nghệ An

 • 3.3.1.  Nâng cao năng lực quàn trị điêu hành dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lẻ

72

 • 3.3.2.  ‘răng cường dầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, hiện đại hoá công nghệ

thông tin

 • 3.3.3.  Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ phi tín Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nghệ an dụng Ngân hàng bán lè

tại Chi nhánh BIDV Nghệ An

3.3.5 Dorn giản hóa quy trình thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng . 82

 • 3.3.6. Đay mạnh công tác marketing, tăng cường tiếp thị khách hàng trong cà

hệ thống

 • 3.3.7. Can xây dựng chính sách khách hàng phù hợp với diều kiện trên dịa bàn ..85

 • 3.4.1  Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp

đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nghệ an Doi vởi Ngân hàng nhà nước

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nghệ an
Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart