Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện quỳnh lưu, nghệ an

48.000

Category:

Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện quỳnh lưu, nghệ an

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện quỳnh lưu, nghệ an

Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện quỳnh lưu, nghệ an

fff

Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện quỳnh lưu, nghệ an

fff

Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện quỳnh lưu, nghệ an

fff

Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện quỳnh lưu, nghệ an

fff

Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện quỳnh lưu, nghệ an

fff

Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện quỳnh lưu, nghệ an

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO

• • •

TRƯỜNG DẠI nọc KINH TÉ QUÓC DÂN

NGUYỄN HỮU KHÁNH

PHÁT TRIỂN DỊCH vụ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRĨỂN NỒNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN QUỲNH LƯU, NGHỆ AN

CHUYÊN NGÀNH: KINH TÉ PHẤT TRIỀN MÃ NGÀNH: 8310105

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ PHÁT TRIÈN

Người hưởng dẫn khoa Z/pe. P(>S.T s NGUVẺN TIÉN DŨNG

Hà Nội, Luận văn phát triên dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triên nông thôn chi nhánh huyện quỳnh lưu, nghệ an năm 2019

ít

LỜI CAM DOAN

Tôi đà đọc và hiếu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tòi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thục hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thục trong học thuật.

Tác giã luận văn

Nguyễn Hữu Khánh

MỤC LỤC

LÕI CAM DOAN

MỤC LỊ c

D.ANTT MỤC CẤC CĨTƯ VTÉT TẢT4

D.ANTT MỤC BÀNG Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện quỳnh lưu, nghệ an , TTTNTT

TÓM TẤT KÉT QUÀ NGĨĨTẾN cứu ĩ .T ẠN VĂN

PTTẲN MỜ DÂU

CHƯƠNG 1: Cơ SỎ LÝ LUẬN VỀ DỊCH vụ PHI TÍN DỤNG VÀ PHẤT TR1ẺN

DỊCH vụ PHI TÍN DỤNG TẠI CẤC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.2.  Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát

triển nông thôn chi nhánh huyện quỳnh lưu, nghệ an Phát triển dịch vụ phi tín dụng cùa NHTM

 • 1.2.2. Các tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ phi tin dụng cùa ngàn hàng thương

mại

 • 1.2.3. Vai trờ cua sự phái triển dịch vụ phi tin dụng ngân hàng thương mại … 26

 • 1.3. Các nhân tố ành hường lới phát trièn dịch vụ phi tin dụng cùa ngân hãng

thương mại

 • 1.3.1. Các nhân tồ chữ quan thuộc về ngàn Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện quỳnh lưu,

nghệ an hảng thương mại

1.3.2…………………………………………………………………………………………

Các nhân lố khách quan

CHƯƠNG 2: TĨTựC TRẠNG PĨĨÁT TRTF.N DĨCĨĨ vụ PTTĨ TÍN DỤNG TẠĨ NGÂN HÀNG NÒNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN QUỲNH LƯU, NGHỆ AN

 • 2.1.1. Giới thiệu VC Agribank Quỳnh Lưu

 • 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ và mỏ hình lổ chức cùa Agribank Quỳnh Lưu …. 35

  • 2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh cùa Agribank Quỳnh Lưu…………….

Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện quỳnh lưu, nghệ an 37

 • 2.3.  Thực trạng phát triển dịch vụ phi tin dụng tại Agribank Quỳnh Lưu … 42

  • 2.3.1.  Các hoạt động Agribank Quỳnh Lưu đà triền khai nhằm phát triển dịch vụ

phi tin dụng

 • 2.3.2.  Thực trạng phát triển dịch vụ phi tin dụng tại Agribank Quỳnh Lưu …. 44

 • 2.4. Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tin dụng tại Agribank Quỳnh

Lưu

 • 2.4.3. Nguyên nhân cùa những hạn chế Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện quỳnh lưu, nghệ an 63

CHƯƠNG 3_GLẤI pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng NÔNG NGHIỆP VÀ PHẤT TRIỂN NÒNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN QUỲNH LƯU, NGHÊ .AN

 • 3.1.2.  Định hướng phát triển dịch vụ phi tin dụng cua Agribank Việt Nam giai

đoạn 2020-2025

 • 3.1.3. Định hướng phát triền dịch vụ phi tín dụng cũa Agribank Quỳnh Lưu….71

  • 3.2. Giải Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện quỳnh lưu, nghệ an pháp phát triển dịch

vụ phi tin dụng tại Agribank Quỳnh Lưu

 • 3.2.1.  Giãi pháp cụ thề về phát triển từng loại hình dịch vụ phi tin dụng tại

Agribank Quỳnh Lưu

 • 3.2.2.  Giãi pháp chung về phát triên dịch xụ phi tin dụng tại Agribank Quỳnh

Lưu

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện quỳnh lưu, nghệ an MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ’

<<<123>>>

Clìữ viết tát

Diễn giải

ABIC

Công ty cô phần bão hiêm Ngân hãng Nông nghiệp

AGRIBANK

Ngân hàng Nòng nghiệp và Phát triền nông thôn Việt Nam

BIDV

Ngân hàng Cô phần Đầu tư và Phát triến Việt Nam

CP

Cò phần

DNNN

Doanh nghiệp Nhã nước

DNNQD

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

DNTN

Doanh nghiệp tư nhân

DVPTD

Dịch vụ phi tin Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và, phát triển nông thôn chi nhánh huyện

L/C

Thư tín dng

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

NHTM

Ngân hàng thương mại

SPDV

Sân phàm dịch vụ

TCTD

Tổ chức tín dụng

TCXH

Tô chức xà hội

TGDC

Tiền gửi dân cư

TGTCKT

Tiền gửi tố chức kinh tế

TNHH

Trách nhiệm Hữu hạn

USD

Dollar Mỹ

VIETCOMBANK

NgânhàngthuơngmạicổphầnNgoạithươngViệtNam

VIETINBANK

NgânhàngthươngmạicóphằnCôngthươngViệtNam

VND Luận văn phát Đông Việt Nam triển dịch vụ phi tín

DANH MỤC BANG, HINH


BÀNG

Báng 2.1: Một số chi tiêu kinh doanh của Agribank Quỳnh Lưu……………………….37

Bang 2.2: Kết quà huy động vốn cùa Agribank Quỳnh Lưu giai đoạn 2015-2018.. 39 Báng 2.3: Dư nợ tin dụng của Agribank Quỳnh Lưu giai đoạn 2015-2018………….40

Bang 2.4: Doanh số cho vay, doanh số thu nợ và nợ xấu cúa Agribank Quỳnh Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện quỳnh lưu, nghệ an Lưu từ giai đoạn 2015 -2018 ………………………………………………………………………………….41

Bang 2.5: Kết quà hoạt động thanh toán cùa Agribank Quỳnh Lưu giai đoạn 20152018

Bang 2.6: Kết quá dịch Ị1 thanh toán chi trả kiểu hối cúa Agribank Quỳnh Lưu giai đoạn 2015 -2018

Bang 2.7: Kết quá chuyền tiền cá nhân đi nước ngoài cúa Agribank Quỳnh Lưu giai đoạn 2015-2018

Bang 2.8: Quy mô phát Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện quỳnh lưu, nghệ an triển dịch vụ thè ghi nợ cua Agribank Quỳnh Lim giai đoạn 2015-2018

Bang 2.9: Tinh hình thực hiện dịch vụ báo lành cúa Agribank Quỳnh Lưu giai đoạn 2015-2018

Bang 2.10: Kết quà hoạt động dịch vụ Ngân quỳ tại Agribank Quỳnh Lưu

Bang 2.11: Kết quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Agribank Quỳnh Lưu giai đoạn 2015-2018

Báng 2.12: Kết quả Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện quỳnh lưu, nghệ an thu dịch vụ phi tín dụng cùa Agribank Quỳnh Lull giai đoạn 2015-2018   58

HÌNH

Hinh 2.1: Cơ cấu tố chức cùa Agribank Quỳnh Lưu

36


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện quỳnh lưu, nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện quỳnh lưu, nghệ an
Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện quỳnh lưu, nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart