Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

54.000

Category:

Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

LỜI CAM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiên về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tòi cam kết bang danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tụ thục hiện vã không vi phạm yêu câu vê sụ trung thực trong học thuật.

Ilà Nội, ngày tháng năm 2017 NGƯỜI TH ực HIỆN

Nguyen Thị Thanh Nhàn

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

D AN H MỤC VI ÉT TÁ T

DANH MỤC BÁNG

DANH MỤC HÌNH Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

TÓM TẤT LUẬN VĂN

PHẪN MỜ DÀU

CHƯƠNG 1CƠ SỚ LÝTIIUYÉT VẺ PHẤT TRIEN DỊCH vụ THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNGTHƯƠNG MẠI CỎ PHẦN

 • 1.2.  Phát triển dịch vụ the thanh toán tại các ngân hàng thirong Luận văn phát triển

dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh mại cố phần

 • 1.3.  Các tiêu chí phàn ánh phát triên dịch vụ thè thanh toán cùa ngân hãng

thirong mại

1.3.2

ieu chí phân ánh phát triền chiều sâu

 • 1.4.1.  Nhân tô chù quan………………………………………………………………………………..

Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh 31

CHƯƠNG 2TIIỰC TRẠNG PHÁT TRIÉN DỊCH vụ THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN

HÀNG TMCP DÀU TƯ VÀ PHÁT TRIỀN MÉT NAM – CHI NHÁNH HÀ TĨNH

 • 2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Dầu tư và Phát triển Việt Nam -chi nhánh Hà

Tĩnh 35

 • 2.1.2.  Chức năng và nhiệm vụ của Ngân hãng TMCP Đẩu tư vã Phát triển Việt

Nam -chi nhánh Hà ‘l ình

 • 2.1.3. Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh Kết quã hoạt động tại Ngân hàng TMCP Đầu tư vã Phát triển Việt

Nam –

chi nhánh Hà rình

 • 2.2.  Thục trạng phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tai Ngân hàng TMCP Đầu

tư và Phát triền Việt Nam -chi nhánh Hà Tình

 • 2.2.3.  Phân tích các nhân tố anh hươngdến phát triển dịch Luận văn phát triển dịch vụ thẻ

thanh toán tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh vụ

60

CHƯƠNG 3PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁ I ì RIỀN DỊCH vụ THE THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐAU TƯ VÀ PHÁT TRIÉN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ TĨNH

 • 3.1. DỊnh hướng phát triên dịch vụ thè cùa Ngân hãng T.MCP Dâu lư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Ilà Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng

tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh Tĩnh

 • 3.3. Giai pháp phát triển dịch vụ thè tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triên Việt

Nam – chi nhánh Hã ‘l ình

 • 3.2.1.  Tâng số lượng máy ATM. các dơn VỊ chấp nhận the vã các dịch vụ tiện ích

trên máy AIM

 • 3.2.2.  Phát triển các liên minh the và thành lập hệ thống chuyên Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh mạch thê thống

nhất

 • 3.3.2.  Kiến nghị vói Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh Ngân hãng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 86

KÉT LUẬN

DANH MỤC THAM KHẢO

DANH MỤC VIÉT TẤT

<<<123>>>

ATM

Máy nít tiên tự dộng

Banknet

(‘ông ty cồ phần chuyên mạch tài chinh Quốc gia

BIDV

Ngân hãng Thương Mại cố Phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

DVCNT

Đơn vị chầp nhận thê

EDCPOS

Thiết bị cà the và dọc the diện tữ Điểm bán hàng

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

NIIPII

Ngân hàng phát hãnh

NHTM

Ngân hàng thương mại

NI ITT

Smarllink

Ngân hàng thanh toán

Công ly cô phân dịch vụ the Smarllink

TCTD

Tô chức tin dụng

TCTQT

Tô chức the quôc le

TMCP

Thương mại cô phàn

VNBC

Công ly cô phân thê thông minh vina

DANH MỤC BẢNG

Bàng 2.1: Kết quả Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh hoạt dộng kinh doanh năm 2014 – 2016

Bâng 2.2. Tình hình phát hành thé Epartner theo địa diêm giao dịch

Bàng 2.3 Tý lệ thê hoạt dộng tại BIDV Ilà Tình qua các năm

Bâng 2.4. ‘l ình hĩnh số dư tiền gìn trên tài khoán thê B1DV Hà lĩnh

Bâng 2.5. Chênh lệch doanh số thanh toán thê qua các năm (2014-2016)

Bâng Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh 2.6. So sánh doanh sô thanh toán thê tín dụng và the A I M

Báng 2.7. Mức tru dài dối với các ĐVCNT

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh
Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart