Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương

51.000

Category:

Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương

Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương

fff

Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương

fff

Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương

fff

Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương

fff

Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương

fff

Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương

fff

1

LƠI Mơ ĐẦU

 • 1. ‘l inh cáp thiết cùa đê tài

Với xu thê phát triền hội nhập cùa nên kinh lê thê giới và sự phát triên như vũ bào cùa thị trường tài chinh quốc tế dà tác dộng .mạnh mè dến các hoạt dộng thưong mại và kinh lê quôc lê.. Các giao dịch được th.ự.c hiện trong phạm vi quòc tế dòt hoi phai có phương tiện thanh toán mang tính quốc tế. Việc di chuyên lao động giừa các vùng mien, quòc gia, vùng lành thô dicn. ra thường xuyên, không thê sư dụng Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương việc vận chuyển tiền tệ từ nơi nãy dến nơi kh.ác dể thanh toán, giao dịch. Bỡi vì sè không đám bão an loàn, tôn kem chi phi, tôn l.hìn gian. Khô.ng nam ngoài XU hướng phát triển cua nền ki.nh tế thị tnrờng. hệ th.ốn.g ngân hàng Việt Nam cùng đang ngày càng k.hăng định vai trò lo lớn cứa mì.nh đ.ôi vốn nên kinh le quôc gia. Đề Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương dáp ứng VỚI yêu cầu ngã.y càng cao cua xà hội thi ngàn hãng dang từ.ng bước cũng cố và hoàn thiện Irong loàn hệ thông..

Sự ra dời và phát triền mạn.h mê cua dịch v.ụ thanh toán kh.ông dũng tiền mặt qua ngân hàng đà đáp ứng được một phân lớn y.êu câu cùa nên kinh le thị trường linh hoạt vã nã.ng dộng. Trong dó có dịch vụ th..anh toán bằng thê ngân Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương hàng. The ngân hàng là sự kết h.ợp của khoa học kỳ thuật với công .nghệ quàn lý ngân hàng. Sự ra dời cua the là một bước tiến vượt bậc trong, hoạt dộng thanh toán thòng qua ngân hàng, nó đà nha.nh chóng trờ thành một phư.ong tiện ihanh loán thông dụng ớ các nước phát triển cũng như trên thế giới. Than.h toán qua thè dem lại nliừ.ng ý nghía lo kín không chi giúp lập trung Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương và lưu chuy.cn v.òn nhanh chóng, an loàn và hiệu quã. thú.c dấy nền kinh tế phát t.riển, mà cò.n giúp Nhà nước qua.n lý vì mò một cách có hiệu quà và đúng đan. Địch vụ the tha.nh toán của các ngân hàng cùng mang đến cho ngân hàng một vị thế mới. một diện, mạo mới. Ngoài việc xây dựng được hình ảnh thân thiện VÓI từng khá.ch hàng cá Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương nhân, việc triên khai dịch vụ thê thành còng cũng khă ng định sự tiên tiền về còng ng.hệ của một ngân hàng. Các dịch vụ thè với tính chuần hóa quốc tế cao Là nh.ừng. dịch vụ có khá năn g cạnh tranh trong quá trình hộ.i nhập. Chính vì vậy dịc.h vụ th.é đà vã dang dược các ng.ân hàng thương mại nhìn nhận là một lựi thế cạnh tran.h h.ết sức quan Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương trọng trong cuộc dua nhắm tới thị trường ngân háng bán lẻ..

Nắm bắt dtrợc tầm quan trọ.ng cùng như nhữ.ng tiềm nã.ng mà dịch vụ the mang lại. các NH Í M đang dân lập trung chuy.cn hướn.g phát tnên loại hình dịch vụ the thanh toán nhằm thu hút khách hãng, đồng thời m.ang lại nguồn lợi nhuận lớn cho ngân hàng minh. Tuy nhiên, cô.ng tác phát Iriên dịc.h vụ Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương the thanh toán cũa các ngàn hãng hiện nay vần côn nhiều hạn chế. chưa có nlì.ừng nghi ên cứu cụ thế cho việc phát triên loại hình dịch vụ này. Do đó. dịch vụ ih.é thanh toán vần chưa đáp ứng dược tối da nhu c.ầu cua chú the. đổng thời cũng c.hưa tro thành phương tiện thanh toán phô biên trong nên kinh lê..

Nằm trong xu thế dó. Ngà.n hà.ng TMCP Việt Nam Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương Thịnh Vượng nôi chung cùng như Ngân hàng I MCI’ việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Chương Dương nói riêng dang từng bước dưa ra chiến lược, nhằm p.hát triền dịch vụ the thanh toán cho ngân hàng mình. Qua lìm hi.cư thực tỏ .và nghiên cứu lý luận, lác giã nhận thấy đây Là một vấn dề cấp bách và rất cần thiết, trong tin. 11 hình hiện nay nên tác giã quyết định lựa chọn đê lài: “Phát (l iên Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương dịch .vụ thè th.anh toán lại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vir.ọ-ng Chi Nhánh Ch.trong Dtrong“ lãm dề tài nghiên cửu cho luận vàn cùa mình với mong muôn đóng .góp nhùng hiều bicl, ý kiên, giãi pháp của minh giúp Ngân hàng n.gày câng phát tr.iển loại hình dịch vụ thê thanh toán hơn nừa.

 • 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu., liên quan dến dề tài

‘Phát triền dịch vụ Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương the tại Ngân, hàng TMCP ” là một dề tài không hề mới trong nhùng nám gân đây. Vói sự phái tri.ên mạnh mè và cạnh tranh gay gat buộc các ngân hàng ngày cảng chú trọ.ng đến -hoạt dộng đầu tư bán lè nhẩm nâng cao nâng lực cạnh tranh, nâng cao vị thế cúa mìn.h so với các đối thú trên thị trường hệ thống các ngâ.n hãng. Dịch vụ thê là một .mang không thể thiếu trong xu Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương thế phát triền chung đó. Vì vậy, vấn đề phát triển dịch vụ thè n.gày càng được quan tâm. phân tích và lựa chọn làm đề tài nghiên cứu .cho các luận văn.

Nhận xét tông quan về một số luận án tiến sĩ liên quan dến dề tài:

 • 1- Luân án.- "Nhưng giải pháp góp p.hầ.n nhằm phát triển hình thức thanh toán thê ngân hàng ở Việt Nam “, cùa NCS Ng.uyen Danh Lưong, báo Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương vệ tại Hội dồng chấm luận án cấp Nhà nước tại trường Đại .h.ọc kinh tế quốc dàn. Ilả Nội. năm

 • 2007..

• Luận án đà đưa ra được một số nội du.ng cơ bân dịch vụ the, các lý luận, quy trìn h phát hành thanh to.án the, đưa ra một số giãi pháp về phát triển dịch vụ thê dối v.ới các Ngân hãng Thương mại.

 • 2- . Luân án: “Phát tri. Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương ến dịch vụ the tại Ngân háng Dầu rư và Phát triển Việt Nam ”, rác giã: Vù Thị vân Anh. Noi bá.o vệ: trường Học viện Ngần Hàng – Nàm

 • 2012..

.Luận án đà xây dụng một hệ th.ống khung lý thuyết khá đầy đú về đề lài phát tri.ến dịch vụ the. Các nội dung trong luận án dư.ợc sắp xếp một cách hợp lý. Phân ph.àn lích thực Irạn.g lại ngân Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương hàng BIDV được phân lích theo trình lự đà trình bây các .nội dung tại chương lý luận một các.11 lơgic giúp người dọc theo dồi bài vièl một .cách d.ẻ dàng. Các chi liêu đánh giá và nội dung ph.ân lích đều được gan VỚI nliừng. số liệu thực tiễn hên qua . 11 dến hoạt dộng dầu tư tại ngàn hàng BIDV.

.3- L.uận án.* “Phút triền dịch vụ thè tụi ng.ân hàng Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương thương mại cổ phần kỹ thưưng ỉiệ.t Nam”. rác giã: Phạm Quang Huy. Noi bão vệ: Irườ.ng đại học Kinh Tế Quốc Dâ.n – năm 2008.

– Luận .án đà đê cập được khá đây đũ m.ột sô nội dung eơ bân vè dịch vụ thê cua NIITM. t ừ dó phân tích thực trạng cùa 11 ăng lực cạnh tranh, từ dó phân tích nội dung thực Irạ.ng cùa Ngân hàng 1 MCP Kỳ 1 Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương ‘hương Việt Nam.

 • 3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiê. u ch u ng

Nghiên .cứu đề xuất các giai ph.áp dề phát triển dịch vụ the thanh toán tại ngân hàng TMC.P Việt Nam th.inh vượng chi nhánh Chương Dương.

Mục tiêu . cụ th ế

 • Đưa ra .nhưng vần dề cơ ban về dịch vụ the thanh toán, phát triển dịch vụ thê thanh toán c.iia ngân hàng lhư<mg mại. Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương

 • – Xây dựn.g hệ thông liêu chi đánh giá sự phát triền cúa dịch vụ ihé thanh toán..

 • – Phân lích sự ánh hướn.g cùa các yen tò vỉ mô, yêu lô môi Irưìmg ngành, ban thân ngân hãng dến sự phát triển dịch vụ the thanh toán.

.- 1 rinh bày thực Irạng phái iriên dịch, vụ the thanh loán lại VPBank chi nhánh Chương. Dương. Từ dô. dtra ra dán. 11 giá về nliừng mặt dã dạt dược, Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương nhùng mặt còn hạn chè. trong quá irinh phái iriên d.Ịch vụ ihé thanh loán lại VPBank chi nhánh Chương Dương, dồng thời chí ra nli.ừng nguyên nhàn cua hạn chế dó thông qua phân lích các .yêu ló lác động ncu trên.

 • – .Dưa ra giâi pháp và kiên nghị p.hù hợp vói linh hình thực lê nhăm phái iricn dịch, vụ ihẽ thanh loá.n lại VPBank chi nhánh chương Dương.

 • 4. Đối tirợ.ng và phạm vi Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương nghiên cứu

 • – Đối tượng nghiên cứu: Lu.ận văn tập trung nghiên cứu về hoạt dộng phát triền dịch v.ụ thê của các ngân hàng thưomg mại.

 • – Phạ.m vi nghiên cứu : ‘l ác .già nghiên cứu nội dung phát triên dịch vụ ihê ghi nợ nội d.ịa và thè ghi nợ qu.ốc tế cua Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nói chung và. của chi nhánh VPBank Chươ.ng Dương nói riêng.

 • – Phạm, vi Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương thời gian: Các số liệu, dừ liệu phân rich liên quan dển Chi nhánh VPBank Chươ.ng Dương trong thời gian 2012-2014 và định hướng giãi pháp đèn năm 2020..

 • 5. Phương. pháp nghiên cứu

 • – rác giã su dụng các phương ph áp truyền thong: phương pháp kháo sát, thống kê, p.hân tích, tống hợp. Sừ sá.nh trên cơ sở phàn tích các mối quan hệ giừa các sự kiện .và các yếu tố hên quan. Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương

 • – Ngo.ài ra. tác gia còn sữ dụng hệ thố.ng các chi tiêu đánh giá kết hợp với sơ đồ, háng, bic.il và đồ thị đế phân tích các số li.ệu thú cấp. VỚI nhùng số lieu thu thập dược, tá.c giá sê tòng hợp theo các tiêu chi: dịn.h tinh và định lượng dề phàn lích so sánh, .rút ra nhừ.ng kết luận về nhùng mật đà là.m được và Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương nhùng mật còn tồn tại dể tim .ra nliìrng nguyên nhân cua hạn chế dó.

 • 6. Ỳ nghía th.ực liền cùa đề tài

Với đê lài: “P.hảt triên dịch vụ thè thanh toán tại Ngân hùng TMCP Tiệt Nam Thịnh v.ượng chi nhá.nh Chương Dương”, tác gia mong muốn dỏng góp nhũng giãi phá.p ihuycl phục phù hợp với lình hì.nh thực lè hiện nay góp phân phái triển dịch vụ t.he ng.ân Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương hàng cua VPBank chi nhánh Chương Dương nói riêng và phái Iricn dịch, vụ lhe cứa loàn hệ ihồng các N.H r.M nói chung. Nội dung nghiên cứu cùa luận v.ãn có thè trờ thâ.nh ĩãi liệu tham khảo phục vụ cho còng tác giang dạy, đào lạo ch.Li.cn ngành; đông ihời giúp xây dụng chinh sách, chiên lược phái triển dịch vụ the. than. 11 toán cho tửng thời kỳ cụ thê.

 • 7. Kết Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương cấu và nộ.i dung của dề tài nghiên cứu

Ng.oài phân mờ đ.âu và kcl luận, đê tài ngh.icn cửu được chia thà.nh .3 chương, cụ thè nh..ư sau:

Chương 1: Tổng, qu.an về phát tricn dịch v.ụ the thanh toán cua các Ngân hãng .Th.ương mại

Chương 2: Thực .trạ.ng phát triển dịc.h vụ thè thanh toá.n tại Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương Ngân hàng TMCP. Việt Nam Thịnh Vượng chi nh.ánh Chương Dương

Chương 3: Giải ph.áp phát triên dịc.h vụ thè thanh toán tại Ngân hãng TMCP Việt .N.am Thịnh Vượ.ng Chi nhánh Ch.ưong Dương

CHƯƠNG 1

LÝ LUẬN Cơ BẢN VẺ THẺ T.H.ANH TOÁN VÀ DỊCH vụ THẺ TIĨ.ANĨĨ TƠÁN TẠĨ NG.ÂN IĨ.ÀNG THƯƠNG MẠT

1.1. Tồng quan về the thanh toán Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương .

/. ỉ. 1. Khái ììiệìtt.

The ngân .hãng lả. một phương tiện thanh toán thông dụng vả vãn minh trên thế giói. The dượ.c ghi n.hận ra dời năm 1914. do một còng ty cúa Mỹ là Western Union cung cap m ,ộl dịch vụ thanh toán theo ycu câu cú a khách hãng, theo đó công ty này phát hãnh m .ột tẩkm thê bang kim loại vói một số thòng tin dược in noi lên trên Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương đê đam bao 2 c.hức nlăng co ban:

 • – Nhận dạng .được khách hàng

 • – Có thê hm g.iừ dược các thông tin dược in nôi trên tẩm kim loại

Ngày nay, cũn.g với sự plì ját triển cua 2 tô chức the quốc tế Visa vã Master Card còn có hàng loạt cá ,c to ch .ức the khác mang tinh quốc tế và khu vực ra dời như: JCB Card, American. E.xprc,ss card. Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương Airplus, Maestro eurocard. visioncard… Str phát triển mạnh m .ê nãy dà kli .ãng dinh xu thế phát triền tất yếu cua dịch vụ the . Nhu vậy, dịch vụ the .đà trơ nen chông dụng ờ phân lớn các nước phát tricn trên the giới nhưng tại Việ t Nam nó vần . còn lã dịch vụ mới me và chưa dược dông dao người dân đón nhận . .Năm 1990,, họp đông làm đại lý chi trá the Visa giừa ngân hàng Pháp BFCE Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương và n .gàn hàng ng .oại ihương Việt Nam đà mỡ đầu cho phương thức thanh toán thè tại v.iệt Nam….

Việc liên kềt này c .hũ yếu. phục vụ cho lượng khách du lịch quốc tế vào Việt Nam. Và ngay sau dó . Masterca rd. JCB, Dinerclub. Amex theo chân Visacard vào Việt Nam thông qua một . số ngân ;hảng đại lý tạ i Việt Nam. Tinh đen nay tại Việt Nam cùng có khá nhiều c .. Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương ác ngân hàng .phát triển dịch vụ the và nó đang trơ thánh tiềm nâng phát triền cho c .ác ngân hãng và lảng ; lính tiện ích cho khách hàng . Phát

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương
Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh chương dương
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart