Luận văn phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển việt nam chi nhánh huyện cẩm xuyên hà tĩnh ii

53.000

Category:

Luận văn phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển việt nam chi nhánh huyện cẩm xuyên hà tĩnh ii

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển việt nam chi nhánh huyện cẩm xuyên hà tĩnh ii

Luận văn phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển việt nam chi nhánh huyện cẩm xuyên hà tĩnh ii

fff

Luận văn phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển việt nam chi nhánh huyện cẩm xuyên hà tĩnh ii

fff

Luận văn phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển việt nam chi nhánh huyện cẩm xuyên hà tĩnh ii

fff

Luận văn phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển việt nam chi nhánh huyện cẩm xuyên hà tĩnh ii

fff

Luận văn phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển việt nam chi nhánh huyện cẩm xuyên hà tĩnh ii

fff

Luận văn phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển việt nam chi nhánh huyện cẩm xuyên hà tĩnh ii

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DẤN ————————-dtíAĩo———–

NGUYỄN ANH TUẮN

PHÁT TRĨÉN DỊCH vụ TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠT NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TR1ẺN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN CẨM XUYÊN HÀ TĨNH ĩĩ

CHI YÊN NGÀNH: KINH TÉ PHẤT TRIEN

MÃ NGÀNH: 8310105

LUẬN VÃN THẠC SĨK1NH TÉ PHÁT TRIỂN

Người hướng dần khoa học: PGS.TS LẼ HUY DÚ’C

HÀ NỌI – NĂM 2020

ft


ỉấ

LỜI C AM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiểu về các hãnh vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tòi cam kết băng danh dự cá nhân ràng nghiên cứu này Luận văn phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển việt nam chi nhánh huyện cẩm xuyên hà tĩnh ii này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự tiling thực trong học thuật.

Tôi xin cam đoan răng luận văn Thạc sĩ: "Phát triền dịch vụ tín dụng hán lè tại Ngân hàng Nông nghiệp vù Phát triển nông thôn I ‘iệt Nam – Chi nhánh huyện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh II ” là còng truth nghiên cứu khoa học độc lập cua tôi dưới sự hướng dần tận tinh cùa PGS. TS Lẻ Huy Đức.

Các thông tin. số liệu Luận văn phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển việt nam chi nhánh huyện cẩm xuyên hà tĩnh ii và kết quá nghiên cứu cua luận văn này là khách quan, trung thực vả không trùng lặp với các công trình nghiên cứu đà công bố.

Hủ Nội, ngày tháng năm 2020

Học viên

Nguyền Anh Tuấn

LỜI C ẢM ƠN

Tôi xin bày tô lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Lê Huy Đúc- người đà tận tinh hướng dần tôi về mặt khoa học đê tôi hoàn thành luận vãn này.

Tôi xin trân trọng cám ơn các thầy Luận văn phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển việt nam chi nhánh huyện cẩm xuyên hà tĩnh ii giáo, cô giáo Trường Đại học Kinh tế quốc dân về nhũng ý kiến đóng góp thẳng thẩn, sâu sẳc và giúp đờ tận tinh dế tôi hoàn thảnh bài luận vãn thạc sỳ của minh.

Tôi xin gừi lời câm ơn chân thành nhất tới lành đạo, các phóng cùa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triền nòng thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện cấm Xuyên Hà Tĩnh II đà cung cấp thông tin phục vụ cho việc phân tích cũng như nhùng lời góp ý đế tôi Luận văn phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển việt nam chi nhánh huyện cẩm xuyên hà tĩnh ii hoàn thành bãi luận văn.

Tôi xin tô lòng biết ơn gia đinh, đồng nghiệp, những người bạn thân thiết đà thường xuyên động viên, tạo điều kiện giúp đờ tòi những lúc khó khăn nhất đề tời vượt qua và hoàn thành khóa học đão tạo thạc sỳ.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

Học viên

Nguyễn Anh Tuấn

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG, Luận văn phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển việt nam chi nhánh huyện cẩm xuyên hà tĩnh ii BIÊU, sơ Dỡ

PHẢN MỠ ĐẢU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN cơ BẤN VÊ PHÁT TRIỂN DỊCH vụ TÍN DỤNG BÁN LÈ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1.1

niệm ngân hàng thương mại

1.1.3

động cơ bán cùa ngàn hàng thương mại

 • 1.2.1. Khái niệm và Luận văn phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng nông

nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển việt nam chi nhánh huyện cẩm xuyên hà tĩnh ii đặc điểm cua tín dụng bán lè

cần thiết phải phát triên dịch vụ tin dụng bán lẽ

 • 1.3.3  chi tiêu đánh giá phát triển dịch vụ tín dụng bán lẽ Luận văn phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển việt nam chi nhánh huyện

cẩm xuyên hà tĩnh ii

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG PHÁT TRIEN DỊCH vụ TÍN DỤNG BÁN LÈ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHẤT TRIẺN NÔNG THÔN TẸT NAM -CHI NHÁNH HUYỆN CẤM XI YÊN

2.1.2

cấu tổ chức bộ máy

 • 2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Agribank huyện cẩm

Xuyên Hà Tĩnh II

 • 2.2.1.  Thực trạng phát triển dịch vụ tin dụng bán lé về sỗ lượng tại Agribank

huyện Cầm Xuyên Hà Tĩnh II

 • 2.2.2.  Thực trạng phát triển dịch vụ tín dụng bán le về chất lượng tại Agribank

huyện Câm Xuyên Hà Tình II

 • 2.3. Các nhân tố ánh hương đến phát triển dịch vụ tín Luận văn phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển việt nam chi nhánh huyện cẩm xuyên hà tĩnh ii dụng bán le tại

Agribank huyện câm Xuyên Hà Tĩnh II

 • 2.4. Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ tín dụng bán lè tại Agribank huyện

Câm Xuyên Hà Tĩnh II

CHƯƠNG 3:GIÂI PHẤP PHẤT TRIỂN DỊCH vụ TÍN DỤNG BÁN Luận văn phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển việt nam chi nhánh huyện cẩm xuyên hà tĩnh ii LẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHẤT TRIỂN NÔNG THÔN IẸT NAM – CHI NHÁNH

HUYỆN CẢM XI YÊN

 • 3.1.2.  Định hướng, mục liêu phát triển dịch vụ tín dụng bán lé tại Agribank

huyện Câm Xuyên Hà Tĩnh II đến năm 2025

 • 3.2. Các giãi pháp phát triển dịch vụ tín dụng bán Luận văn phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển việt nam chi nhánh huyện cẩm xuyên hà tĩnh ii lẽ tại Agribank huyện Câm

Xuyên Hà Tĩnh II

 • 3.2.3.  Đa dạng hóa việc cung cấp các sán phầm tín dụng bán lẽ cho các dối

tượng khách hàng khác nhau

 • 3.2.6.  Nâng cao chất lượng Luận văn phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân

hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển việt nam chi nhánh huyện cẩm xuyên hà tĩnh ii đội ngũ nhân viên tín dụng

3.3. Kiến nghị vói Ngân hàng Nông nghiệp và Phát tiiển nông thôn Việt Nam81 KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển việt nam chi nhánh huyện cẩm xuyên hà tĩnh ii”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển việt nam chi nhánh huyện cẩm xuyên hà tĩnh ii
Luận văn phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển việt nam chi nhánh huyện cẩm xuyên hà tĩnh ii
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart