Luận Văn Phát Triển Kinh Doanh Theo Mạng Tại Công Ty Mỹ Phẩm Oriflame Việt Nam.pdf

52.000

Category:

Luận Văn Phát Triển Kinh Doanh Theo Mạng Tại Công Ty Mỹ Phẩm Oriflame Việt Nam.pdf

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận Văn Phát Triển Kinh Doanh Theo Mạng Tại Công Ty Mỹ Phẩm Oriflame Việt Nam.pdf

Luận Văn Phát Triển Kinh Doanh Theo Mạng Tại Công Ty Mỹ Phẩm Oriflame Việt Nam.pdf

fff

Luận Văn Phát Triển Kinh Doanh Theo Mạng Tại Công Ty Mỹ Phẩm Oriflame Việt Nam.pdf

fff

Luận Văn Phát Triển Kinh Doanh Theo Mạng Tại Công Ty Mỹ Phẩm Oriflame Việt Nam.pdf

fff

Luận Văn Phát Triển Kinh Doanh Theo Mạng Tại Công Ty Mỹ Phẩm Oriflame Việt Nam.pdf

fff

Luận Văn Phát Triển Kinh Doanh Theo Mạng Tại Công Ty Mỹ Phẩm Oriflame Việt Nam.pdf

fff

■ ■■

THƯỜNG DẠ! HỌC KINH TẺ QUÕC DÂN ……A‘ỉẠc.Oơỉn?- • •’•

NGUYÊN ĐÀNC YÊN

PHÁT ĨRIÉN KINH BOANH THEO MẠNG TẠI CONG TY MỸ PHAM ORIFLAME VIỆT NAM

LUẬN VÂN THẠC SỶ QUẢN TRỊ KỈNH HOÀNH

LỜI CÁM ƠN

Là một học viên cao học cùa Trường Dại Học Kinh tê quốc dàn. sau một thời gian học tập và nghiên cứu, tích lũy dược những kiến thức bô ích. Đưưc sự dồng ý cúa Bộ Giáo dục Dào tạo. dược sự đòng ý của nhà trường và sự Luận Văn Phát Triển Kinh Doanh Theo Mạng Tại Công Ty Mỹ Phẩm Oriflame Việt Nam.pdf giúp dờ tận tình của các thầy, các cô nên luận văn thạc sỷ “Phát triển kỉnh doanh theo mạng tại công ty’ mỹ phẩm Oriflame Việt Nam” đà dược hoàn thành.

Với lời càm ơn sâu sắc tác giả xin chân thành cảm ơn tới các thầy cô giáo cùa khoa Quản trị Kinh doanh – Dại học Kinh tế Quốc dân, đặc biệt là PGS.TS. Nguyễn Ngọc Huyền – Trưởng Bộ môn Quàn trị Kinh doanh rồng hợp dã có những dóng góp vỏ Luận Văn Phát Triển Kinh Doanh Theo Mạng Tại Công Ty Mỹ Phẩm Oriflame Việt Nam.pdf cùng giá trị để luận văn được hoàn thành tốt nhất. Cám ơn sự quan lâm. nhận xét và góp ý của các thầy, các cô dế luận văn được hoàn thiện.

Tác giả cũng xin chân thành câm ơn Ban lành đạo và các Phòng ban Nghiệp vụ của Công ty Oriflame Việt Nam đà tạo mọi diều kiện thuận lợi dê tác giả có dược những tài liệu, những số liệu thực tế phục vụ cho đề tài nghiên cửu để đề tài có giá trị hơn Luận Văn Phát Triển Kinh Doanh Theo Mạng Tại Công Ty Mỹ Phẩm Oriflame Việt Nam.pdf .

Dây là một dề tài mới nên việc thực hiện sẽ còn không ít những thiêu sót. rât mong sự đóng góp của bạn dọc.

rác giả

NGUYÊN ĐĂNG YÊN

MỤC LỤC

LỜI CẤM ƠN

DANH MỤC SO ĐÒ, BÁNG, HÌNH VÊ

LỜI MỜĐẰƯ

CHƯƠNG I: CO SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG THỨC KINH DOANH THEO

MẠNG

 • 1.1. Các phương thức phân phối sản phẩm thưòĩig áp dụng ngày nay . .4

 • 1.2. Kinh doanh theo Luận Văn Phát Triển Kinh Doanh Theo Mạng Tại Công

Ty Mỹ Phẩm Oriflame Việt Nam.pdf……………………………………mạng là gì? 5

1.2.3

chất của kinh doanh theo mạng

1.2.5…………………………………………………………………………………………………

Phân biệt với phương thức kinh doanh đa cấp ảo

 • 1.3.2.  Còng việc bán hàng22 Luận Văn Phát Triển Kinh Doanh Theo Mạng Tại Công Ty Mỹ Phẩm Oriflame Việt Nam.pdf

 • 1.4. Các nhân tô ánh hưởng dên doanh nghiệp kinh doanh theo mạng25

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG KINH DOANH THEO MẠNG TẠI CÒNG TY

MỸ PHÀM ORIFLAME VIỆT NAM

 • 2.2.2.   Thực trạng công việc tuyên dụng nhà phân phôi của Oriflame

Việt Nam

 • 2.2.3.   Thực trạng công việc đờ đâu nhà phân phôi Oriflame Luận Văn Phát Triển Kinh Doanh Theo Mạng Tại Công Ty Mỹ Phẩm Oriflame Việt Nam.pdf Việt Nam từ

năm 2005 đến 2009

 • 2.2.4.  Đánh giá cùa nhà phân phôi khi làm việc với Oriflame Việt Nam.64

 • 2.2.5.  Lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận của Oriflame Việt Nam từ năm 2005

đến 2009

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIÈN KINH DOANH THEO MẠNG TẠI

CÔNG TY MỸ PHAM ORIFLAME Ỏ V1ẸT NAM

 • 3.1. Định hướng phát triên của Oriflame Việt Nam Luận Văn Phát Triển

Kinh Doanh Theo Mạng Tại Công Ty Mỹ Phẩm Oriflame Việt Nam.pdf trong thòi gian tói

 • 3.3. Nhiìng giâi pháp nhầm phát triên kinh doanh theo mạng tại

Oriflame Việt Nam

 • 3.3.1.  Điều kiện một doanh nghiệp có the phân phoi theo phương thức

kinh doanh theo mạng

 • 3.3.4.  Sự phối hợp của công ty và nhà phân phối Luận Văn Phát Triển Kinh Doanh

Theo Mạng Tại Công Ty Mỹ Phẩm Oriflame Việt Nam.pdf tô chức nhừng sự kiện 92

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÁO

DANH MỤC SO DỒ, BẢNG, HÌNH VẼ

1,SƠDÒ

Sơ đò 1.1: Sơ dồ hàng hóa vận hành trong kinh doanh theo mạng và kinh doanh truyền thống

Sơ đồ 1.2: Sư dồ nhị phân

Sơ đồ 1.3: Sơ dô ma trận

Sơ Luận Văn Phát Triển Kinh Doanh Theo Mạng Tại Công Ty Mỹ Phẩm Oriflame Việt Nam.pdf đồ 1.4: Sơ dồ đều tầng

II, BÀNG

Báng 1.1: Sự khác biệt cùa phương thức phân phối thòng thường và phương thức phân phối kinh doanh theo mạng

Báng 1.2: Sự khác biệt của kinh doanh theo mạng và kinh doanh đa câp ảo. 18 Bàng 2.3: Bang chức danh và thu nhập thường có cùa nhà phân phối

Bàng 2.4: So sánh giá của Oriflame với Luận Văn Phát Triển Kinh Doanh Theo Mạng Tại Công Ty Mỹ Phẩm Oriflame Việt Nam.pdf một sô hãng mỹ phâm đang kinh doanh tại Việt Nam

Bàng 2.5: Doanh thu dòng dường da của Oriflame từ năm 2005 đến 2009 …44 Bàng 2.6: Doanh thu dòng trang diềm của Oriflame từ năm 2005 đen 2009.46 Bảng 2.7: Doanh thu dòng chăm sóc cá nhân của Oriflame từ năm 2005 đen 2009 ….47 Bàng 2.8: Doanh thu dòng nước hoa cùa Oriflame lừ năm 2005 đen 2009.. ..49 Bàng 2. Luận Văn Phát Triển Kinh Doanh Theo Mạng Tại Công Ty Mỹ Phẩm Oriflame Việt Nam.pdf 9: Bảng doanh thu và tý trọng từng dòng sàn phâm của Oriflame từ nãm 2005 đen 2009……………………………………….. 52

Bàng 2.10: Nhùng dánh giá của khách hàng đang sử dụng Oriflame

Bàng 2.11 : Lực lượng người gia nhập nhà phân phối Oriflame Việt Nam hàng năm

Bảng 2.12: Sự biến dôi lực lượng nhà phân phôi Oriflame Việt Nam 2005- 2009

Bàng 2.13: rống thu nhập cùa nhà phân phối Luận Văn Phát Triển Kinh Doanh Theo Mạng Tại Công Ty Mỹ Phẩm Oriflame Việt Nam.pdf Oriflame Việt Nam từ năm 2005 đến 2009 ……………………………………………………………………………………………………………………..63 Bâng 2.14: Bàng lợi nhuận, lý suất lợi nhuận của Oriflame Việt Nam từ năm 2005 đến 2009

……………………………………………………………………………………………………………………..68

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận Văn Phát Triển Kinh Doanh Theo Mạng Tại Công Ty Mỹ Phẩm Oriflame Việt Nam.pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận Văn Phát Triển Kinh Doanh Theo Mạng Tại Công Ty Mỹ Phẩm Oriflame Việt Nam.pdf
Luận Văn Phát Triển Kinh Doanh Theo Mạng Tại Công Ty Mỹ Phẩm Oriflame Việt Nam.pdf
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart