Luận văn phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh hòa bình đến năm 2020

49.000

Category:

Luận văn phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh hòa bình đến năm 2020

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh hòa bình đến năm 2020

Luận văn phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh hòa bình đến năm 2020

fff

Luận văn phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh hòa bình đến năm 2020

fff

Luận văn phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh hòa bình đến năm 2020

fff

Luận văn phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh hòa bình đến năm 2020

fff

Luận văn phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh hòa bình đến năm 2020

fff

‘Ne – Ịộ>- VH

GỈỈA Vĩĩixặẩ             li 8»$3N 0¥3 fiệ

ós ạAếìâ 8f0 m 91$ s/s 3Ã1 Mptẫ $$38 N|IKỈ iym II

5674

1 . HìS

Ỉ Luận văn phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh hòa bình đến năm 2020 )ỈỈKỈỌỈ)

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TẤT

DANH MỤC CÁC BẢNG BIẾU, HÌNH VẼ

TÓM TẤT LUẬN VĂN

LỜI MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1: NHŨlSG VẤN ĐẼ LÝ LUẬN VÈ PHÁT TRIỀN NGUÒN

NHÂN Lực ĐÁP ƯNG NHU CÀU CHUYÊN DỊCH cơ CẤU NGÀNH

KINH TÉ

 • 1.1.3.   Luận văn phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành

kinh tế tỉnh hòa bình đến năm 2020 Vai trò của phát triền nguồn nhân lực dối với phát triển KT-XH

 • 1.3.    Phát triển nguồn nhân lực Luận văn phát triển nguồn nhân lực đáp ứng

nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh hòa bình đến năm 2020 đáp ứng nhu cầu chuyến dịch cơ cấu

ngành kinh tế

 • 1.3.1.  Vai trò của nguồn nhân lực đối với quá trình chuyền dịch cơ cấu ngành

kinh tế

 • 1.3.2.  Nội dung phát triền nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyên dịch cơ

cấu ngành kinh tế

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG PHÁT TRIÉN NGUỒN NHÂN Lực ĐÁP ÚNG NHU CÀU CHUYẾN DỊCH cơ CẤU NGÀNH KINH TẾ TẠI TỈNH HOÀ BÌNH

 • 2.1. Khái quát tình hình phát triển Luận văn phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh hòa bình đến năm 2020 KT-

 • 2.2.    Thực trạng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyến dịch cơ

cấu ngành kinh tế tỉnh Hoà Bình

 • 2.2.2. Thực Luận văn phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh hòa bình đến năm 2020 trạng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ

cấu ngành kinh tế tại tinh Hoà Bình

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TR1ÉN NGUÒN NHÂN LỤC ĐÁP ỨNG NHU CÀU CHUYỀN DỊCH cơ CÁU NGÀNH KINH TÉ TẠI TỈNH HOÀ BÌNH ĐÉN NĂM 2020

 • 3.2.    Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Luận văn phát triển nguồn

nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh hòa bình đến

năm 2020 cua tỉnh Hoà Bình đến năm 2020

 • 3.3.    Dự báo cung cầu lao động đáp ứng nhu cầu chuyên dịch cơ cấu

ngành kinh tế đến năm 2020

 • 3.3.3.   Cân đối cầu lao động và cung lao động để đáp ứng chuyền dịch cơ cấu

ngành kinh tế đến năm 2020

 • 3.4.    Những thuận lọi và hạn chế của vấn dế phát triển nguồn nhân Luận văn

phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh hòa bình đến năm 2020 lực cần quan tâm đề đáp ứng nhu cầu chuyến dịch cơ cấu ngành kinh

te của tỉnh Hoà Bình

 • 3.5.    Giải pháp phát triền nguồn nhân lực đề đáp ứng mục tiêu chuyến

dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Hoà Bình đến năm 2020

3.5.1………………………………………………………………………………………………….

Nhóm giải pháp phát triền nguồn nhân lực về mặt so lượng

KÉT Luận văn phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh hòa bình đến năm 2020 LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TẮT

<<<123>>>

KT-XH

Kinh tế – Xã hội

CHH-HĐH

GDP

Công nghiệp hoá. hiện đại hoá Tong sàn phẩm quốc nội

GTTT

Giá trị tăng thêm

GTGT

Giá trị gia tăng

NN. CN, DV

Nông nghiệp. Công nghiệp. Dịch vụ

NNL

Nguồn nhân lực

LLLĐ

Lực lượng Luận văn phát triển ”-‘"ồ—hâ„ 1”~ đá~     -h.. „«„ ~h„,ể^

Lao động

KHCN

Khoa học công nghệ

KHKT

Khoa học kỹ thuật

N-L-TS

Nông. lâm. thủy sàn

CN-XD

Công nghiệp. Xây dựng

DANH MỤC CÁC BÁNG BIẺU, HÌNH VẼ

Biểu 1.1: Dạng cư cấu ngành trong các giai đoạn phát triền

Bảng 2.1: vốn đầu tư xã hội trên địa bàn tình Hoà Bình Luận văn phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh hòa bình đến năm 2020

Biểu 2.2: Các chì tiêu phát triển KT-XH chủ yếu của tình Hòa Bỉnh giai đoạn 20062010

Bảng 2.3: Quy mô dân số và lực lượng lao động trên địa bàn tình Hòa Bình giai đoạn 2001-2010

Bâng 2.4: Cơ cấu lực lượng lao động theo nhóm tuồi tỉnh Hòa Bình năm 2010 …37 Biểu 2.5: Các chi tiêu phàn ánh năng lực phục vụ khám chửa Luận văn phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh hòa bình đến năm 2020 bệnh

cùa ngành y tế của tình Hoà Bình qua các năm

Bàng 2.6: Hiện trạng năng lực dào tạo tại tinh Hoà Bình năm học 2009-2010

Bảng 2.7: Kinh phí dành cho đào tạo nhân lực trong các cơ sờ đào tạo của tình

Hoà Bình

Biểu 2.8: Cơ cấu GDP theo ngành kinh tế tình Hòa Bình giai đoạn 2000 – 2010.44 Biểu 2.9: Tăng trường Luận văn phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh hòa bình đến năm 2020 GTTT nông, lâm. thủy sản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2000-2010……………………………………………………………………..46

Biểu 2.10: Một số chỉ tiêu tăng trưởng công nghiệp, xây dựng tình Hòa Bình giai đoạn 2000 – 2010…………………………………………………………………………………….47

Biểu 2.11: Cơ cấu công nghiệp tỉnh Hòa Bình…………………………………………………47

Biểu 2.12: Một số chỉ tiêu xuất nhập khẩu tình Hòa Bình giai đoạn 2006-2010 ….49 Biểu 2.13: Một số chi tiêu phát triển du lịch Luận văn phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh hòa bình đến năm 2020 tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2000-2010..50 Biểu 2.14: Một số chì tiêu về nguồn nhân lực đang hoạt động trong các ngành kinh tế tình Iloà Bình giai đoạn 2005-2010……………………………………….51

Bàng 2.15: Lực lượng lao dộng chia theo trình độ học vấn phân phân theo các ngành kinh tế tinh Hòa Bình giai đoạn 2001-2010……………………………………………………..52

Bảng 2.16: Lực lượng lao động chia theo trình độ đào tạo phân phân theo các ngành Luận văn phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh hòa bình đến năm 2020 kinh té của tình Hòa Bình giai doạn 2001-2010………..54

Biểu 3.1: Các chì tiêu phát triền KT-XH chù yếu cùa tỉnh Hòa Bình đen năm

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh hòa bình đến năm 2020”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh hòa bình đến năm 2020
Luận văn phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh hòa bình đến năm 2020
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart