Luận văn phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô

50.000

Category:

Luận văn phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô

Luận văn phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô

fff

Luận văn phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô

fff

Luận văn phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô

fff

Luận văn phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô

fff

Luận văn phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô

fff

Luận văn phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô

fff

LỜI C AM DOAN

Tôi xin cam doan luận vãn thạc sỳ "Phát triển sán phàm cho vay mua nhà ớ lại Ngân hàng 1 hưimg mại cô phân Dâu lư và Phái Iricn Việt Nam Chi nhánh Thành Đô” là công trinh nghiên cứu dộc lập cùa liêng tôi. chưa công bố trong bất kỳ công trình nghiên cửu nào. Các nguồn tài liệu, trích dẫn sư dụng trong luận vãn nãy Là nhưng thòng tin xác thực.

Luận văn phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô l ôi xin chịu trách nhiệm vê lời cam đoan cứa mình.

Hà Nội, ngày rháng năm 2015

ì ác già luận vãn

Nguyễn Thị Kim Cúc

LỜI CẤM ƠN

Trước hết tác giã xin dược bày tò lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo EGS.TS Nguyền l iên Dùng, người hướng dan khoa học đà lận lình hướng dần, giúp dờ tác giá trong suốt quá trinh thực hiện luận vãn.

rác giã xin Iràn trọng cám om các thây Luận văn phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô , các ihâv cô trong Khoa Ke hoạch và Phát triền, các thầy cò trong trường Đại học Kinh tế Quốc dân về nhưng ý kiến dóng góp hết sức quý báu dế tác già hoàn thiện luận vãn.

rác giá xin được bày ló lông bicl on đen viện Dào lạo sau đại học Iruòng Đại học Kinh tế Quốc dàn và ban lành dạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (‘hi nhánh rhành Dô đà lạo điêu kiện thuận lợi cho lác giã irong thòi Luận văn phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô gian học lập và nghiên cứu đê hoàn thành chương trinh đào tạo thạc sì.

Tác già xin gưi lời cám ơn sâu sẳc tới gia dinh, dồng nghiệp và bạn bè dã tạơ điều kiện giúp đờ, động viên tác giã vượt qua khó khàn đề hoàn thành khóa học.

Cuối củng, tác giã xin gửi lời kinh chúc sức khóe, hạnh phúc, thành đạt lới các thầy cô cùng toàn thê quý vị và các bạn.

Xin trân trọng căm ơn! Luận văn phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô

Hà Nội, ngày tháng năm2OỈ5

TẤC GIA LUẬN VĂN

Nguyễn Thị Kim Cúc

MỤC LỤC

LÒI ( AM 1)0AN

LÒI CẤM O.N

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẺT TẤT

DANH MỤC BANC BIEU, sơ ĐO

TÓM TẤT LUẠN VĂN

LỜI MỚ ĐẤU

(HU’ONG 1: Cơ SỜ LỶ LUẬN VÈ PHÁT TRIỀN SÀN PH.ẦM CHO VAY MUA NHÀ Ờ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

LI Luận văn phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô rồng quan về sàn phẩm cho vay mua nhà ờ cùa Ngân hàng Thương mại…. 5

1.13 Sự cần thiết của sản phẩm cho vay mua nhà ở

1.1.4 Các phương thức cho vay mua nhà ớ

 • 1.3 Các chi tiêu Luận văn phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở tại ngân hàng

thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô đánh giá sự phát triển san phẩm cho vay mua nhà ớ

 • 1.4.2 (‘ác nhân lồ Luận văn phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở tại ngân hàng

thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô chú quan

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG PHÁI TRIỂN SÀN PHẨM CHO VAY MUA NHÀ Ờ TẠI NGÂN HÀNGÌMCP DẪU TƯ VẢ PHÁ I TRIỂN VIỆ T NAM – cm

NHÁNH THÀNH ĐÔ

 • 2.1 Giói thiệu chung về Ngân hàng TMCP Đầu tu và Phát triền Việt Nam –

(’hi nhánh Thành Dô

 • 2.1.3 Tinh hình hoạt động tín dụng và kết quà Luận văn phát triển sản phẩm cho

vay mua nhà ở tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô kinh doanh của Chi nhánh

 • 2.2 Các yểu tố anh hướng đến phát triển sàn phẩm cho vay mua nhà ó- tại

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô

 • 2.3 Thực trạng phát triền san phẩm cho vay mua nhà ờ tại Ngân hàng TMCP

Đầu tư và Phát triên Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô

 • 2.3.1 Các sân phẩm cho Luận văn phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở tại ngân

hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô vay mua nhà của BIDV Chi nhánh Thành Đò…….

CHƯƠNG 3: GIÃI PHẤP PHẤT TRIỀN SẤN PHẢM CHO VAY MUA NHÀ

Ờ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÀU TƯ VÀ PHÁT TRIỀN VIỆT NAM – CHI

NHÁNH THÀNH ĐÓ

 • 3.1 Triền vọng nhu cẩu nhà ờ và mục tiêu hoạt động cho vay mua nhã cua

Chi nhánh giai đoạn 2015-2020

 • 3.1.1. Triền vọng nhu cầu nhà ớ61 Luận văn phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô

 • 3.1.2 Mục tiêu phát triển sản phẩm cho vay mua nhã ớ cúa Chi nhánh giai

đoạn 2015-2020

đơn VỊ hồ trơ hoạt động ngân hàng

3.2.7. Tăng cường quan lý rủi ro cho vay mua nhà

3.3. Kiến nghị

KÉT LUẬN

TÀI LIÊU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT Luận văn phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô TĂT

<<<123>>>

BĐS

: Bât động sản

BIDV

: Bank of Investment and Development in Vietnam

CVMN

: Cho vay mua nhà

CVBL

: Cho vay bán le

NHNN

: Ngân hãng Nhà nước

NHTM

: Ngân hãng thương mại

QLRR

Tmcp

: Quân lý rủi ro

: Thương mại cồ phần

TSĐB

: Tài sân đàm bão

TCTG

: Tồ chức trung gian

TP Luận văn

: Trường phòng/Cán bộ Quan hệ khách hãng

DANH MỤC BẢNG BIỂU, so DÒ

BẢNG

Bâng 2.1.   Kết quà hoạt động cho vay của BIDV – Chi nhánh Thành Đò

Báng 2.2:   Tinh hình tài chính cùa BIDV Thành Đò giai đoạn 2012 – 2014

Bảng 2.3:   Kết quà hoạt động kinh doanh của BIDV Thành Đò giai đoạn 2012 – 2014

..25 Luận văn phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô

Báng 2.4;   Doanh số cho vay mua nhà cúa chi nhánh Thành Đô

Bâng 2.5.   Dư nợ cho vay mua nhã tại Chi nhánh Thành Đò

Bâng 2.6   Tỷ trọng cho vay mua nhà ờ trong cho vay bán lẽ năm 2014 tại

nhánh Thành Đò

Bâng 2.7: Tinh hình cho vay mua nhà theo đối tương khách hàng

Bâng 2.8: Tinh Luận văn phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô hình nợ quả hạn cho vay mua nhà ở tại Chi nhánh Thành Đò …49

BIẾU ĐÒ

Biêu đồ 2.1: Cơ cấu dư nơ theo thành phản kinh tế tại BIDV Chi nhánh Thành Đô qua các năm

Biêu đồ 2.2: Tốc độ tăng của dư nợ cho vay mua nhà ở

Sơ ĐỎ

Sơ đồ 1.1: Cho vay mua nhà trực tiếp

Sơ đồ 1.2: Cho vay mua Luận văn phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô nhà gián tiếp  Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triền Việt Nam

– Chi nhánh Thành Đò…………………………………………………………..

22


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô
Luận văn phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart