Luận văn phát triển thị trường sản phẩm thời trang trung niên của công ty cổ phần elady

55.000

Category:

Luận văn phát triển thị trường sản phẩm thời trang trung niên của công ty cổ phần elady

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phát triển thị trường sản phẩm thời trang trung niên của công ty cổ phần elady

Luận văn phát triển thị trường sản phẩm thời trang trung niên của công ty cổ phần elady

fff

Luận văn phát triển thị trường sản phẩm thời trang trung niên của công ty cổ phần elady

fff

Luận văn phát triển thị trường sản phẩm thời trang trung niên của công ty cổ phần elady

fff

Luận văn phát triển thị trường sản phẩm thời trang trung niên của công ty cổ phần elady

fff

Luận văn phát triển thị trường sản phẩm thời trang trung niên của công ty cổ phần elady

fff

Luận văn phát triển thị trường sản phẩm thời trang trung niên của công ty cổ phần elady

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN —oOo—

NGĨIYẺN TTTỊ THU HẢNG

PHÁT TRIẺN THỊ TRƯỜNG SẢN PHÀM THỜI TRANG TRUNG NIÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ELADY

LUẬN VÀN THẠC SỸ KTNH TÉ PHÁT TRĨÉN

Bộ Giáo dục và dào tạo

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẼ Qlĩỏc DÂN —0O0— Luận văn phát triển thị trường sản phẩm thời trang trung niên của công ty cổ phần elady

NGUYỀN THỊ THI HẢNG

PHÁT TRIỂN THỊ TRUỒNG SẢN PHẢM THÒI TRANG TRUNG NIÊN CỦA CÔNG TY CỖ PHẦN ELADY

Chuyên nj’imh: Kinh tế phát triên MÃ NGÀNH: 8310105

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TÉ PHÁT TRIỀN

NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC: GS.TS. NGÔ THÁNG LỢI

LỜ1 C AM DOAN

Tôi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự liêm chính trong học thuật, ‘l ôi xin duợc cam đoan lằng luận vãn: Luận văn phát triển thị trường sản phẩm thời trang trung niên của công ty cổ phần elady “Phát triển thị trường sán phẩm Thòi trang trung niên cùa công ty cô phân Elady”là công trình nghicn cửu do lòi thục hiện và không vi phạm yêu cẩu

về sự liêm chinh trong học thuật.


ỉỉà Nội, ngày tháng nam 2020

lác già luận văn


Nguyền Thị Thu ĩ lẳng


LỜI CẤM ƠN

Trong thời gian học tập và hoàn thiện luận văn, tôi nhận dượcsự hưóng dần và giúp đừ quý báu đến từ các thầy cô. anh chị và Luận văn phát triển thị trường sản phẩm thời trang trung niên của công ty cổ phần elady các bạn. Cùng với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành bày tó lời cảm ơn tới:

Khoa Sau dại học, khoa Kể hoạch phát triền, trường Dại học Kinh tế Quốc dân đà tạo diet! kiện thuận lợi và giúp đờ tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận vãn.

GS.TS Ngô lhang Lợi là người thầy hướng dần khoa học dà het lòng giúp dờ. hướng dẫn. dộng viên và tạo mọi Luận văn phát triển thị trường sản phẩm thời trang trung niên của công ty cổ phần elady diều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trinh học lập và hoàn thành luận văn lốt nghiệp.

Các thầy cô trong hội dồng dánh giá luận vãn dà cho tòi nhũng dóng góp quỷ báu và chân thành dề hoàn chinh luận văn.

Tòi xin gửi lòi cám ơn chân thành nhất tới ban lãnh dạo Công ty cố phần r.ladỵ, các dồng nghiệp, bạn bè. những người thân trong gia dinh dà luôn bèn cạnh dộng viên, giúp dờ lồi học lập Luận văn phát triển thị trường sản phẩm thời trang trung niên của công ty cổ phần elady . làm việc và hoàn thành luận vàn.

MỤC LỤC

LÕI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

DANHTỪVTÉT TẤT

DANTI MỤC BÀNG

LỜI MỜ ĐẨU……………………………………………………..

CHƯƠNG 1: KĨĨVNG LÝ TĨĨUYỀT VE PHẤT TRĨN TTĨỊ trường sấn

PHAM THÒI TRANG MAY MẠC CỦA DOANH NGHIỆP

 • 1.2. Khung nghiên Luận văn phát triển thị trường sản phẩm thời trang trung niên của công ty cổ phần elady cứu lý thuyết phát tnền thị trường sán phẩm thòi trang

may mặc của Doanh nghiệp

 • 1.2.1.  San phàm thời trang may mạc và đặc điểm cùa san phàm thời trang may

mặc

 • 1.2.2.  Sản phẩm thòi trang tiling niên vả dặc diêm cúa sản phẩm thời trang

tiling niên

 • 1.2.4.  Các nhàn lố lác động đen phát triền thị trường san phẩm thời trang may

mặc

Luận văn phát triển thị trường sản phẩm thời trang trung niên của công ty cổ phần elady CHI ƯNG 2: THỤC tRạNG phất tRiỀN thị TRƯỜnG sản PHÂM

TĨTỜT TR ANG TRUNG NIÊN TẠT CÔNG TY co PTĨẤN F.I. ADY

 • 2.1. Giới thiệu về Cóng (y cô phần Elady và các sàn phâm thời (rang của công

ty

2.1.2……………………………

cấu hoạt dộng cúa Công ty cổ phần T.ladỵ

 • 2.2. Thực Luận văn phát triển thị trường sản phẩm thời trang trung niên của

công ty cổ phần elady trạng phát triên thị trường thòi trang trung niên

 • 2.2.1.        Phát trièn thị trường sán phẩm thời trang tiling niên theo chiều rộng 47

 • 2.3. Các nhân tố ành hường tới phát triên thị trường sàn phâni thời trang

trung niên cúa công ty cổ phẩn Elady

2.3.1…………………………………………………………………………………………………

Nhóm nhàn tố thuộc về doanh nghiệp

 • 2.3.3.  Nhóm nhân tố thuộc Luận văn phát triển thị trường sản phẩm thời trang trung niên

của công ty cổ phần elady mỏi trường kinh doanh

 • 2.4. Đánh giá phát triển thị trường thời trang trung niên cùa công ty Elady71

CHI ONG 3: ĐỊNH Hl ÓNG VÀ G1À1 PHẤP PHÁI IRIEN THỊ 1 Rl ‘ỜNG

SẤN PHÀM 1 HÒI TILING TRUNG NIÊN CÙA CÔNG TY CỎ PHẦN

ELADY

 • 3.1.1.  Càn cứ……………………………………………………………………………………………

Luận văn phát triển thị trường sản phẩm thời trang trung niên của công ty cổ phần elady 78

 • 3.1.2.  Định hướng phát triển thị Irưừng san phàm thòi trang trung niên cua công

ly trong thời gian lời

 • 3.2. MỘI số giai pháp nhẩm phá I triên thị trường sàn phâm Ihời trang trung

niên

 • 3.2.1.  láng cưỡng huy động và nâng cao hiệu qua sir dụng vốn cho phái iriến

thị trường

 • 3.2.4.  Nâng cao chai lượng dịch vụ sau Luận văn phát triển thị trường sản phẩm thời

trang trung niên của công ty cổ phần elady bím hàng

KẼTLUẶN

DANH MỤC TĨĨAM KĨI.ÀO…………………………………………………………………..95

PHỤ LỤC………………………………………………………………………………………………97

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển thị trường sản phẩm thời trang trung niên của công ty cổ phần elady”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển thị trường sản phẩm thời trang trung niên của công ty cổ phần elady
Luận văn phát triển thị trường sản phẩm thời trang trung niên của công ty cổ phần elady
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart