Luận văn phát triển tín dụng nông thôn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải phòng

55.000

Category:

Luận văn phát triển tín dụng nông thôn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải phòng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phát triển tín dụng nông thôn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải phòng

Luận văn phát triển tín dụng nông thôn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải phòng

fff

Luận văn phát triển tín dụng nông thôn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải phòng

fff

Luận văn phát triển tín dụng nông thôn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải phòng

fff

Luận văn phát triển tín dụng nông thôn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải phòng

fff

Luận văn phát triển tín dụng nông thôn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải phòng

fff

ì KƯCNG OẠI HỌC KÍNH TÊ’ Quốc DÂN

———’-fc>K.’LJG8G8 ————-

NGUYỄN HỒNG HUÂN

PHẤT TRIỂN TÍN ĐỤNG NÔNG ĨHÔN CỐA NGÀN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TM NÔNG ĨHÕN VIỆT NAM – CHI HHÂNH HẢI PHÒNG

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

MÀ NỘÌ – 2OÍỈ

MỤC LỤC

Danh mục các ch lì’ viết tắt

Danh mục bảng biếu, SO’ đồ

Tóm tat luận vãn

MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1: KHUNG LÝ THUYẾT NGHIÊN cũu PHÁT TRIÉN TÍN

DỤNG NÒNG THÔN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT

TRIÉN NÔNG THÔN

1.1 Tín dụng nông thôn

 • 1.1.2. Tín dụng nông thôn Luận văn phát triển tín dụng nông thôn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải phòng 5

 • 1.3. Phát triển tín dụng nông thôn ờ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triền

nông thôn

 • 1.3.1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với phát triển tín

dụng nông thôn

 • 1.3.2. Nhu cầu phát triền tín dụng nông thôn Luận văn phát triển tín dụng nông

thôn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải phòng dối với NHNo&PTNT

 • 1.3.3. Các nhân tố ảnh hường đến phát triên tín dụng nông thôn ờ Ngân

hàng Nông nghiệp và Phát triền nòng thôn

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG PHÁT TRIÉN TÍN DỤNG NÒNG THÔN CŨA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÒNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÉN NÒNG THÔN HAI PHÒNG

 • 2.1.1. Giới thiệu tống quan về Chi nhánh NHNo Luận văn phát triển tín dụng

nông thôn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải phòng &PTNT Hài Phòng

 • 2.2. Thực trạng phát triển tín dụng nông thôn của NHNo&PTNT Hải Phòng … 42

 • 2.2.3. Thực trạng phát triển tín dụng nông thôn theo hiệu quà hoạt động tín dụng 50

 • 2.3. Đánh giá phát triển tin dụng khu vực nông thôn cùa Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn Ilải Luận văn phát triển tín dụng nông thôn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải phòng Phòng theo các ticu chi

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIAI PHÁP PHÁT TRIẼN TÍN DỤNG NÔNG THÔN CÙA CHI NHÁNH NHNO&PTNT HAI PHÒNG

3.1……………………………………………………………………………………………….

Định hướng phát triển tín dụng khu vực nông thôn đen năm 2015

 • 3.1.2. Quan dicm phát triền tín dụng nông thôn của NHNo&PTNT Hài

Phòng Luận văn phát triển tín dụng nông thôn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải phòng

 • 3.1.4. Mục tiêu, chi liêu phát triền tín dụng khu vực nông thôn cua Chi

nhánh NHNo&PTNT Hài Phòng

 • 3.2. Các giai pháp phát tricn tin dụng nông thôn cua Ngân hàng Nòng nghiệp

và Phát triển nông thôn Hài Phòng

 • 3.2.1. Nhóm giãi pháp về mờ rộng cho vay đỏi với các đoi tượng vay vòn

hoạt động trong lĩnh vực nông thôn

 • 3.2.2. Các giãi pháp tạo lập về nguồn von…………………………………………….

Luận văn phát triển tín dụng nông thôn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải phòng 77

 • 3.2.3. Nhóm giãi pháp về dịch vụ khác cua ngàn hàng dối với nông thôn …. 78

 • 3.2.4. Nhóm giái pháp VC dào tạo nguồn nhàn lực và hoàn thiện bộ máy tò

chức

 • 3.2.5. Giai pháp hạn chế rủi ro trong hoạt dộng tin dụng ngàn hàng đoi với

khu vực nông thôn

 • 3.3. Kiến nghị để phát triển tín dụng nông thôn tại NHNo&PTNT Việt Nam

Chi nhánh 1 lài Phòng

 • 3.3.1. Đoi với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Luận văn phát triển tín dụng nông thôn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải phòng 85

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHÁO

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẢT

<<<123>>>

CBTD

DN

: Cán bộ tín dụng

: Doanh nghiệp

DNNN

: Doanh nghiệp Nhà nước

DSCV

: Doanh sỗ cho vay

DSTN

NH

: Doanh so thu nợ : Ngân hàng

NHÍM

N1IÌMCP

: Ngàn hàng thương mại

: Ngân Luận văn phát triển tín dụng nông thôn „,’,„„„«„ I™„ .,ô„.,   ,!,;,;., ,. .J,á ,..;ể—ô„., <1™

NHNN

NHNo&PTNT

: Ngân hàng Nhà nước

: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TCTD

: Tổ chức tín dụng

DANH MỤC so ĐÒ, BẢNG BIẾU

Danh mục bâng

Bang 1.1: Bàng tồng hợp các tiêu chí đánh giá phát triển tín dụng nông thôn

Báng 2.1: Cơ cấu dư nợ theo loại tiền

Bàng 2.2 Luận văn phát triển tín dụng nông thôn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải phòng : Cơ cấu dư nợ theo thời gian

Bang 2.3: Cơ cầu dư nợ theo thành phần kinh le

Bàng 2.4: Tình hình nợ xấu

Bàng 2.5: Tỳ lệ DSCV dối với khu vực nông thôn

Bảng 2.6: Tỷ lộ DSTN dối với khu vực nông thôn

Bàng 2.7: Tỷ lệ dư nợ cho vay dối với khu vực nông thôn

Bâng Luận văn phát triển tín dụng nông thôn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải phòng 2.8: Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế . 45

Bảng 2.9: Cơ cấu dư nợ theo ngành nghe nông thôn

Bâng 2.10: Mức cho vay

Bàng 2.11: Chì tiêu tỳ lệ sinh lời cùa tín dụng nông thôn

Bàng 3.1: Dự báo nhu cầu vốn vay dối vời khu vực nông thônđến năm 2015

Bàng 3.2: Dự báo Luận văn phát triển tín dụng nông thôn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải phòng kha năng phát triển cùa NHNo&PTNT Hãi                               Phòng..

Danh mục biểu đồ

Biểu đồ 2.1: Cơ cấu dư nự nòng thôn theo hình thức báo dảm

Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ nợ xấu dối với cho vay khu vực nông thôn

Biếu dồ 2.3: Tỷ lệ quá hạn dối với cho vay khu vực nông thôn………………..,

Biêu dồ 2.4: Vòng quay vốn cho vay đoi Luận văn phát triển tín dụng nông thôn của

ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải phòng với khu

vực nòng thôn…………………………………………………………………………………………..53

Danh mục sơ đồ

Sơ dồ 1.1. Bộ máy tổ chức và diều hành của NI INo&PTNT Hai Phòng…………….33

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển tín dụng nông thôn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải phòng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển tín dụng nông thôn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải phòng
Luận văn phát triển tín dụng nông thôn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải phòng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart