Luận văn phát triển vùng nguyên liệu mía của công ty cổ phần mía đường lam sơn

49.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn phát triển vùng nguyên liệu mía của công ty cổ phần mía đường lam sơn

Add your review

Luận văn phát triển vùng nguyên liệu mía của công ty cổ phần mía đường lam sơn

Luận văn phát triển vùng nguyên liệu mía của công ty cổ phần mía đường lam sơn

fff

Luận văn phát triển vùng nguyên liệu mía của công ty cổ phần mía đường lam sơn

fff

Luận văn phát triển vùng nguyên liệu mía của công ty cổ phần mía đường lam sơn

fff

Luận văn phát triển vùng nguyên liệu mía của công ty cổ phần mía đường lam sơn

fff

Luận văn phát triển vùng nguyên liệu mía của công ty cổ phần mía đường lam sơn

fff

Luận văn phát triển vùng nguyên liệu mía của công ty cổ phần mía đường lam sơn

fff

LUẬN VẤN THẠC SÝ QUAN TRỊ

KINH

HÀ NỘI – 2C05

LV.Ths

ĐHKTQD


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRưỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QUỐC DÂN

LÊ QUANG HỪNG

PHÁT ĨRIẾN VÙNG NGUYỀN LIỆU MÍA CỦA CỔNG TY CÒ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

BỘ GIÁO DỤC VẢ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH QUỐC DÂN

LẼ QUANG HÙNG Luận văn phát triển vùng nguyên liệu mía của công ty cổ phần mía đường lam sơn

PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU MÍA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA DƯỜNG LAM SƠN

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH CÔNG NGHIỆP VÃ XÂY DựNG

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS VŨ MINH TRAI

ĐAI HỌC KTQD

THÒNG.TIN.THƯVIỆN

HẢ NỘI – 2005

MỤC LỤC

Trang

Danh mục các bảng và hình vẽ

LỜI MỞ ĐẦU                                      1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỂ LÝ LUẬN Luận văn phát triển vùng nguyên liệu mía của công ty cổ phần mía đường lam sơn cơ BẢN VỂ PHÁT TRIỂN 4 NGUYÊN LIÊU MÍA CHO CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN ĐƯỜNG

 • 1.1.   Vai trò của công nghiệp chế biến đường từ nguyên liệu mía 4 trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

 • 1.1.1. Sản phẩm đường và công nghiệp chê’ biến đường từ nguyên 4 liệu mía.

 • 1.1.2. Vaỉ trò của công nghiệp chế biến đường trong công cuộc công 8 nghiệp hoá, hiện đại hoá nòng nghiệp, nông thôn.

 • 1.2.   Nguyên liệu của công nghiệp chế biến Luận văn phát triển vùng

nguyên liệu mía của công ty cổ phần mía đường lam sơn đường.

1.2.1 Vùng nguyên liệu mía

 • 1.3. Yêu cầu đối với việc phát triển vùng nguyên liệu mía cho 19 nhà máy đưòng.

 • 1.3.1. . Phát triển vùng nguyên liệu mía phải dựa trên cơ sở khai thác 19 tiồm năng và lợi thế của vùng kết hợp với phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững.

 • 1.3.2. Phát triển vùng nguyên liệu mía phải phù hợp với quy mò Luận văn phát triển vùng nguyên liệu mía của công ty cổ phần mía đường lam sơn nhà 19 máy chế.biến đường. ■ S.

1.3.3′.- Phát triển vùng nguyên liệu mía phải dựa trên cơ sở giải .quyết 21 hài hoà lợi ích của người .trồng mía và người chế biêh;’

1.3.4. Phát triển vùng nguyên liêu-mía.’phải gắn hiệu quả kinh tế với 22 hiêu ouả

xã hôi và môi trườne.

1.4 Các chỉ tiêu đánh gỉá sự phát triển của vùng nguyên Luận văn phát triển vùng nguyên liệu mía của công ty cổ phần mía đường lam sơn liệu mía.

22

1.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng và phát triển

vùng nguyên liệu mía cho các nhà máy đường.

Chương 2: THựC TRẠNG VÙNG NGUYÊN LIỆU MÍA CỦA Luận văn phát triển vùng nguyên liệu mía của công ty cổ phần mía đường lam sơn CÔNG TY 27 CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

 • 2.1.   Kháỉ quát đậc điểm tự nhiên, kinh tế – xă hội vùng nguyên 27 liệu mía Lam Sơn (Thanh Hoá).

 • 2.1.2.

Khái quát về tình hình kinh tế – xã hội.

cổ phần mía đường Lam Sơn. Luận văn phát triển vùng nguyên

liệu mía của công ty cổ phần mía đường lam sơn

 • 2.3.   Thực trạng vùng nguyên liệu mía Lam Sơn từ năm 1999 – 2004. 3 8

1999-2004. .

 • 2.3.3. Kết quả phát triển vùng mía Lam Sơn những năm qua.            58

 • 2.4. Đánh giá ưu điểm, hạn chế và những nguyên nhân của 62 vùng nguyên liệu mía Lam Sơn.

 • 2.4.1. Ưu điểm.

Luận văn phát triển vùng nguyên liệu mía của công ty cổ phần mía đường lam sơn 62

 • 2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân.                                      64

Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN 69 VÙNG NGUYÊN LIỆU MÍA LAM SƠN

 • 3.1.   Phương hướng phát triển vùng nguyên liệu mía Lam Sơn. 69

 • 3.1.1.  Các căn cứ chủ yếu.                                           69

 • 3.1.2. Phương hướng phát triển vùng nguyên liệu mía Lam Sơn 72 đến năm 2010.

 • 3.2.   Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển vùng nguyên 73 liệu mía Lam Sơn.

 • 3.2.1. Rà soát, điều chỉnh và tổ chức thực hiện Luận văn phát triển vùng nguyên liệu mía của công ty cổ phần mía đường lam sơn tốt quy hoạch phát 73 triển vùng nguyên liệu mía.

 • 3.2.3. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào trồng mía. 76

lượng nông vụ.

3.3 Những kiến nghị với Nhà nước. 83 Luận văn phát triển vùng nguyên liệu mía của công ty cổ phần mía đường lam sơn

 • 3.3.1. Kiến nghị với các Bộ, Ngành.

 • 3.3.2. Kiến nghị với địa phương.

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

83

84

86


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển vùng nguyên liệu mía của công ty cổ phần mía đường lam sơn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển vùng nguyên liệu mía của công ty cổ phần mía đường lam sơn
Luận văn phát triển vùng nguyên liệu mía của công ty cổ phần mía đường lam sơn
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart