Luận văn phát triển xuất khẩu hàng nông sản trên địa bàn tỉnh hà giang

50.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn phát triển xuất khẩu hàng nông sản trên địa bàn tỉnh hà giang

Add your review

Luận văn phát triển xuất khẩu hàng nông sản trên địa bàn tỉnh hà giang

Luận văn phát triển xuất khẩu hàng nông sản trên địa bàn tỉnh hà giang

fff

Luận văn phát triển xuất khẩu hàng nông sản trên địa bàn tỉnh hà giang

fff

Luận văn phát triển xuất khẩu hàng nông sản trên địa bàn tỉnh hà giang

fff

Luận văn phát triển xuất khẩu hàng nông sản trên địa bàn tỉnh hà giang

fff

Luận văn phát triển xuất khẩu hàng nông sản trên địa bàn tỉnh hà giang

fff

Luận văn phát triển xuất khẩu hàng nông sản trên địa bàn tỉnh hà giang

fff

LÒI CAM ĐOAN

TÔI dà đọc và hiểu về các hành VI VI phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bang danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tòi tụ thực hiện vã không vi phạm yêu câu vê sự trung thực trong học thuật

Hà Nội, ngày tháng năm 20ỉ 7

I ác già

Nguyền I hi Hà Trang

LỜI C ẢM ON

Đầu tiên, em xin chần thành bày tô lóng biết ơn đến Giáng viên hướng dản trực tiếp cua em Lã PGS.TS Nguyền Ngọc Sơn Xin gửi lời cam ơn sâu Luận văn phát triển xuất khẩu hàng nông sản trên địa bàn tỉnh hà giang sắc nhất đến thày, người đà hướng dan em tim kiêm hướng nghiên cửu. lựa chọn nguôn tài liệu, xư lý số liệu và dưa ra hướng giai quyết chơ dề tài. Kinh chúc thầy luôn khóe mạnh và thành đạt trong sự nghiệp giảng dạy.

Ngoài ra, trong quá trinh nghiên cứu em dà nhận dirợc sự giúp dờ cua quý 1 hây, cò, các bạn, người thân, xin gứi lời tri ân đen lâl cá mọi người:

Quỹ Thầy, Luận văn phát triển xuất khẩu hàng nông sản trên địa bàn tỉnh hà giang Cô Khoa Kế hoạch vã Phát triền. Khoa Sau dại học Trường Đại học Kinh lê quồc dân Hà Nội đà lận làm truyền dạy nhưng kiên thức và hồ trợ em trong suốt thời gian em học tập ờ trường.

I rong quá trinh nghiền cứu. mặc dù em đà hêl sức cô gang đê hoàn thành nghiên cứu, tham khảo nhiều nguồn tãi liệu, trao dôi và tiếp thu nhiều ý kiến qui báu của quý Thây, (’ồ và bạn bè. Song nghiên cứu Luận văn phát triển xuất khẩu hàng nông sản trên địa bàn tỉnh hà giang này cùng không tránh khói nliừng thiếu sót. Rất mong nhận dược nhùng ý kiến dóng góp cùa quý Thầy. Cô và bạn đọc.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ON

.MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ’ VIẾT TÁ I

DANH MỤC BÁNG

DANH MỤC HÌNH VẼ

TÓM TẤT LUẠN VĂN

LÒI MỜ DẪU

CIlVơNG 1: Cơ SỚ LÝ LUẠN VÀ Tllực TIÉN VẺ PHÁT TRIÉN XUẤT

KHAU HÀNG NÔNG SẢN

 • 1.1. Những Luận văn phát triển xuất khẩu hàng nông sản trên địa bàn tỉnh hà

giang vấn dề lý luận chung về xuất khẩu

 • 1.3.1.  Khái niệm về phát triển xuất Luận văn phát triển xuất khẩu hàng nông sản trên địa

bàn tỉnh hà giang khấu hàng nông sán

1.4.2

nhân lố nội tại cúa địa phương

 • 1.5. Kinh nghiệm phát triển xuất khẩu hàng nông sãn cũa các địa phtrong ỏ’

Việt Nam

 • 1.5.1. Kinh nghiệm của tinh Nghệ An Luận văn phát triển xuất khẩu hàng nông sản trên

địa bàn tỉnh hà giang

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG PHÁT TRIỀN XI ÁT KHẢlĩ HÀNG NÔNG SẤNTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

GIAI ĐOẠN 2011-2016

 • 2.1. Tổng quan về tình hình sân xuất nông sãn trên địa bàn tính Hà Tĩnh ..37

 • 2.1.2.  ‘l inh hình sán xuất và chế biến nông sán Luận văn phát triển xuất khẩu hàng nông

sản trên địa bàn tỉnh hà giang của tinh Hà ‘lĩnh

 • 2.2. Thực trạng phát triển xuất khẩu hàng nông san trên địa bàn tinh

Hà lình

 • 2.3. Phân tích các nhân tố ãuh hướng đến hiệu quã hoạt (lộng xuất khẩu

nông sàn ờ địa bân tinh Hâ ‘l ình

 • 2.3.2.  Các nhân tố nội tại Luận văn phát triển xuất khẩu hàng nông sản trên địa bàn tỉnh

hà giang cua dịa phương

 • 2.4. Đánh giá chung về phát triển xuất khẩu hàng nông sàn trôn (lịa bàn tinh

Hà Tĩnh

CHƯƠNG 3: 79G1ẢI PHẤP PHÁ I TRIỂN XIẤT KHẨU HÀNG NÔNG SÀN 79

TRÊN DỊ A BÀN TÌNH HÀ TĨNH DÉN NÀM 2025

 • 3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển xuất khâu hàng nóng san trên địa bân tình Hã ‘l ình Luận văn phát triển xuất khẩu hàng nông sản trên địa bàn

tỉnh hà giang đến năm 2025

 • 3.1.3.  Đinh hướng và mục tiêu xuất khẩu nòng sán trên địa bàn tinh Há Tĩnh dến

năm 2025

 • 3.2. Một sô giãi pháp phát triền xuât khâu hãng nông sàn trên địa bân tinh

Hà Tĩnh

 • 3.2.1. Hoàn thiên công tác quỵ hoạch vùng sàn xuất tập trung chuyên canh ưong

Luận văn phát triển xuất khẩu hàng nông sản trên địa bàn tỉnh hà giang nông nghiệp 88

 • 3.2.2.  Đầu tư phát triển san xuất, chế biến một số mặt hàng nông san chu lực cùa

dịa phương:

 • 3.2.3.  Ihục hiện các chinh sách khuyến khích, hồ ttợ lình vực xuất khẩu nông san … 92

 • 3.3.4.  Câu trúc lại cơ càu xuât khâu nhàm nâng cao năng lực cạnh tranh và chài

lượng tâng trưởng xuất khâu

.3.2.5. Phát triền kcl câu hạ lâng đông bộ, hiện đại trong việc phát Luận văn phát triển xuất khẩu hàng nông sản trên địa bàn tỉnh hà giang Inên xuât khâu hàng nông sân trong thời gian lới

3.2.6. Giãi pháp phát triển nguồn nhân lực

KÉT 14 JẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAMKHẢO

PHỤ LỤC

104


DANH MỤC CHÙ VIÉT TẤT

<<<123>>>

TT

Từ viết tắt

Nghĩa dầy du tiếng Việt

1

ASEAN

Hiệp hội các quốc gia Đỏng Nam Á

2

EU

Liên minh Châu Au

3

Luân

GAP

rhực hành nông nghiệp tồi

4

GDP

Tòng sàn phâm quốc nội

5

GRDP

rồng sân phâm trên địa bàn

6

IITX

IIợp tác xà

7

IMF

Quỳ liên lệ quốc lê

8

KNXK

Kim ngạch xuất khâu

8

SPS

(’ác biện pháp kiêm dịch động ihực vâl

9

TBT

Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại

10

TPP

Luân văn phát triên xuất khấu hàng nông sản trên địa bàn tỉnh hà giang Hiệp định đôi lác kinh lề xuvcn 1 hái Bình Duong

11

UBND

Úy ban nhân dàn

12

WTO

rồ chức Thương mại the giới

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển xuất khẩu hàng nông sản trên địa bàn tỉnh hà giang”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển xuất khẩu hàng nông sản trên địa bàn tỉnh hà giang
Luận văn phát triển xuất khẩu hàng nông sản trên địa bàn tỉnh hà giang
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart