Luận văn phương hướng và biện pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong các đại lý tiêu thụ xe toyota trên địa bàn hà nội

54.000

Category:

Luận văn phương hướng và biện pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong các đại lý tiêu thụ xe toyota trên địa bàn hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phương hướng và biện pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong các đại lý tiêu thụ xe toyota trên địa bàn hà nội

Luận văn phương hướng và biện pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong các đại lý tiêu thụ xe toyota trên địa bàn hà nội

fff

Luận văn phương hướng và biện pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong các đại lý tiêu thụ xe toyota trên địa bàn hà nội

fff

Luận văn phương hướng và biện pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong các đại lý tiêu thụ xe toyota trên địa bàn hà nội

fff

Luận văn phương hướng và biện pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong các đại lý tiêu thụ xe toyota trên địa bàn hà nội

fff

Luận văn phương hướng và biện pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong các đại lý tiêu thụ xe toyota trên địa bàn hà nội

fff

1233 LV. ThS ĐHKTQD


n ộ c. Áo rục VẤ®ẦỌ TẠO TRƯỜNG ạ ÌĨỌC KĨKíỉ ;< ỊAưâc 3ÂH

VÕ ÂHH TRỌ&ứ

pmễ ỉróc VÀ ọ PHÁ? <p DR; HỆ Ĩ!lfe tó ứ díĩ WfHC isom ỉgôKC ứĩ. BẬIỆ

ưo ny XI rOĩều ĩtB| H BÀN

–  ỉAH_V.<H_W_sĩ_BỊ-: Í Í

S«À ‘íệỉ – 2Ọỗầ

MỤC LỤC

Trang

MỤC LỤC

NHỮNG TỪ VIẾT TẮT

LỜI NÓI ĐẨU

CHƯƠNG 1

’          ■

NHỮNG VAN DE LÝ LUẬN cơ BÂN Luận văn phương hướng và biện pháp áp dụng hệ thong quản lý chât lượng iso 9000 trong các đại lý tiêu thụ xe toyota trên địa bàn hà nội VỂ Hệ thong QlCl ISO 9000

 • 1.1.3.  Yêu cầu, dặc điểm của quản lý chất lượng trong các đại lý 11

 • 1.2.2. Những vấn đề cơ bản cua hệ thống Luận văn phương hướng và biện pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong các đại lý tiêu thụ xe toyota trên địa

bàn hà nội ISO 9000

 • 1.2.2.1.

sử hình thành và phát triển của hệ thống ISO 9000

THỰC TRẠNG VỂ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC ĐẠI LÝ           Luận

văn phương hướng và biện pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong

các đại lý tiêu thụ xe toyota trên địa bàn hà nội 28

TOYOTA TẠI HÀ NỘI

 • 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC ĐẠI LÝ TOYOTA TẠI HÀ NỘI.               28

  • 2.1.1.  Quá trình hình thành và phát triển các đại lý                         28

 • 2.2.1.  Tinh hình quàn lý chất lượng của các đại lý Toyota hiện nay. 36

 • 2.2.1.1.

lý chất lượng trong dịch vụ bán hàng

 • 2.2.1.2.

lý chất lượng trong Luận văn phương hướng và biện pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong các đại lý tiêu thụ xe toyota trên địa bàn hà nội dịch vụ sau bán hàng

CHƯƠNG 3

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIÊN PHÁP ÁP DỤNG HỆ THỐNG QLCL ISO 9000

TRONG CÁC DẠI Luận văn phương hướng và biện pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong các đại lý tiêu thụ xe toyota trên địa bàn hà nội LÝ Xe TOYOTA TRỂN ĐỊA BÀN HÀ nỘi

 • 3.1.1. Tác động của môi trường và chính sách nhà nước tới đại lý. 62

3.2. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG ÁP DỤNG ISO TẠI CÁC ĐẠI LÝ 70

 • 3.2.1. Xây dựng nền móng quàn Luận văn phương hướng và biện pháp áp dụng hệ

thống quản lý chất lượng iso 9000 trong các đại lý tiêu thụ xe toyota trên địa bàn hà nội lý theo tiêu chuẩn bộ ISO 9000

 • 3.3.3.  Soạn thảo các tài liộu của hệ thống. Luận văn phương hướng và biện pháp

dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong các đại lý tiêu thụ xe toyota trên địa bàn hà nội 81

KẾT LƯẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT

AFTA

APEC


Asean Free Trade Area – Khu vực tự do mậu dịch các nước Hiệp hội Đông Nam Á.

Asia Pacific Economics Cooperation – Diễn đàn hợp tác quốc tế Châu Á -Thái Bình Dương.

Association of Luận văn phương hướng và biện pháp áp dụng hệ thống ASEAN      9                                                        ‘

quản lý chất lượng iso 9000 trong các đại lý tiêu thụ xe toyota trên địa

GMP     bàn hà nội South – East Asian Nations – Hiộp hội các quốc gia Đông Nam

TQM    Á.

WTO

Good Manufacturing Practices – Hệ thống thực hành sản xuất tốt. Total

ISO      Quality Management – Quàn lý chất lượng toàn diện World Trade

Organization – Tổ chức Thương mại Thế giới International Standard TMV

Organization – Tổ’ chức tiêu chuẩn hoá Quốc tế

TBT     Toyota Motor Việt Nam – công ty ôtô Toyota Việt Nam Agreement on

Technical Barriers to International Trade – Hiệp định rào cản kỹ thuật

trong thương mại Quốc tế European United – Liên minh Luận văn

SA

phương hướng và biện pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso

cs

9000 trong các đại lý tiêu thụ xe toyota trên địa bàn hà nội Châu Âu

MBO

Social Accountability 8000 – Trách nhiệm xã hội Customers satisfaction -MBP

Thoả mãn khách hàng Management By Objective – Quản lý bằng mục tiêu

Management By Proces – Quản lý bằng quá trình

PHẨN MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài.

Ngày nay, chất lượng đà trở thành liêu chí cạnh tranh phổ biến trên phạm vi toàn cầu. Thỏa mãn các nhu cầu và đòi hỏi của người tiêu dùng là mục tiêu sống còn của các doanh nghiệp. Luận văn phương hướng và biện pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong các đại lý tiêu thụ xe toyota trên địa bàn hà nội Trước dây nếu các quốc gia còn dựa vào hàng rào thuế quan đe bảo vê nén sản xuất trong nước thì hiện nay việc hình thành các khu vực thương mại tự do (AFTA, APEC, WTO…) làm cho hàng rào thuế quan dần dần hạ xuống, hàng rào phi thuế quan dần dần tăng lên – nhất là đối với các nước đang phát triển. Đây chính là những trở ngại trong viộc thâm nhập thị trường khu vực và thế giới của các doanh nghiệp tại các Luận văn phương hướng và biện pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong các đại lý tiêu thụ xe toyota trên địa bàn hà nội nước đang phát triển trong dó có Việt Nam. Để có thế tổ’n tại và phát triển bền vững trong điều kiện dó, các doanh nghiộp phải lựa chọn cho mình phương pháp sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng tốt nhất. Những phương pháp, hệ thống này sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí và nâng cao chất lượng sàn phẩm hàng hoá, dịch vụ. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều những hệ thống quản lý chất lượng khác nhau, Luận văn phương hướng và biện pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong các đại lý tiêu thụ xe toyota trên địa bàn hà nội (ví dụ: TQM, ISO 9000, SA 8000, Qbase, HACCP, GMP….) nhưng thuận lợi hơn cả là hệ thống ISO 9000 vì nó được nhiều nước thừa nhận và de áp dụng.

Là các đại lý tiêu thụ xe Toyota, đóng trên dịa bàn Hà Nội các đại lý phải đối mặt với sự cạnh tranh với đại lý cùa các hàng xe khác rất quyết liệt. Sự cạnh tranh này đòi hòi các đại lý phải không ngừng hoàn thiện và nâng cao Luận văn phương hướng và biện pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong các đại lý tiêu thụ xe toyota trên địa bàn hà nội chất lượng sàn phẩ’m dịch vụ của mình nhằm thoả mãn tốt hơn nữa dòi hỏi cùa khách hàng. Nhưng bên cạnh đó cũng cần phài thực hiện chủ trương chung của Tổ’ng cục tiêu chuẩ’n đo lường chất lượng và thành phố Hà Nội nhằm tạo chỗ dứng vững vàng trong sự nghiệp phát triển cùa Thủ dô và đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung cùa nền kinh tế quốc dân.

Ngành công nghiệp xe hơi hiên nay là ngành công nghiệp dang phát triển mạnh với các sản Luận văn phương hướng và biện pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong các đại lý tiêu thụ xe toyota trên địa bàn hà nội phẩm có giá trị lớn. Do sự phát triển của nền kinh tế, nhu rần cản nhẩ’m YP hrfi VhAno noi’fno tõno lAn Z’ả eX A/ò /tXỈ  kÀỈ

Al’io

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phương hướng và biện pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong các đại lý tiêu thụ xe toyota trên địa bàn hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phương hướng và biện pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong các đại lý tiêu thụ xe toyota trên địa bàn hà nội
Luận văn phương hướng và biện pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong các đại lý tiêu thụ xe toyota trên địa bàn hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart