Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005

53.000

Category:

Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005

Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005

fff

Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005

fff

Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005

fff

Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005

fff

Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005

fff

Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005

fff

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐAO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUÓC DÁN

PHÙNG TẤN VIẾT

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP cư BAN ĐẺ XÂY DựNG CHIẾN Lược KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN MÁY MIẾN TRUNG ĐẾN NĂM 2005

CHUYÊN NGÀNH : KINH TẺ, QUAN LÝ VÀ KHH-KTQD MẢ Sỏ: 50205

LUẬN AN THẠC sĩ KHOA HỌC KINH TẾ

Hà Nội – 1997

BÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

. . Rườm; dai IKK KINH lí: QUỐC DÂN ——-bogs———-

PHÙNG TÁN VỉlỈT

PIH ÕNG IIƯONG VÀ BIỆN PHÁP co BÂN 1)Ế XÂY DỊ HU CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÙA CONG TY

I N M Y MIÊN TRUNG ĐẾN NAM 2005

. uyên iio-nili Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005 : KINH TẾ, QUẢN LÝ VÀ KHH -KTQD «XI. sò’ :    50205

LƯÂ; ÁN THẠC SI KHOA HỌC KINH ĨÊ

Khừng người hướng dẫn khoa học:

GS. TS.NGÒDÌNII GIAO ‘( hue sì. VŨ KIM DŨNG

ĐẠI HỘAAỌp/OA

…aTRUNGTAM THÔNG TIN THƯ VIỆN

IH M/il 1 <H»’J

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU                                        1

Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005

Chương 1: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỂ XÂY DỰNG CHIẾN 3 LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỂN KINH TỂ THỊ TRƯỜNG

 • 1.3- Kinh nghiêm xây dựng chiến lược kinh doanh của một số cồng ty ở 14 một số nước trên

thế giới.

Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC trạng xây dựng kế

HOẠCH VÀ DỊNH HƯỚNG CHIẾN Lược KINH DOANH CỦA Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005 CÓNG TY DIỆN MÁY MIÍỈN TRUNG

 • 2.1-  Quá trình phát triển và mội sổ dặc điểm của Công ty Điện máy 18 mión Trung có ảnh hưởng đốn xây dựng chiến lược kinh doanh.

 • 2.2-  Phân tích thực trạng công tác xây dựng và tổ chức thực hiên kố 26 hoạch và định hướng

chiến lược kinh doanh.

 • 2.3-  Đánh giá chung vế quá (rình xíly dựng (hực hiện kế hoạch kinh 39 doanh ngắn hạn, dài hạn và dinh hướng chiến lược của cồng ly

trong thời gian Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005 qua.

Chương 3: MỘ I số PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP CHỦ 46 YẾU NHẰM XÂY DỤNG CHIẾN Lược KINH DOANH ở CÓNG TY DIỆN MÁY MIỂN TRUNG ĐẾN NẢM 2005

 • 3.1-  Quán triẹt đày đủ các quan điểm khi xây dựng chiến lược 45

kinh doanh ở công ly.

 • 3.2- Xác định đúng phương hướng và biên pháp xây dựng chiến lược 47 kinh doanh của

công ty diện máy miền trung dến năm 2005

 • 3.3-  Các biện pháp và điẻu kiện đó’ (hực hiện chiên lược kinh Luận văn phương hướng và

biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005 doanh.                                                             63

PHẨN KẾT LUẬN                                        78

PHÂN MỞ ĐẦU

 • 1- SựCẨN THIẾT PHẢI NGHIÍÍN cúu ĐỂ TÀI

Nén kinh tế Viẹt Nam đang chuyến biến mạnh mẽ sang nẻn kinh tế thị trường có sự quản lỷ của Nhà nước theo định hướng xã lìội chủ nghĩa. Trong những năm vừa qua chúng ta đạt được những kết quả đáng khích lộ. Các đơn vị kinh tế vi mô (doanh nghiệp) là nơi trực tiếp tạo ra của cải đâ có bước chuyển Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005 mạnh và dàn thích nghi với cơ chế quản lý mến. Nén kinh tế quốc dân chỉ có thể phát triến với tóc độ nhanh, bổn vững, nếu như các tế bào của nó phát triển nhanh, lành mạnh. De’ phát triển tốt, các doanh nghiệp trong nén kinh tế cần phải xây dựng và thực hiện tốt chiến lược kinh doanh. Tuy vậy, việc xây dựng và thực hiên một chiến lược như vậy ở nước ta còn là một vấh dề mới mẻ kế cả Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005 vé lý luân, phương pháp cũng như trong thực tiẽn. Viẹc nghiên cứu đó tài: Phương hướng và biẹn pháp CƯ bản đê’ xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điên máy miền trung đến nãm 2005" hy vọng đóng gôp một phàn nhổ bé vé lý luận và phương pháp luân vào việc xây dựng chién lược kinh doanh của các doanh nghiệp trong nổn kinh tê’ thị trường ử Viẹt Nam hiẹn nay.

 • 2- MỤC ĐÍCH NGHIÊN cứu CỦA ĐỂ TÀI:

Đây là hẹ Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005 thống các vấh dề lý luân vé xây dựng chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp trong nón kinh te’ thị trường nôi chung và đổ ra phương hướng và biẹn pháp chủ yếu dã xây dựng chiên lược kinh doanh cho công ty diện mây mión trung nôi riêng. Dổ tài cũng nghiên cứu các kinh nghiêm của một số công ty trong xây dựng chiến lược kinh doanh và khả nũng vận dụng vào điều kiên ở ViỌt Nam.

 • 3- ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN cứu

Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005 bĐỐ tài tạp trung các doanh nghiệp kinh doanh hàng điên máy ở thị trường miền trung. Vé phạm vi đế tập trung nghiên cứu phương hướng và biên pháp trong xây dựng chiến ỉưực cho công ty đến những năm đẩu thó kỷ 21. Phạm vi thời gian khảo sát chủ yếu từ 1991 đến nay.

 • 4- CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

Luận án sử dụng phương pháp duy vât biên chứng và duy vật lịch sử và các phương pháp nghiên cứu cụ thể như thống kê, Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005 phân tích so sánh… để trình bày các nội dung chính.

 • 5- Dự KIẾN CÁC DÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN

 • – Hẹ thống hoá một số vấn đố lý luân và phương pháp luận về xíìy dựng chiốn lược kinh doanh của doanh nghiệp trong nốn kinh tố thị trường.

 • – Trình bày kinh nghiệm của một số nước trong xây dựng chiến lược kinh doanh cho các công ly kinh doanh.

 • – Phân tích và gôp phần đóng góp dúng thực trạng viôc xây dựng kế hoạch kinh doanh và Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005 áp dụng các yếu tố chiến lược ởcông ty diên máy miến trung trong các năm qua.

 • – Kiến nghị các phương hường và biện pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty diên máy miền tmng.

 • 6- KẾT CÂU CỦA LUẬN ÁN

Neoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liêu tham khảo, nội dung chính của luận án dược kốt cấu thành 3 chương.

Chương ỉ: Phương pháp luân vé xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005 nón kinh lố thị trường.

Chương 2: Phân tích thực trạng xây dựng kố hoạch kinh doanh và các giải pháp chiến lược đà hình thành.

Chương 3: Một sô’ phương hưởng vâ biện pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh ở cône IV điên máv niiổn 1111112 đón năm 2005.

CHƯƠNG 1:

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN Lược KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1.1 – NHỮNG VẤN DỂ CHUNG VÊ CHIẾN Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005 Lược KINH DOANH

1.1.1- Các cách tiếp cận về chiến lược kinh doanh

/./././- Vai trò và vị trí của chiến lược kinh doanh :

Thuật ngữ chiến lược, có nguồn gốc quân sự từ xa xưa nhưng cho đến nay văn cô những quan niêm khốc nhau khi du nhập vào các lĩnh vực khác: chính trị, văn hoá, xa hội, kinh tế…

Sự giao tranh về ngôn ngữ giữa chiến lược với các khái niêm, phạm trù Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005 trong các lĩnh vực này đã làm xuất hiên các thuật ngữ mới trong ngôn ngữ khoa học tại các lĩnh vực này. Ngày nay người ta cô thể gặp ở mọi nưi các khái niêm: "Chiến lược phát triên kinh tế – xã hội’’, "chiến lược dân số", "chiến lưực phát triển môi trường bén vững", "chiến lược khoa học công nghẹ”…

Trong lĩnh vực quản lý rất nhiều khái niêm mới cũng được hình thành từ sự kốl hợp nói trên, Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005 ử tâm vĩ mô có thể gặp trên các tư liộu kinh tố các thuật ngữ: "chiến lược phát triển ngành", ’’chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu", "chiến lược phát triển vùng kinh tố trọng điểm"… ở phạm vi vi mô cũng thường xuyên gập sự kết họp chiến lược với các thuật ngữ trong quản lý doanh nghiệp đố hình thành các thuật ngữ mới như: "chiến lược phát triển doanh nghiệp", "chiến lược marketing", "chiến lược kinh doanh Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005 ", "kế hoạch hoá chiến lược"…

Sự xuất hiện của các thuật ngữ trOn không đon thuần chỉ là sự vay mượn khâi niêm mà bắt nguổn từ sự cần thiết phản ảnh thực tiễn quản lý của các doanh nghiệp đã phát triển một hướng quản lỷ mới phù họp với cơ ché thị trường và phù hợp với xu hướng quốc tế hoá các quan hộ kinh tố. Cùng với sự phát triển ngày càng gia tăng của các nguồn gốc lài nguyên, sự phát triển như Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005 vũ bão của khoa học kỹ thuật, sự thay đổi của tiởu dùng xã hội làm cho môi trường kinh doanh ngày cùng trở nên phức tap và biến đổi khôn lường. Hoạt

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005
Luận văn phương hướng và biện pháp cơ bản để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty điện máy miền trung đến năm 2005
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart