Luận văn phương hướng và biện pháp hoàn thiện tổ chức lao động khoa học trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ở công ty viễn thông liên tỉnh

51.000

Category:

Luận văn phương hướng và biện pháp hoàn thiện tổ chức lao động khoa học trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ở công ty viễn thông liên tỉnh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phương hướng và biện pháp hoàn thiện tổ chức lao động khoa học trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ở công ty viễn thông liên tỉnh

Luận văn phương hướng và biện pháp hoàn thiện tổ chức lao động khoa học trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ở công ty viễn thông liên tỉnh

fff

Luận văn phương hướng và biện pháp hoàn thiện tổ chức lao động khoa học trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ở công ty viễn thông liên tỉnh

fff

Luận văn phương hướng và biện pháp hoàn thiện tổ chức lao động khoa học trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ở công ty viễn thông liên tỉnh

fff

Luận văn phương hướng và biện pháp hoàn thiện tổ chức lao động khoa học trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ở công ty viễn thông liên tỉnh

fff

Luận văn phương hướng và biện pháp hoàn thiện tổ chức lao động khoa học trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ở công ty viễn thông liên tỉnh

fff

Luận văn phương hướng và biện pháp hoàn thiện tổ chức lao động khoa học trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ở công ty viễn thông liên tỉnh

fff

445

XaV-TIỊDHKTQD


EỘ giáo DỰC VẮ ĐÃO T. 6

TRƯÒaNG 3ẠI học ki NH Tế QUÓ c D/.N


*        “ •                 1 ■                                    * a a«          • t

khoa học trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ở công ty viễn thông liên tỉnh •

° P ‘ A-J -a ‘ •        W M*awa


_      Luận văn phương hướng và biện pháp hoàn thiện tổ chức lao động

. w

*•              Ạ


TRONG BO ■ ■

*             A


ljXmvẫnĩ íhacsý

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC’ DÂN

NGUYỄN TRUNG HẬU

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN Tổ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC TRONG KINH DOANH DỊCH vự VIỄN THÔNG Ở CÔNG TY VIÊN THÔNG LIÊN TỈNH

LUẬN VĂN THẠC SỸ

Chuyên ngành: Quản trị Luận văn phương hướng và biện pháp hoàn thiện tổ chức lao động khoa học trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ở công ty viễn thông liên tỉnh kinh doanh thương mại

Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thừa Lộc

HÀ NỘI – 2001

MỤC LỤC

TRANG


PHẢN MỎ ĐẨU

CHƯƠNG 1: Ý LUẬN cơ BẢN CÙA Tổ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC VÀ 7 ĐẠC ĐIỂM CỦA LAO ĐỘNG TRONG KINH DOANH DỊCH vụ VIÊN THÔNG.

 • 1.1 Nhiệm vụ, vai trò cùa tổ chức lao động khoa học

 • 1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển tổ chức lao động khoa học

 • 1.1.2 Nhiộm vụ của tổ chức lao động khoa học                             9

Luận văn phương hướng và biện pháp hoàn thiện tổ chức lao động khoa học trong kinh


doanh dịch vụ viễn thông ở công ty viễn thông liên tỉnh

 • 1.3- Kinh doanh dịch vụ viễn thông và đậc điểm chính cúa lao 24 động trong kinh Luận văn phương hướng và biện pháp hoàn thiện tổ chức lao động khoa học trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ở công ty viễn thông liên tỉnh doanh dịch vụ viễn thông.

 • 1.3.1- Kinh doanh dịch vụ viễn thông                                      24

 • 1.3.2- Đặc điểm lao động trong kinh doanh dịch vụ viễn thông

 • 1.4- Nhàn tố tác động và các chỉ tiêu đánh giá tổ chức lao động 26

 • 1.4.1- Nhân tố tác động đến tổ chức lao động .                               26

 • 1.4.2- Các chi liêu đánh giá tổ chức lao dộng

 • 1.5 Sự cần thiết phái nâng cao trình độ tổ chức lao động khoa học

*  ______J     L. J–I Luận văn phương hướng và biện pháp hoàn thiện tổ chức lao động khoa học trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ở công

ty viễn thông liên tỉnh ĩZ-°

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THựC TRẠNG Tổ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC 32 TRONG KINH DOANH DỊCH vụ VIÊN THÔNG CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG

LIÊN TỈNH.

 • 2.1 Đạc điểm của Công ty ảnh hưởng đến tổ chức lao dộng khoa 32 học

 • 2.1.3

quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

 • 2.2.1 Các hình thức phân công và hiộp tác lao động

JO

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP CHÚ YẾU HOÀN THIỆN TÓ CHỨC LAO ĐỘNG Luận văn phương hướng và biện pháp hoàn thiện tổ chức lao động khoa học trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ở công ty viễn thông liên tỉnh KHOA HỌC TRONG KINH DOANH DỊCH vụ VIÊN 1 HÔNG CỦA CÔNG TY VIÊN THÔNG LIÊN TỈNH

 • 3.1 Phương hướng và mục tiêu phát triển của ngành và của Cóng ty

 • 3.1.1 Phương hướng và mục tiêu phát triển của ngành                       62

 • 3.1.2 Phương hướng và mục tiêu phát triển của Công ty                     63

 • 3.2- Các biện pháp chủ yếu hoàn thiện tổ chức lao động khoa học

 • 3.2.3  TÔ chức nơi làm việc và điểu Luận văn phương hướng và biện pháp hoàn thiện tổ chức lao động khoa học trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ở công ty viễn

thông liên tỉnh kiện làm việc

3.3. Một số điều kiện tiền đề để thực hiện               –

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỜI MỞ ĐẦU

1- Tính cấp bách của đề tài luận văn

Trong vòng 20 năm cuối của thế kỷ XX, thành tựu khoa học và cồng nghệ phát Luận văn phương hướng và biện pháp hoàn thiện tổ chức lao động khoa học trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ở công ty viễn thông liên tỉnh triển hết sức nhanh chóng. Cùng với cơ chế quản lý mới và sự sinh sôi nảy nở của các dịch vụ viễn thông đã tạo ra những thay đổi sâu sắc trong lĩnh vực Bưu chính – Viễn thông. Thực tế cho thấy trong những năm vừa qua, các loại hình dịch vụ viễn thông là vô cùng đa dạng và phong phú. Ngày nay, dịch vụ viễn thông chuyên từ môi trường được định hướng bởi khoa học – công nghệ, hướng tới việc ứng dụng và Luận văn phương hướng và biện pháp hoàn thiện tổ chức lao động khoa học trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ở công ty viễn thông liên tỉnh dáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Sự phát triển nhanh chóng này đà dẫn đến một thực tế là công tác tổ chức lao động, hệ thông định mức lao động, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật dần trở lên lạc hậu không theo kịp sự phát triển của sản xuất kinh doanh dịch vụ viền thông.

Đứng trước sự tiến bô vượt bậc của vế mặt khoa học và công nghệ đó, đê’ đáp ứng được yêu cầu về quản lý kinh tế nói Luận văn phương hướng và biện pháp hoàn thiện tổ chức lao động khoa học trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ở công ty viễn thông liên tỉnh chung đòi hỏi trình độ của dội ngũ lao động, trình đô tổ chức lao động sàn xuất phải được nâng cao. Chính vì vậy mà vấn đề tổ chức lao dộng khoa học trong kinh doanh dịch vụ viễn thông luôn là vấn đề được quan lâm nghiên cứu cả về mặt lý luận và thực tế. Tuy nhiên cần phải nói rằng đây là một lĩnh vực rất khó khăn và phức tạp và yêu cầu phải thường xuyên có sự đổi mới, hoàn thiện dể phù hợp với Luận văn phương hướng và biện pháp hoàn thiện tổ chức lao động khoa học trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ở công ty viễn thông liên tỉnh sự phát triển không ngừng của trình độ khoa học kỹ thuật và sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian qua, ở Công ty Viễn thông liên lỉnh, công tác tổ chức lao động khoa học cũng đã dược sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiền. Tuy nhiên nó còn có những lổn lại cần phải được chấn chỉnh, hoàn thiện kịp thời nhằm từng bước nâng cao hiệu quà của việc sử dụng lao động trong lĩnh vực dịch vụ viền thông, tạo Luận văn phương hướng và biện pháp hoàn thiện tổ chức lao động khoa học trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ở công ty viễn thông liên tỉnh ra những bước chuyển biến thực sự về chất lượng của người lao động, nâng cao năng xuất và hiệu quả lao động.

Trước những yêu cầu bức xúc đó, đề tài “ Phương hướng và biện pháp hoàn thiên tổ chức lao động khoa học trong kinh doanh dịch vụ viền thông ở Công ty viễn thồng liên lỉnh “ được nghiên cứu với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào việc giải quyết các vấn dề nêu trên.

2- Mục đích và nhiệm vụ Luận văn phương hướng và biện pháp hoàn

thiện tổ chức lao động khoa học trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ở công ty viễn thông liên tỉnh nghiên cứu

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài là hướng vào mục tiêu làm rõ cơ sở lý luân của tổ chức lao dộng khoa học và thực trạng tổ

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phương hướng và biện pháp hoàn thiện tổ chức lao động khoa học trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ở công ty viễn thông liên tỉnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phương hướng và biện pháp hoàn thiện tổ chức lao động khoa học trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ở công ty viễn thông liên tỉnh
Luận văn phương hướng và biện pháp hoàn thiện tổ chức lao động khoa học trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ở công ty viễn thông liên tỉnh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart