Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội

49.000

Category:

Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội

Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội

fff

Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội

fff

Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội

fff

Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội

fff

Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội

fff

LVt


»ộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRưỜNG SẠI HỌC KINH TẾ QUOC DẨN

NGUYỄN THỉ HÒNG HẠNH

PHƯƠNG r G VẦ BIỆN PHÁP NẰNG CAO HỈỆU QUÁ HOẠT SỒNG KINH DOANH CỦA CÔNG ĨY DỊCH vụ HÀNG KHÔNG SẦN BAY Qựốc rế NỘI BÀỉ – HÀ NỘi

.óỢẬN VẪ?Í ríỉẠC QƯẢN 14 KÍKMDO ■<

Sà >7ộị Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội • 7ĨỸ

  • 3. ĐỒÌ tượng và phạm vì nghiên cứu của luận văn.

-Đối tượng nghiên cứu là những vấn đề liên quan đốn hiên quả kinh doanh nói chung và của công ly dịch vụ và hoại dộng kinh doanh của Công ly dịch vụ I làng không sân bay quốc lố Nội bài-I là nội thuộc Tổng công ly Hàng không Việt nam, đề xuất các phương hướng và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ly trong thơid gian tới. Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội

-Phạm vi nghiữn cứu: Hoại dộng kinh doanh của Công ly dịch vụ I làng không sân bay quốc lố Nội bài -Hà nội, lìr nồm 1997 đến nay (lừ khi thành lập khối kinh lố Hàng không).

  • 4. phương pháp nghiên cứu của luận văn .

-Sứ thing lổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học của chú nghĩa duy vậl biện chứng và duy vậl lịch sử của Chủ nghĩa Mác-Lê nin.

-Sử dung các phương pháp tổng Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội hợp, phân tích, irìru lượng hoá, lý ihuyết thống kê, mô hình , sơ dồ ..đỏ’ phân lích minh hoạ các hoại dộng kinh doanh ở các Công ly dịch vụ I làng không.

  • 5.  Kết cáu của luận án.

Ngoài phần mờ đâu, kết luân ,lài liệu tham khảo và phụ lục. luận án gổm 3 chương :

(‘hương I: Kỉnh doanh dịch vụ và những vấn dề về hiệu quả kinh doanh ở các doanh nghiệp kinh doanh dịch Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội vụ.

Chương II: Thực trạng kinh doanh và hiệu quâ hoạt dộng kinh doanh của Công tỵ dịch vụ Hàng không sân bay quốc tế Nội bài.

Chương III: Phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu qua hoạt dộng

kinh doanh của Công ty dịch vụ Hàng không sân bay quốc tè Nội bài -Hà nội.

Sau dây là nội dung cụ thể của lừng chương luận văn.

CHƯƠNG I.

KINH DOANH DỊCH vụ VÀ NHŨNG VẤN ĐỂ VỀ HIỆU QUẢ Luận văn phương HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI HÀ NỘI KINH

DOANH Ỏ CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH vụ

I.IKINII DOANH DICH vu VÀ DÁC DIEM KINH DOANH DĨCII vu HÀNG KHÔNG.

1.1.1 Khái niệm (lịch VII và phân loại dịch vụ

1.1.1.1. Khái niệm dịch vụ và dịch vụ hàng không

Dịch vụ bao gồm nhiêu loại hình ỉioạl động và nghiệp vụ thương mại khác nhau. Philip Kotler đã định nghĩa dịch vụ như sau : “ Dịch vụ là một Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội hoạt động hay lợi ích cung ứng nhầm để (rao đổi, chủ yếu là vó hình và không dẫn đốn việc chuyển quyên sở hữu. Việc thực hiện dịch vụ có thè gắn liổn hoặc không gắn liền với sản phẩm vật chất”. Dịch vụ dược hiển là kết quả lao dộng có ích cho xã hội dược the hiện bằng giá trị sứ dụng nhất dinh nhằm dáp ứng nhu cầu sản xuất và dời sống ,trong đó nhiều dịch vụ tác dộng trực tiếp nâng cao chái lượng Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội sản xuất, chài lượng sân phẩm ,châì lượng dời sống vật chất và văn hoá của con người. Xã hội càng phát triển thì càng nhiều ngành dịch vụ mói ra dời dáp ứng nhu cáu của con người hướng tới văn minh tiện lợi . Có thê’ nói dịch vụ là thước do văn minh cúa nền kinh tế. Cùng với sự phát triển cứa sản xuất ,tíốn bộ khoa học kỹ thuật nhiều kiêu dịch vụ phát triển , bàn chất và mục đích kinh doanh trong lĩnh Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội vực này hêì sức da dạng và phong phú. Trong dịch vụ hàng không cung phát triển râì mạnh các hoạt dộng dịch vụ và dịch vụ 1 làng không dược hiếu là những hoạt dộng phục vụ cho các nhu CÀU của khách hàng trong quá trình vặn tâi Hàng không sao cho thuận lợi nhất.

1.1,1.2 Phán loại dịch vụ hàng không

(í,Th eo (‘ách pphán loai Inivền ihôhg

Các ngành dịch vụ rất phong phú và da Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội dạng . Thuộc lình vực dịch .bệnh viện .quì tín dụng ….)Trong lĩnh vực dịch vụ cũng có một phần không nhờ của khu vực thưíTng mại . như các công ty hàng không, ngân hàng . vãn phòng dịch vụ . khách sạn .công tỵ sửa chừa vệ sinh..Bên cạnh những dịch vụ truyền thông nhiều nghành dịch vụ mới xuất hiện và không nêưng phát triển. Song có thể phân loại dịch vụ theo những liêu thức chung như sau:

-Thứ nhái Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội phân theo nguồn gốc dịch vụ :

Dịch vụ có nguồn gốc là con người hay mấy mócV.Trong sô dịch vụ có nguồn gốc là con người .có dịch vụ cần nhân lực chuyên nghiệp (kế toán .tư vấn về quân lý) hay những chuyên gia lành nghề (sữa chữa thiết bị điện .vệ sinh, ô tô).Hay nhân lực không có tay nghề(quél don. chăm sóc irờn hoa).

Dịch vụ có nguồn gốc là máy móc. Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội bao gồm những dịch vụ cần máy lự động (máy rửa xe tự động . máy tự động bán hàng) hay những thiết bị có sự điều khiên của những chuyên gia có trình độ cao(máy bay.máy lính diện lờ).

Ngay trong cùng một ngành dịch vụ cụ thể những người cung ứng khác nhau cũng sử dụng những sô’ lượng thiết bị khác nhau. Đôi khi thiêì bị làm lảng giá trị của dịch vụ hoặc thiết bị được sử dụng đế giâm bót nhu Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội cầu nhản lực.

-Thừ hai Theo sự có mặt của khách hàng. Khách hàng có nhái thiết có mặt khi cung ứng các dịch vụ cho họ hay không*?. Khi vận chuyên khách hàng thì sự có mặt của khách là bắt buộc còn khi sứa ô lô thì không cần. Nếu sự có mật cúa khách hàng là bất buộc thì người cung ứng dịch vụ phải chú ý den nhừng yêu cầu của khách hàng dó.

-7 hử hư: Theo động co mua Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội hàng. Động cơ mua dịch vu là gì?Dịch vụ thoả màn những nhu cẩu cá nhân hay không hay thoả mãn nhu cầu nghề nghiệp (dịch vụ công việc ).Thông thường chi phí các dịch vụ này

-Thứ iư: Theo mục đích kinh doanh. Các mục liêu của người cung ứng dịch vụ (hoại động thương mại hay phi thương mại) và hình thức cung ứng dịch vụ (dịch vụ lư nhân hay dịch vụ công cộng) như thê’ nào? kết Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội hợp hai đặc điểm trên dược kiêu lổ chức dịch vụ khác nhau.

h. Phán loai cu ihé iheo lĩnh vưc kình doanh

Do lính chất đa dạng và phức tạp của ngành dịch vụ hàng không và cãn cứ nhu cầu cung ứng dịch vụ lại các cảng hàng không có thể phán loại kinh doanh dịch vụ lại các cảng Hàng không sân bay như sau :

Thử nhai . Phân theo mục đích

Phân loại này dược căn cứ vào mục đích của người cung cáp Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội các dịch vụ lại cảng mà lìm kiếm lợi nhuận hay hoại động công ích. Cách phân loại này giúp nhà quản lý phân định rõ hiệu qủa hoạt động kinh doanh lại cảng của các đơn vị kinh doanh. Treo cách phân loại này dịch vụ Hàng không được chia làm 3 loại sau :

-Dịch vụ công ích: không vì mục đích lợi nhuận như các dịch vụ lìm kiếm .cứu nguy, cứu nạn. an ninh, hải quạn..

-Dịch vụ kinh Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội doanh mục đích lìm kiếm lọi nhuận như kinh doanh thương mại. xàng dầu..

-Các dịch vụ hổn hợp vừa công ích vừa kinh doanh như : y lố. sân đỗ. diều hành bay..

Thứ hai phân theo hình thức lổ chức kinh doanh :

Cách phân loại này căn cứ vào tính chất của chú the lổ chức kinh doanh dịch vụ. Phân loại theo hình thức lổ chức kinh doanh nhàm phân biệt chú thể kinh doanh dịch vu .hình thức kinh Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội doanh nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý khai thác lại cảng Hàng không. Đồng thời tạo ra căc doanh nghiên có nãng lưc chuvên sáu dich vu hon nhằm nâng cao

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội
Luận văn phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế nội bài hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart