Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

55.000

Category:

Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

fff

Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

fff

Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

fff

Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

fff

Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

fff

Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

fff

MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA

DANH MỤC CẤC TỪ VIÈT 1 A I

DANH MỤC Sơ DỠ. BÁNG BIÈƯ

TÓM TÁT LUẬN VẢN

MỜ DẤU

CHƯƠNG 1: VAI TRÒ CÙA CẤC KCN DÕĨ VỚI PHÁT TRĨÈN KINH TẼ

 • 1.1.4 Phàn loại các KCN.

 • 1.2.3.  Các liêu chi chủ yen đánh giá sụphát triẽn của các Luận văn phương

hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc KCN………..

CHƯƠNG 2: Tllực TRẠNG PHÁT TRIỂN CẤC Kill CÔNG NGHIỆP

TÍNH VĨNH Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc PHÚC

I 2.1.1. Vị trí địa lý và các điều kiện tự nhiên

2. ì. 2. Tiềm nủng lài nguyên khoáng săn vò nguồn nhãn ì ực

 • 2.2.2.  Thực trạng phát triển các KCN Luận văn phương hướng và giải pháp

phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc tinh Vinh Phúc

 • 2.3.  Dãnh giá chung về sự phát triền các KCN tinh Vinh Phúc thời gian qua .60

 • 2.3.1

quả dạt dược và nguyên nhân

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIAI PHẤP PHÁT TRIỂN CÁC KCN TRÊN ĐỊA BÀN TÍNH VĨNH PHÚC DF.N NĂM 2020

 • 3.2.  Thuận lọi và khó khăn khi phát triển các KCN tinh Vĩnh Phúc Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc den

năm 2020

 • 3.3.1 ………………………………………………………………………………………

Phương hướng chung phát triển KT-XH

 • 3.4.1. Câc giãi pháp chính sách kinh le81 Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

triển các KCN.

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH -MI C TỪ VIẾT TAT

<<<123>>>

AFTA

Khu vực mậu dịch tự do ASEAN

ASEAN

Luận văn phương hướng và giải pháp nhát triển các khu nônrr nrrhiện trên địa—-

BQL

Ban quân lý

CN

(‘ông nghiệp

(Nil

(‘ông nghiệp hóa

l)N

Doanh nghiệp

1)1)1

Vốn dầu tư trong nước

11)1

Dầu tư tiực tiếp nước ngoài

GDP

l ổng sán phàm quốc nội

GO

Giá trị sàn xuất

GT

Giao thông

I1DI1

1 liện Luận văn phương hướng và giải nhón nhát triển các khn côm nrrhiện trên—

HDND

Hội đÒng nhân dân

MClO

Giá trị sàn xuất khu công nghiệp

KCN

Khu công nghiệp

KCX

Khu ché xuất

KCNC

KT-XH

Khu công nghệ cao

Kinh tể- xà hội

ODA

Hỗ trự phát Iricn chinh thức

ƯBND

Uy ban nhân dân

VA

Giá trị gia lăng

WTO

Tô chức thương mại the giới

R-D Luận văn nhươnơ hướmr

Nghicn cứu và phát triền


DANH MỤC SO ĐO, BANG BIEƯ


Bảng 1.1: Khác biệt giữa KCN vả KCX


Bang 1.2: Khác biệt giữa KCN và KCNC

Bâng 2.1: Tiềm nâng dắt dai cho phát triển KCN

Bang 2.2: Phái triển dân số linh Vĩnli Phúc giai đoạn 2005-2010

Bâng 2.3: Cơ cấu dàn so của tinh giai đoạn 2005 – Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc 2010

Bâng 2.4: 1 liên trạng nguồn lao dộng vả sử dụng lao dộng toàn tinh giai đoạn 20002010

Bâng 2.5: Danh mục các KCN dược chấp thuận chủ trương thảnh lập

Bang 2.6: Tinh hình thu húl các dự án phân theo KCN

Sơ do 2.1:1 ỉiểu do thu hút các dự án của các K( ‘N

Bang 2.7:Tinh Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc hĩnh sư dụng lao động phân (heo KCN

Bâng 2.8: Phân loại trình dộ lao dộng trong các KCN

Sơ dô 2.2 : Cơ câu trinh dộ lao dộng trong các KCN

Bâng 2.9: Tỷ lệ lấp dầy cảc KCN của tinh Vĩnh Phúc

Bảng 3.1 : Một so chi tièu cơ bán của Vĩnh Phúc hướng tới mục tiêu trờ

thành một linh CN dịch vụ vào những nám 2020 Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

1 ỉảng 3.2: I hr báo tăng trướng công nghiệp giai doạn 2015-2020

Bàng 3.3: Một so chi tiêu cơ bân phát triển các KCN den nãm 2020

MÔ ĐÀU

 • 1. Tinh cấp thiết cúa dề tài nghiên cứu

Vinh Phúc là một tinh mới dược tái lập vã di vào hoạt dộng từ tháng 1/1997. Nâm ớ cứa ngô phía bắc liên kê với hướng phát trièn cùa thú đô Hà Nội, Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc sát trục tam giác phát triển kinh tế năng dộng cua dồng bằng sòng nồng Lã Ilã NỘI – Hài Phòng Quáng Ninh và là một trong 8 linh vùng kinh tề trọng diêm Bãc Bộ, Vĩnh Phúc dà tận dụng phát huy tối da tiềm năng, nguồn lực. tử một tinh thuần nòng có diêm xuâl phát thàp đà không ngừng vư<m lên thành diêm sáng trong công cuộc CN hoá. hiện dại hoá dất nước. Sự thành còng dỏ có sự dóng góp không nhỏ cua Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc các khu CN (KCN) đang hoạt động Iren địa bàn linh.

Việc xây dựng và phát triển các KCN Là một trong nhưng nội dung co bàn cua quy cl sách trong thin kỳ đây mạnh CNH, HDH hội nhập kinh lê quốc lê đà dược dại hội Đang toàn quốc lẩn thứ IX xác dịnh. Thực hiện chu trương cua Tình uỳ. IIĐND, UBNI) linh, trong thời gian qua, các KCN trên dịa bàn I inh dà trớ thành diêm quan trọng trong Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc thu hút nguồn vốn dầu tư trong nước ( DDI) và vốn dầu tư tiực tiếp nước ngoài (FIJI), dóng góp vào phân quan trọng vào việc phân cồng lại lao động phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. thúc dấy tăng trưởng CN, chuyên dịch cơ câu kinh tè, hoàn thành mục liêu phát triền kinh lê xà hội cùa rinh, việc phát triển các KCN cũng lã diều kiện cho việc hình thành các khu dò thị mõi và khu du lịch Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc , phát triền các ngành CN phụ trợ và dịch vụ, tạo việc làm cho người lao động, dão tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cầu hạ tầng – kỳ thuật, phấn dầu dưa Vĩnh Phúc trờ thành một tinh CN vào năm 2015.

Tuy nhiên, trong quá trinh phát triền thi vần còn tồn tại một số vấn đề khô khàn dôi hôi cần có nhũng phương hinhig và biện pháp khắc phục nhằm khai thác dược nhiều hơn nữa tiềm năng cùa các Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc khu CN. Chinh vì vậy, tác gia luận vãn quyết định chọn dê tài “Phương hưởng và giải pháp phát triền cúc khu CN trên địa hàn tinh lĩnh Phúc đền năm 2020” nhẩm nàng cao chất lượng của các KCN đà. dang vả sè hình thành về cơ sờ hạ tầng, chất lượng các dịch vụ. cơ che chính sách đê thu hút các nhà đầu tư. các DN trong và ngoài nước.

 • 2. Mục đích nghiên cứu cua dề tài.

 • – Nghiên cửu Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc về K.CN, vai trò của K.CN trong phát triển kinh tế hiện nay; các nhân tố ảnh hương đến sự hình thánh KCN và các chỉ tiêu đánh giá khá năng phát triến các KCN.

 • – Đánh giá thực trạng phát triền các KCN trên địa bàn linh, đánh giá các điêu kiện yếu tố phát triển và phàn bổ các KCN trên dịa bàn tinh dè tứ dó có những phưomg hướng và giãi pháp phát triên các KCN trên địa bàn linh đen nãm 2020 Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

.

 • 3. Dồi tượng và phạm vi nghiên cữu.

 • – Đối tượng nghiên cứu cùa luận vãn: Là nhùng vần dề lý luận và thực tiễn về KCN, phương hướng và giãi pháp phát triền các KCN.

 • – Phạm vi nghiên cứu cùa luận văn: Trên địa bàn linh Vinh Phúc lừ năm 1998 dến nay và dịnh hướng cho năm 2020.

 • 4. Phương pháp nghiên cứu

Luận vãn sừ dụng các phương pháp nghiên cứu cùa kinh tế chinh trị dó là: phưomg pháp luận duy Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc vật biện chứng cùa duy vật lịch sừ. trừu lượng hóa khoa học, phương pháp phân tích tống họp. thống kê và so sánh, phương pháp thu thập thông tin. tãi liệu, số liệu từ DỘ ngành Tning ương. Sơ Kế hoạch và dầu tư tinh. Ban quan lý các KCN tinh.

 • 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của dề tài

Hiện nay thu hút nguồn vốn dầu tư dóng góp phần quan trọng vào việc phân còng lại lao động phù hợp Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc với xu thế hội nhập kinh le quốc tế, thúc đẩy tảng trướng CN. chuyến dịch cơ cấu kinh tế. thực hiện dược mục tiêu phát triển kinh tề xà hội của tình.Vì vậy việc xây dựng và phát triền các KCN có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư. Do vậy, nhùng nghiên cứu cùa luận văn góp phần làm sáng tó thêm những vấn đề lý luận cơ bàn về các KCN, các nhân tố ánh hường đến sự hình Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc thành và các chi tiêu đánh giá khá năng phát triển các KCN. Đồng thời, về thực tiễn luận văn đà đánh giá thực trạng các KCN trên địa bàn tính Vĩnh Phúc

2

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart