Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010)

51.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010)

Add your review

Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010)

Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010)

fff

Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010)

fff

Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010)

fff

Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010)

fff

Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010)

fff

Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010)

fff

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ——————- — -d ———-—

PHAN THỊ TUYẾT NGA

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIEN HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM TRONG NHŨNG NÃM ĐẦU CỦA THẾ KỶ XXI (2000 – 2010)

LUẬN VÀN THẠC SỸ KINH TÊ

CHUYÊN NGÀNH : KINH TÊ PHÁT TRIEN

Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010)

Giáo viên hướng dẩn : TS. LÊ HUY ĐỨC


ịrmmG ĨẨM TL.Tĩ THUVM*

I_LÍ * IK -I U4*

HÀ NỘI – 2000

LỜI CÀM ƠN

Hai núm học tập tại trường , dược khoa Sau Đại học- Trường Đại học kinh tê’ quốc dân giảng dạy tạo điều kiện cho tồi hoàn thành chương trình cao học chuyên ngành : Kình tê phát triển. Tôi xin chân thành càm ơn sự quan tâm giúp đỡ đó và Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010) bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng đến các thày cò dã trực tiếp quàn lý, giảng dạy và hướng dẫn cho tôi những vấn đề hết sức quan trọng cả về nhận thức và phương pháp luận khoa học phục vụ cho bài luận văn và hoạt động thực tiễn.

Tôi xin bày tó lòng biết ơn, kính trọng thấy TS Lê Huy Đức- người hướng dẫn trực tiếp và tạo diều kiện cho tôi hoàn thành bàn luận ván này.

Yêu câu của luận vãn Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010) rất lớn mà khả năng cũa tác già íại hạn. Tác gia mong sẽ có dịp tiến sâu hơn nừa trong việc nghiên cứu đề tài này và nhận dược sự góp ý, giúp dỡ của các thầ7 cô, các đồng nghiệp, các nhà khoa học đê công trình này được hoàn thiện hơn

Hủ nội ngày10/12/2000

Người thực hiện

PHAN THỊ TUYẾT NGA

Cục xuăt hán- Bộ Văn Hoii Thông rin

MỤC LỤC

Trang

ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010) đấu

 • – Chương l:Cơ sờ lý luận và thực tiễn của quá trình tiếp tục đổi mới hoạt

động xuất bản sách ở Việt nam

 • 1.2-   Đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất bãn sách 14

 • 1.3- Tính tất yếu khách Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010) quan của việc tiếp tục đổi mới hoạt động

xuất bản sách trong thời kỳ mới

 • – Chương 2: Thực trạng hoạt động xuất bản sách ờ Việt nam trong

giai đoạn (1989- 1999)

 • 2.1-  Những đặc điểm cơ bản kinh tế- xã hội Việt nam và tác động của

nói đến hoạt động xuất bản

 • 2.1.2- Quá trình dổi mới hoạt động xuất bản Việt nam trong

Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010) giai doạn 1989-1999

 • 2.2-   Thực tr<ạng của hoạt động xuất bản sách Việt nam giai đoạn (1989-1999) 30

 • 2.2.1- Khái quát lịch sử xuất bản- in- phát hành sách Viột nam đến

trước giai đoạn đổi mới

 • 2.2.2- Thực trạng hoạt dộng xuất bản sách Việt nam thời kỳ đổi mới

(Từ 1986-1999)

 • 2.2.2.2- Đánh giá các mặt cụ thể của hoạt động xuất Luận văn phương hướng và

giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010) bản

 • 2.3- Những tồn tại chủ yếu trong hoạt động xuất bản sách

giai đoạn đổi mới

 • – Chương 3: Phương hướng giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển

hoạt động xuất bản sách trong giai đoạn 2000-2010

 • 3.1- Đặc diểm kinh tê’ xà hội Việt nam anh hường đến quá trình đổi mới hoạt động xuất bản sách giai đoạn 2000-2010

3.1.Ỉ- Đặc điểm kinh tê xà hội

64

64

64


Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010)

 • 3.2-   Những quan điểm cơ bản trong quá trình tiếp tục đổi mới

hoạt động xuất bản

 • 3.3-  Phưong hướng đổi mới và phát triển hoạt động xuất bàn trong

giai đoạn 2000-2010

 • 3.3.1- Phương hướng và mục tiêu phát triển chủ yếu của hoạt động xuất bản 72

 • 3.3.2-  Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010) Định hướng phát triển hoạt động xuất bản sách trên các lĩnh

vực chủ yêu

 • 3.4-  Những giải pháp và kiến nghị cơ bản nhằm thực hiện phương

hưóng phát triển hoạt động xuất bàn sách

yêu cầu hoật động Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010) trong cơ chế thị trường

84

 • 3.4.4- Đổi mới hoàn thiện hậ thống pháp luật, nhằm tăng cường hiệu lực

quàn lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản

 • 3.4.5- Xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho các cơ SỪ xuất bản 89

 • 3.4.6- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước

về xuất bản

LỜI NÓI ĐẦU

 • 1- Tính cấp Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010) thiết cùa đề tài

Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước nhằm thực hiện mục tieu dân giàu ,nước mạnh, xã hội cổng bằng văn minh, hoạt động xuất bàn có vai trò to lớn trong đời sống xã hội. Đổng thời trong điều kiện mới, cơ chế mới cũng tác động mạnh mẽ đến hoạt động xuất bản đòi hỏi nó phải không ngừng tự vươn lên phục vụ yêu cầu của cách mạng nước ta

Cùng với sự phát triển của khoa học, Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010) kỹ thuật, vào những năm cuối thê’ ký XX, hoạt động xuất bản đã có những bước phát triển to lớn với những thành tựu vì đại cả về qui trình công nghệ xuất bản, chất liệu làm sách, nhương thức đọc sách và cách thức lưu trừ và phát hành sách. Có thể nói đó là một cuộc cách mạng sâu sắc trong hoạt động xuất bản, in, phát hành sách nói chung

Bước vào thê’ kỷ XXI, thê’ ký của công nghệ thông tin Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010) , hoat dộng xuất bàn đứng trước những thử thách hê’t sức to lớn. Từ việc biết nhận biết thực trạng hoạt động xuất bản trong mối tương quan với các ngành khoa học, kỹ thuật khác, đáp ứng dược nhu cầu đổi mới và hội nhập đất nước trong công cuộc còng nghiệp hoá, hiện đại hoá, từ đó tìm ra phương hướng với những giải pháp thiết thực để phát triển sự nghiệp xuất bàn là một công việc vô cùng quan trọng và cần thiết

 • 2- Mục Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010) đích của luận văn

Trên cơ sở hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn, đánh giá thực trạng, dể tìm ra phương hướng và giãi pháp nhằm đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

 • 3- Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp duy vật lịch sử, duy vật biện chứng của chù nghía Mác- Lê nin, phương pháp so sánh, phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, mò hìnhv. Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010) v dể trình bày nội dung lý luận và thực tiền cùa đề tài

 • 4- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu -Đối tượng: Xuất bàn, ln,và Phát hành

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010)
Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động xuất bản ở việt nam trong năm đầu thế kỷ 21(200 2010)
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart