Luận văn phương hướng và những giải pháp chủ yếu để phát triển cơ sở nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

49.000

Category:

Luận văn phương hướng và những giải pháp chủ yếu để phát triển cơ sở nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phương hướng và những giải pháp chủ yếu để phát triển cơ sở nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

Luận văn phương hướng và những giải pháp chủ yếu để phát triển cơ sở nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn phương hướng và những giải pháp chủ yếu để phát triển cơ sở nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn phương hướng và những giải pháp chủ yếu để phát triển cơ sở nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn phương hướng và những giải pháp chủ yếu để phát triển cơ sở nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn phương hướng và những giải pháp chủ yếu để phát triển cơ sở nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn phương hướng và những giải pháp chủ yếu để phát triển cơ sở nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

fff

èỉ


<-L|        € >

M ■<••

‘3>

Cl &


L;V


tra9′ P


L u ậ n v ă n p h ư ơ n g h ư ớ n g v à n h ữ

IV.-,I     i

g g i ả i p h á p c h ủ y ế u đ ể p h á t t r i ể n c ơ


l XJ r


C.*A


c -.Xi


CtW


Í7-.Ì


v


»1


* «fK-


í ÁÍ


r AW

Q?:*

tu‘


v>

3 69_

LV

ĐHK ph9D ươ ng hư ớn g _ và nh ữn g giả ph áp ch ủ ‘ ị;     yế

1 ‘■          u

để ph át, triể n cơ sở ng uy êÉi liệ u ch o cá c do an h ng hiệ p


BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO ĨRƯÒNG ĐẠi HỌC KINH TẼ QUỐC ŨÂN

NGUYỄN HÔNG LĨNH

I • V *> 7t

vưóiAriiA

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIẺN Cơ SỞ NGUYÊN LIỆU CHƠ CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN Gỗ Luận văn phương hướng và những giải pháp chủ yếu để phát triển cơ sở nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

LUẬN VÃN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chuyên ngành: Cóng nghiệp và xày dựng cơ ban

Người huớng dan : PGS.TS. NGUYỄN KẾ TUẤN THS.

TRẦN THẠCH LIÊN

TMS

MỤC LỤC

Trang LÒI MỞ ĐẨU

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẮN f)Ể LÝ LUẬN cơ BẢN VÊ PHÁT TRIỂN 5 Cơ SỞ NGUYÊN LIÊU CHƠ CÔNG NGHIỆP CHẾ BIỂN Gỗ.

 • 1.1.    Công nghiệp chế biến gổ và vai trò của Luận văn phương hướng và

những giải pháp chủ yếu để phát triển cơ sở nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh hà tĩnh công nghiệp ché biến

gỗ trong nền kinh tế quốc dàn.

1 2.1 Nguyên liệu và vai trò cùa nguyên liệu trong chẻ biến gổ.

 • 1.2.2.   Đặc điểm của nguyên liệu cho công nghiệp chế biên gỗ Luận văn phương

hướng và những giải pháp chủ yếu để phát triển cơ sở nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh hà tĩnh .

liệu trong chế biến lãm sản.

 • 1.2.4.   Yêu cầu đối với việc phát triển cơ sò’ nguyên liệu cho công 22 nghiệp chế biên gỗ.

 • 1.2.5.   Các nội dung cùa việc xây dựng và phát triển cơ sở nguyên liộu 23 cho công nghiệp chế biến gỗ.

 • 1.2.6.   Quản lý việc sử dụng hợp lý nguyên liệu trong còng nghiệp chẻ’ 28 biến gổ.

 • 1.3.    Cốc nhản tố ảnh Luận văn phương hướng và những giải pháp chủ yếu

để phát triển cơ sở nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh hà tĩnh huởng đến việc phát triển co sở nguyên iiệu 30 cho cóng nghiệp chê biến gỗ.

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG cơ SỜ NGUYÊN LIỆU CHƠ CỎNG 33 NGHIỆP CHẾ BIÊN Gỗ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH.

 • 2.1.    Khái quát vé đặc điểm tự nhién – kinh té – xã hội của tỉnh Hà 33 Tình. Luận văn phương hướng và những giải pháp chủ yếu để phát triển cơ sở nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

lình và việc đáp ứng nhu cầu nguyên liệu.

2.3.    Thực trạng Luận văn phương hướng và những giải pháp chủ yếu để

phát triển cơ sở nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh hà tĩnh cơ sở nguyên liệu cho cóng      nghiệp chế biến gỗ

trén địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tình.

 • 2.4.    Đánh giá những ưu điểm, tổn Luận văn phương hướng và những giải

pháp chủ yếu để phát triển cơ sở nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh hà tĩnh tại và nguyên nhản của co sở

nguyên liệu cho công nghiệp chê biên gổ trẽn địa bàn tỉnh Hà Tình.

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YỂU ĐỂ PHÁT TRIỂN Cơ SỜ NGUYÊN LIỆU CHO CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TỈNH.                                        70

 • 3.1.     Phương triển hướng phát triển cơ sở nguyên liệu cho các 70 doanh nghiệp ché biến gỗ trén địa Luận văn phương hướng và những giải pháp chủ yếu để phát triển cơ sở nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh hà tĩnh bàn tính Hà Tình.

 • 3.1.1.   Những càn cứ chủ yếu .                                            70

 • 3.1.2.   Phương hướng phát triển cơ sở nguyên liệu cho cóng nghiệp chế 73 biến gỗ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 • 3.2.     Những giải pháp chủ yếu để phát triển cơ sỏ nguyên liệu cho 74 các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Hà Tình.

 • 3.2.1.   Giải pháp xây dựng và phát triển rừng sản xuất cung cấp nguyên 74 liệu cho còng nghiệp chẻ biên gỗ.

 • 3.2.2.   Giải pháp qui hoạch mạng lưới Luận văn phương hướng và những giải pháp chủ yếu để phát triển cơ sở nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh hà tĩnh chê’ biến lâm sản và đầu tư 79 chuyển đổi công nghệ sản xuất từ sừ dụng gổ rừng tự nhiên sang

sử dụng nguyên liệu gổ rừng trổng sàn xuất ván nhân tạo.

 • 3.2.4.   Giải pháp đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý các làm trường quốc 81 doanh.

KẾT LUẬN                        90

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO            92

PHỤ LỤC

94

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phương hướng và những giải pháp chủ yếu để phát triển cơ sở nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh hà tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phương hướng và những giải pháp chủ yếu để phát triển cơ sở nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
Luận văn phương hướng và những giải pháp chủ yếu để phát triển cơ sở nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart