Luận văn phương hướng và những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm mở rộng kinh doanh lương thực trong nền kinh tế thị trường ở tỉnh bắc giang

54.000

Category:

Luận văn phương hướng và những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm mở rộng kinh doanh lương thực trong nền kinh tế thị trường ở tỉnh bắc giang

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phương hướng và những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm mở rộng kinh doanh lương thực trong nền kinh tế thị trường ở tỉnh bắc giang

Luận văn phương hướng và những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm mở rộng kinh doanh lương thực trong nền kinh tế thị trường ở tỉnh bắc giang

fff

Luận văn phương hướng và những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm mở rộng kinh doanh lương thực trong nền kinh tế thị trường ở tỉnh bắc giang

fff

Luận văn phương hướng và những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm mở rộng kinh doanh lương thực trong nền kinh tế thị trường ở tỉnh bắc giang

fff

Luận văn phương hướng và những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm mở rộng kinh doanh lương thực trong nền kinh tế thị trường ở tỉnh bắc giang

fff

Luận văn phương hướng và những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm mở rộng kinh doanh lương thực trong nền kinh tế thị trường ở tỉnh bắc giang

fff

BÒ GIĂ() DỤC VÀ DÀO TẠO ri<Ú )N(i DẠI HQC KINH TẾỘuÓC DÁN

NGUYỀN HỒNG LONG

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP KINH TẾ CHỦ YẾU NHẰM MỎ RỘNG KINH DOANH LƯƠNG THỰC TRONG NỀN KINH TẾ THị TRƯỜNG Ỏ TỈNH BAC GIANG

I THƯ ViiAl Ị

Luận văn phương hướng và những giải pHáp kinh tế chủ yếu nhằm mở RỘNG KINH DOANH LƯƠNG THỰC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở TỈNH BẮC

GIANG KHOA

CIịĩIYÊR RGàRIị —

KINH TẾ QUẢN LÝ VÀ KẾ HOẠCH HOÁ KINH TẾ QUỐC DÂN

( KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁ T TRỂN nông thôn )

MẢ só : 50205

LUẬN ÁN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học: Phó Tiến sĩ Trần Quốc Khánh Phó chủ nhiệm bộ niờn Quản tri doanh nghiệp nông nghiệp

HỌC KTttpC .  4030

‘NGTÂlír

THÕNc -J TH Ư        HÀ NÔI – 1997

MỤC LỤC

Trang

Phần mở đầu                                               5

Chương I

MỘT só VÂN ĐẼ LÍ LUẬN VÀ Luận văn phương hướng và những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm mở rộng kinh doanh lương thực trong nền kinh tế thị trường ở tỉnh bắc giang THựC tiên’ về KiNh doanh

LƯƠNG THỰC TRONG NÊN kinh tế thi trường

 • 1.1.    VAI TRÒ CỦA LƯƠNG THỰC TRONG NỂN KINH TỂ

THỊ TRƯỜNG

1.1.1 Vai trò của ỉ ương thực

 • 1.2.1.   Kinh doanh lương thực phái gắn liền với vấn

đề an ninh lương thực quốc gia

 • 1.2.2.   Kinh doanh lương thực phải Luận văn phương hướng và những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm mở rộng kinh doanh lương thực trong nền kinh tế thị trường ở tỉnh bắc giang gắn liền với

chế biến, bảo quản và tiêu thụ hợp lý.

 • 1.2.3.   Kinh doanh lương thực có quan hệ chặt trẽ

giữa người sản xuất với người tiêu dùng.

 • 1.3.   VÀI NÉT VẾ SẢN XUẤT KINH DOANH LƯƠNG THỰC TRÊN THỀ’ GIỚI 20

1.31. Tình hình kinh doanh lương thực của thế giới 20

 • 1.3.2.   Nhu cẩu và khả năng đảm bảo lương thực

của thế giới trong tương lai.

 • 1.3.3.   Những bài học kinh nghiêm                              Luận

văn phương hướng và những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm mở rộng kinh doanh lương thực trong nền kinh tế thị trường ở tỉnh bắc giang 23

1 .4 VÀI NÉT VỂ SẢN XUẤT KINH DOANH LƯƠNG THỰC Ở NƯỚC TA 26

l .4.1. Tinh hình sản xuất lương thực qua các giai

đoạn 1981 – 1997                                      26

 • 1.4.2.  ì ình hình kinh doanh lương thực qua các

giai đoạn 1981 – 1997                                 29

 • 1.4.3.  Dự báo sản xuất lương thực ờ Việt nam

và như cầu tiêu dùng lương thực trong tương lai. 31

Chương 2

Tllực TRẠNG VỀ KINH DOANH LƯƠNG

Luận văn phương hướng và những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm mở rộng kinh doanh lương thực trong nền kinh tế thị trường ở tỉnh bắc giang THỤC Ớ TỈNH BẮC GIANG

 • 2.1.     ĐẶC ĐIỂM Tự NHIÊN , KINH TỂ XẰ HỘI CỦA TỈNH BÁC GIANG

ẲNH HƯỞNG ĐỀN KINH DOANH LƯƠNG THỰC.

diổm diều kiện tự nhiên

điểm kinh lê’ xã hội

 • 2.1.3.  Kết luận:Rút ra được những (huân lợi và

khó khan cho quá trình kinh doanh lương thực. 38

 • 2.2     THỰC TRANG VỀ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIỂN LƯƠNGTHƯC

Ở TỈNH BẮC GIANG

 • 2.2.1.  ‘lình Luận văn phương hướng và những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm mở rộng kinh doanh lương thực trong nền kinh tế thị trường ở tỉnh bắc giang hình sản xuất lương thực ờ tính Bắc giang 40

• – Sán xuất lúa

– Sản xuất cây lương thực khác

 • 2.3     QUÁ TRÌNH KINH DOANH LƯƠNG THỰC Ở TỈNH BÁc

GIANG TRONG GIAI ĐOAN 1981 – 1997

2.32.1) Thời kỳ bao cấp

Luận văn phương hướng và những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm mở rộng kinh doanh lương thực trong nền kinh tế thị trường ở tỉnh bắc giang

2.3.2.2) Thời kỳ kinh tế thị trường

 • 2.4.    ĐÁNH GIÁ CHUNG VỂ KINH DOANH LƯƠNG THƯC Ở

TỈNH BẮC GIANG

69


 • 2.4.1. Những kết quả và thành lựu

  69


  2.4.2.


  Những khó khăn và tồn tại


  73


  <<<123>>>

  Chương 3

  PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP KINH TẾ CHỦ YẾU

  NHẰM MÔ RỘNG KINH DOANH LƯƠNG THỤC Ờ TÌNH BẤC Luận văn phương hướng và những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm

  76

  3 1. ,

  NHƯNG QUAN ĐIỂM KINH DOANH LƯƠNG THƯC Ở

  TỈNH BẮC GIANG TRONG NỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.

  76

  3.1.1.

  Quan điổm kinh (loanh hộ thống

  76

  3.I.2.

  Quan điểm an toàn lương thực trong nền kinh

  tế thị trường

  76

  3.I.3.

  Quan điểm về kinh (loanh lương thực Luận văn phương h.ớ^ và nhữ^ niải nhánkinh tế nhủ uế, 1 nhằmmở

  79

  3.I.4.

  Quan điểm kinh doanh lương thực bảo vệ môi trường sinh thái

  80

  3.2

  PHƯƠNG HƯỚNG MUC TIÊU KINH DOANH LƯƠNG

  THỰC Ở TỈNH BẮC GIANG

  8I

  3.2.1.

  Phương hướng chung

  8I

  3.2.2.

  Phương hướng cụ thể.

  <86

  3.2.2.1

  bầu tư Luận văn phương hướng và những giải pháp kinh

  tế chủ yếu nhằm mở rộng kinh doanh lương thực trong

  86

  .<2.2.2

  Đầu tư cho kho xây hảo quản

  88

  3.2.25

  . Đầu tư cho mạng lưới tiêu thụ

  89

  3.2.3.

  Mục tiêu cho kinh (loanh lương thực (lốn lìăin 2000.

  93

  3.2.3.1

  Vê chế hiến Luận văn phương hướng và những giải

  ux“ ..:-u         ..ế.. ..uằ…

  93

  3.2.3.2

  Vê kinh (loanh

  94

  3.2.3.3

  Bảo quản

  95

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phương hướng và những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm mở rộng kinh doanh lương thực trong nền kinh tế thị trường ở tỉnh bắc giang”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phương hướng và những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm mở rộng kinh doanh lương thực trong nền kinh tế thị trường ở tỉnh bắc giang
Luận văn phương hướng và những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm mở rộng kinh doanh lương thực trong nền kinh tế thị trường ở tỉnh bắc giang
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart