Luận văn phương hướng,biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng

49.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn phương hướng,biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng

Add your review

Luận văn phương hướng,biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng

Luận văn phương hướng,biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng

fff

Luận văn phương hướng,biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng

fff

Luận văn phương hướng,biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng

fff

Luận văn phương hướng,biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng

fff

Luận văn phương hướng,biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng

fff

Luận văn phương hướng,biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng

fff

437

LV-TIjS

DHKTQD


Bô GIÁO DỤC VẰ DÀO TAO

TRƯỜNG ĐẬ1 HỌC_KỈNH_TẼ_QUỐC DÂN HÀ NỘI

Lã Song Từng

PHƯƠNG HƯỞNG, BIỆN PHÁP PHẢT TRIỀN

THỊ TRƯỜNG TIÊU THỰ NÔứG ‘HẦM

HÀNG HOA CỦA CÁC HUYỆN NGOẠI THÀNH

THÀNH PÍỈỖ HÀI HỈÒNG

LUẬN VĂN THẠC SỲ KINH TỂ

r ‘í Nội théa£j’ 11/2001

BỘ GTÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG OẶI_HỌC_KInH_TỀ_ QUÓC_DÃN HÀ NỘI

Luận văn phương hướng,biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng LÃ SONG TÙNG

PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ NÔNG PHẨM HÀNG HOÁ CƯA CÁC HƯYỆN NGOẠI THÀNH THÀNH PHỐ HÁI PHÒNG

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

LẢ SONG TÙNG

BÔ GIÁO DỤC VÀ DÀO TAO     ,          _

TRƯỜNG ĐạI_HỌC_KINH_TẾ_QUÓC_DẲN HÀ NỘI

PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ NÔNG PHẨM HÀNG HOÁ CỦA CÁC HUYỆN NGOẠI THÀNH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRị KINH DOANH THƯƠNG MẠI

GIÁO VIÊN IIƯÓNG DẤN : PGS, TS ĐẶNG Luận văn phương hướng,biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng ĐÌNH ĐÀO

MỤC LỤC

Trang

Phần mờ đầu

Chương I : Nhũmg ván đc cơ bản vé phát triển thị trường 5 tieu thụ nóng phám hàng hoá

 • 1.1.  Bân chấl và vai trò phát triển của thị trường liêu thụ nông 5 phẩm hàng hóa

phảrn hàng hoá

 • 1.2.   Cơ cấu thị trường nông phàm hàng hơá và Luận văn phương hướng,biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng các biện pháp 13 phát triển thị trường :

 • 1.3. Đặc điổm thị trường tiêu thu nông phẩm hàng hoá       và các 28

nhản tố ành hường

nông phàm hàng hoá

Chương II : Thực trạng của thị trường tiêu thụ nòng Luận văn phương hướng,biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng phẩm 36 hàng hoá cùa các huyện ngoại thành thành phò Hài Phòng.

 • 2.1.  Khái quát tình hình kinh tố xă hội của các huyộn ngoại 36 thành Hải Phòng có ảnh hường đến thị trường lièu thụ nông phẩm ớ địa bàn Hái Phòng.

2.1.2 Đăc điểm kinh tế kỹ thuật sản xuất nông phẩm

 • 2.1.4. Đặc điểm về phạm vi và các chủ thổ Luận văn phương hướng,biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng tham gia thị uuùng nông phẩm

vé cung cáu cạnh tranh, giá cà và sức mua nông sân                   46 thực

phám cúa dản cư các huyện ngoại thành

 • 2.2. Phân lích thực trạng thị trường liêu thụ nông phẩm hàng hoá 50 của các huyện ngoại thành Hâi Phòng.

  • 2.2.1.  Nguổn hàng tiêu thụ trên thị trường nông phẩm của các 50 huyện

  • 2.2.2.  Nhu cáu tiởu thụ nồng phàm hàng hoá của các Luận văn phương hướng,biện

pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng huyện

 • 2.2.3.  ‘lình hình giá cả nông phám hàng hoá trôn thị trường các huyện 57

 • 2.2.4.  Tinh hình cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ nòng phẩm 59 của các huyện và vấn dé hiệu quả

 • 2.3. Nghiôn cứu giãi pháp nhằm phát triổn thị trường liêu thụ 64 nông phẩm hàng hóa của các huyên ngoại thành Hài Phòng.

  • 2.3.1.  Đẩy mạnh Luận văn phương hướng,biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng công nghiộp hoá trong quá trình chê biên măt 64 hàng nông phẩm.

  • 2.3.2.  Qui hoạch vành đai thực phẩm cho các huyện                   66

  • 2.3.3.  Đổi mới và áp dụng công nghệ mời hiện đại vào sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sàn phẩm của hàng hoá.

  • 2.3.4.  Chuyển dịch cơ câu cây trổng                                  67

  • 2.3.5.  TÔ chức các hệ thông lưu thông mặt hàng nông phẩm hàng 67 hoá các huyện ngoại thành Hài Phòng.

 • 2.4. Nhừng đánh giá cơ bản qua nghiên cứu thị trường Luận văn phương hướng,biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng tiêu thụ 69 nòng phẩm hàng hoá của Hải Phòng.

Chương III : Phương hướng và biện pháp chủ yếu nhằm 73 phát triển thị trường tiêu thụ nòng phẩm hàng hóa cùa các huyện ngoại thành Hãi Phòng

 • 3.1.  Mục liôu và phương hướng phát triển kinh tố xà hội của các 73 huyện ngoại thành Hâi Phòng và sự cần thiết phải mở rông thị trường tiêu thụ nông phẩm trong thời gian lới.

 • 3.2.  Một số quan điếm và phương hướng phát triển thị trường 77 tiêu thụ nòng Luận văn phương hướng,biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng phấm hàng hoá.

 • 3.3.  Các biện pháp chủ ‘yếu nhằm phát triển thị trường lieu thụ 85 nông phấm hàng hoá của các huyên ngoại thành Hái Phòng.

 • 3.4.  Tạo lập môi trường và điều kiện đế phát triển thị trường lieu 102 thụ nông

phàm hàng hoá

Kết luận                                                       106

Danh mục tài liệu tham khảo                                   108

PHẨN MỞ ĐẨU

I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỂ TÀI:

Thành phó Hải Phòng được thành lập từ nâm 1888. Trải qua quá trình Luận văn phương hướng,biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng xây dựng và phát triển đốn nay, Hải Phòng được Trung ương xác định là thành phố Càng, trung tâm kinh tế, công nghiỏp, ihư<mg mại và dịch vụ, du lịch của vùng Duyôn Hâi Bắc Bộ, là cứa ngò chính ra biên cùa các linh phía Bắc, là dầu mói giao thông quan trọrrg của miổn Bác và cá nước. Đổng thời là một đô thị có vị trí quốc phòng trọng yếu, là một trong các cực lăng trưởng của vùng kinh Luận văn phương hướng,biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng tê’ trọng điểm Hà nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

15 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đàng, Hâi Phòng dà dạt được nhừng thành lựu đáng kể về phát triển kinh tố xã hội, giá trị tổng sàn phám xã hội (GDP) lảng trường với tốc độ cao (8,5%/ nãm trong 5 nãm gần dãy), Sàn xuất công nghiệp, nông lâm ihuý sân liếp lục dược phát triỏn. Nhiêu khu công nghiêp nhiều dự án dều được đầu Luận văn phương hướng,biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng tư phát tricn lại Hải Phòng.

Hài Phòng có diện tích lự nhiên là 1507 km2 với dàn sô’ khoáng 1,7 triệu trong đó khu vực nỏng thôn chiếm 1.409 km2 có 6 huyên ngoại thành gổm : Vinh Bào, Tiên Lãng, An Hâi, Kiến Thuỵ, An Lào, Thuỷ Nguyên và 2 huyôn dảo Cát Hài, Bạch Long Vì với diện tích chiếm trên 90% tổng diôn tích toàn thành phố. Trong thời gian qua, chuyên dịch cư cấu kinh Luận văn phương hướng,biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng tẻ’ trong nông nghiệp nỏng thôn và dịch vụ còn chậm và hiệu qủa thấp. Vì vây công nghiệp hoá – hiện đại hoá nòng nghiộp, nông thôn là một trong nhừng vân đỏ vỏ cùng quan trọng. Trong dự thào báo cáo chính trị lại Đại hội lần thứ XIí của Ban chấp hành Đảng bộ thành phỏ về định hướng phái iriỏn kinh lê’ 2001 – 2010 nêu rõ : Phái triển nóng ihôn Hài Phòng Ihco hướng phục vụ dỏ thị và xuất kháu, giải quyết việc làm Luận văn phương hướng,biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng cho người lao động. Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ Khoa học – công nghồ, dổi mới giống và cơ câu cây trổng, vật nuôi, năng suất lúa đạt trên 11

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phương hướng,biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phương hướng,biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng
Luận văn phương hướng,biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá của các huyện ngoại thành thành phố hải phòng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart