Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của sở tài chính hà tĩnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

51.000

Category:

Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của sở tài chính hà tĩnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của sở tài chính hà tĩnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của sở tài chính hà tĩnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của sở tài chính hà tĩnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của sở tài chính hà tĩnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của sở tài chính hà tĩnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của sở tài chính hà tĩnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của sở tài chính hà tĩnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN —————————-SQSoOgSGS———-

ĐINH THỊ TÌNH

QUẢN LÝ ĐẨU THẦU MUA SẢM TÀI SẢN CÔNG CỦA SỞ TÀI CHÍNH HÀ TĨNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

C huyên ngành: Kinh tế Phút triển Mã Ngành: 8310105

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ PHÁT TRIỂN

Người hưởng dân khoa học:

Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của sở tài chính hà tĩnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh PGS. TS. LÊ HUY Dức

Hà Nội – 2020 LỜ1 C Am DOAN

Tôi dà dọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự tiling thực trong học thuật. Tôi cam kết rang nghiên cứu này do lôi lự thục hiện và không vi phạm yen cầu VC trung thực trong học thuật.

ỉỉà Nội, ngày tháng năm 2020

Tác giả luận văn

Dinh Thị Tình

LỜI C ẤM ON

Dê hoãn thành chương trình cao học và có dược Luận Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của sở tài chính hà tĩnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh vãn này, ngoài sự nổ lực cố gang cua ban thân, lôi xin bây tò lòng bicl on đen các thầy, cô giáo Ư ‘ 1 ‘rường Dại học Kinh tế Quốc dân và các thầy cô giáo khác dã tùng giăng dạy, dà nhiệt tình giúp đờ cho lôi trong thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn Viện Dão tạo Sau dại học – Dại học Kinh tế Quốc dàn đà giúp đờ lỏi nhiều mại trong suối thời gian học lập và nghiên cứu khoa học Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của sở tài chính hà tĩnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh tại trường mình.

Đặc biệl. lôi xin bày lo lòng bicl ơn sâu sac den PGS.1S. Lê Huy Đức lã người trực tiếp hướng dần dã dãy công hướng dần, chi bảo giúp dơ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành Luận văn.

Tôi xin bây tó lõng biết ơn sâu sẳc tới các dồng chi lãnh dạo tinh ĩĩã Tĩnh, các chu đau lư đà lạo điều kiện giúp đờ lôi Irong quá irinh nghiên cứu và thu (hập tài Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của sở tài chính hà tĩnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh liệu phục vụ viết luận vãn.

Qua đày lôi cùng xin bày lo lòng bicl ơn gia đình và bạn bè đà giúp đờ, động viên, khuyến khích tỏi trong suốt quá trinh học tập, nghiên cửu.

Tôi xin trân trọng cám 011 !

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

Tác giâ luận vãn

Đinh Thị Tinh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CẤC TỬ VIẾT TẤT

DANĨT MỤC CÁC ĨIÌNĨT Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của sở tài chính hà tĩnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh , BÀNG

PHẢN MỎ ĐÀU

CĨĨƯƠNG 1: KTTUNG LÝ Tin VF.T VÊ QUÀN LÝ DẤU TTTẲU MUA SẢM TÀI SẤN CÒNG CỦA SỎ 1À1 CHÍNH

 • 1.2.  Quản lý dầu thầu mua sắm tài sản công của sỏ- Luận văn quản lý đấu thầu mua

sắm tài sản công của sở tài chính hà tĩnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh Tài chính

 • 1.2.2.  Nội dung Quan lý đầu thầu mua sam lài san công cua Sơ lài chinh 21

 • 1.3.  Các tiêu chí dánh giá kết qua Quán lý dẩu thầu mua sắm tài sản cống

cùa Sờ Tài chính

 • 1.3.2.  Tiêu chí Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của sở tài chính hà tĩnh

trên địa bàn tỉnh hà tĩnh hiệu quá

1.3.5 Ticu chi VC thời gian

 • 1.4.  Các nhân lù ành huừng đen hiệu quà quàn ụ đâu thâu mua săm lài sàn

công cùa Sớ Tài chính

 • 1.4.4.  Các nhân tố khác Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của sở tài chính

hà tĩnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÁU THẢI MUA SẪM TÀI SẢN CÔNG CÙA

SỜ TÀI CHÍNH HÀ TĨNH TRÊN DỊA BÀN TÌNH HÀ TĨNH.. 32

 • 2.1.  Giới thiệu về Sừ Tài chinh Hã Tình, chi tiêu công và mua sam cóng tĩnh

Hà Tĩnh

 • 2.1.4.   Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của sở tài chính hà tĩnh trên địa

bàn tỉnh hà tĩnh Thực trạng mua sẩm tài sàn công ớ ĩĩà Tĩnh

 • 2.2.  Thực trạng Quàn lý nhà nước về đau (hầu mua sam tài sàn công ừ Hà

Tĩnh

 • 2.2.1 .Thực trạng quán lý dấu thầu mua sẩm tài sân còng theo các nội dung quân lỷ nhà

nước

hực trạng quan lý đấu thau cua Sờ lài chinh Hà lình theo các lieu chí đánh giá

 • 2.3.  Phân tích các nhân tố lác động đến quân lý đấu Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của sở tài chính hà tĩnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh (hầu mua sam tài sàn

công

CHƯƠNG 3. DĨNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN TTĨIẸN QUÀN Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của sở tài chính hà tĩnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh LÝ DẤU THẤU MI A SẤM TÀI SÀN C ÔNG CÙA SỜ TÀI CHÍNH HÀ TÌNH TRÊN ĐỊA BẢN

TỈNH HẢ TÌNH THỜI GIAN TỚI

 • 3.1.  Bối cành (rong nước và quốc tế tác động đến quàn lý đấu (hầu mua sắm

tài san công cua Sớ Tài chính Hà Tĩnh trên địa bàn tinh Ilà Tĩnh

 • 3.2.  Quan diêm vã định hướng Quàn lý nhà mróv đâu thâu mua sâm lãi sàn công Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của sở tài chính hà tĩnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

cua Sớ Tài chính Hà Tĩnh ti-ên địa bàn tinh ĩlà Tĩnh trong thòi gian tói

 • 3.2.2.  Định hướng hoàn thiện quán lý đấu thầu mua sam lài san công cua So lài

chinh ĩĩã Tình trên dịa bàn tinh ĩĩã Tĩnh trong thôi gian tới:

 • 3.3.  Giái pháp hoàn thiện quan lý nhà nước về dấu thầu mua sắm tài sản

công (rong (hời gian (ới

 • 3.3.1.  Hoàn ihiện quá (rinh lập ke Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của

sở tài chính hà tĩnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh hoạch đấu (hầu mua sam lài san công

 • 3.3.2.  Tuyên truyền vận dộng nhàm nàng cao nhận thức pháp luật về dấu thầu

mua sẩm tài sân công

 • 3.3.4.  Hoàn thiện lo chức bộ máy quàn lý đâu (hầu và lang cường phối hợp…. 80

 • 3.3.5.  T ăng cường cơ sờ vật chất kỳ thuật, ứng dụng công nghệ thòng tin vào

đấu llìầu

 • 3.3.6.  Đầy mạnh (hanh Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của sở tài chính hà tĩnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh ira, kiểm ira việc chi NSNN cấp 111111 cua Sờ Tài chính

Hà Tình

KÉTLƯẬN

DANTT Afĩ*c TÀT Ĩ.TẸU THAM KTĨÀO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của sở tài chính hà tĩnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của sở tài chính hà tĩnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của sở tài chính hà tĩnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart