Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam

52.000

Category:

Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam

Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam

fff

Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam

fff

Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam

fff

Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam

fff

Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam

fff

Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam

fff

1

LỜI CAM ĐOAN

Tác gia xin cam đoan luận vãn này Là do tự ban thân thực hiện và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác đê làm sân phâm cùa riêng minh, các thông tin thứ cấp dược sứ dụng trong luận vãn có nguồn gốc và ghi trích dần rò ràng, rác giã chịu h oàn toàn trách nhiệm VC linh xác thực xà nguycn bân của luận văn thạc Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam sỳ nãy.

líà Nội, HỊỊÒy… iháỉiịỉ… năm 20 Ị 5

l ác già l.ê rân Bình

LỜI C ẢM ƠN

Trong quá trinh họ c tập và thực hiện viết luận vãn , tôi đà nhận dược sự hướng dan. ý kiên góp ý của các thây cô giăng viên Trường Đại học Kinh lê quốc dân. sự giúp dờ vã trao dôi kiến thức cua các bạn học viên lớp Cao học Quan lý kinh Ic CH22Q, cũng với sự Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam chi báo nhiệt lình của một số anh chị đi Irước Irong nghề. VỚI sự kinh trọng và lòng biết ơn sâu sẳc. tôi xin dược bày to lời cam on chân thành lới:

Các thầy cô giảng viên Tnrờng Đại học Kinh tế quốc dàn. cãc thầy cô giáo Viện Dào lạo Sau đại học, các thây cô giáng vicn của khoa Môi Irưìmg và Dô ihị, các thầy cô dà trực tiếp giang dạy các môn học trong khóa học cao học cua tỏi.

Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam TÔI xin dược gừi lởi cám on dến gia dinh. bạn bè dà ung hộ tôi trong suốt quá irình nghiên cứu luận vãn.

Mặc dù dà có rất nhiều cố gắng song luận vãn vần không thè tránh klioi thiếu sót, do vậy lôi râl mong nhận được nhùng ý kiên đóng góp chân thành lừ các thây Cỏ. nliừng người có kinh nghiệm trong nghề, dồng nghiệp và các bạn.

I ÔI xin chân ihành cám <m!

nà Nội, ngày… Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam iháng… năm 2015

Tác giá

Lê Tân Bình

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỞI CẢM ƠN

DANH MỤC CẤC TỪ VIÉT TẤT

TÓM TẤT LUẬN VÃN……………………………….Error! Bookmark not defined.

LỜI MỚ ĐAU

CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ LUẬN VÀ TH ực TIẺN CÙA DẤU TƯ TRỤC TIÉP NƯỚC NGOÀI VÀ QUÁN LÝ MÓI TRƯỜNG TRONG DOANH

NGHIỆP DẤU TƯ TRựC TIÉP NƯỚC NGOÀI

1.1 rông quan vê đâu tu trực liêp Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam nước ngoài

 • 1.2.  Tông quan về quan lý môi trường trong doanh nghiệp dầu nr tiực tiếp nước

ngoài

 • 1.2.1.  Khái niệm về quan lý môi tnrờng trong doanh nghiệp dầu nr trực tiếp

nước ngoài

 • 1.2.2.  Dặc điềm của quàn lý mói trường trong doanh Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam nghiệp đâu lư trực liếp

nước ngoài

1.2.3 Một sô còng cụ quán lý môi trường trong doanh nghiệp đâu tư trực tiêp nước ngoài

 • 1.3.  Các yếu tố ảnh hương tới quân lý mòi trường trong doanh nghiệp dầu rư trực tiêp nước

ngoài và trách nhiệm của các doanh nghiệp đâu tư trực tiếp nước ngoài trong hào vệ môi trường

 • 1.3.1. Các yếu tố ảnh hương tới quân lý môi trường doanh nghiệp dầu tư trực tiếp nước

ngoài Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam 23

 • 1.3.2. Trách nhiệm cúa doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bão vệ mòi

tnrờng 26

 • 1.4. Kinh nghiệm the giới về quán lý môi trường doanh nghiệp đầu tu trực tiếp nước ngoài

27

 • 1.4.1.  Kinh nghiệm cùa các công ty lớn và chính phú trên thê giới………………………27

 • 1.4.2.  Bài học kinh nghiệm quán lý môi trường doanh nghiệp đâu tư trực tiếp

nước ngoài cho Việt Nam………………………………………………………………………………33

CHƯƠNG 2: THỰC TILING QUẤN LÝ MÔI TRƯỜNG TRONG CẤC DOANH NGHIỆP DÀƯ Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam TƯTRỤC TIÉP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM . 35

 • 2.1.  Thực trạng thu hút đầu lư và vai trò cùa đâu tư trực ticp nước ngoài ớ Việt

Nam

 • 2.2.  Tông quan về thè chế quan lý mòi trường khu vực có vốn dầu tư trực tiếp

nước ngoài tại Việt Nam

 • 2.2.1.  Tố chức quán lý Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam nhà nước về môi trường đối với khu vực có vón đầu tư

trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

 • 2.2.2.  Các vãn ban pháp lý liên quan dến quan lý môi trường doanh nghiệp dầu

tư trực liềp nước ngoài lại Việt Nam

 • 2.3.  Tinh hình quán lý môi trường cùa các doanh nghiệp dầu tư trực tiếp nước

ngoài lại Việt Nam

 • 2.3.2.  Hiện trạng quan lý môi trường cua doanh nghiệp dầu tư tore tiếp Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam nước

ngoài

 • 2.4.  Nhùng thuận lọi và khó khăn trong quàn lý môi trường khu vực FD1 cùa

doanh nghiệp FDI và cơ quan quan lý nhà nước

CHƯƠNG 3: CÁC GIAI PHẤP NHẤM NÂNG CAO HIỆU QƯẲ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP ĐÀU Tư TRựC TIẾP NƯỚC NGOÀI

 • 3.1.  Dự báo thu hút dầu nr trục tiếp Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp

fdi tại việt nam nước ngoài ơ Việt Nam

KKT LUẬN

DANTI MỤC TÀI LIẸU THAM KHAO

PHỤ LỤC 1

PIIỤ LỤC 2

PHỤ LỤC 3

DANH Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam MỤC HÌNH

Hình 2.1. Tỷ lệ dự án cấp mới phân theo lĩnh vực đầu tư

Hình 2.2 Tỷ lệ đóng góp vào GDP của khu vực FD1

Hình 2.3: số lượng các doanh nghiệp TDI trong mầu diều tra theo tỉnh

Hình 2.4: Tý lệ doanh nghiệp FD1 phân loại theo hình thức kinh doanh

Hình 2.5: Tý trọng trên tòng số vốn dầu tư Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam các nước dầu tư FDI lớn nhất

Hình 2.6: Dự kiên chi phi môi trường liêt kiệm được khi đâu lư

Hình 2.7: Đánh giá cùa doanh nghiệp về mức dộ ỏ nhiễm gây ra cho mòi trường ..50 Hình 2.8:

(‘ác động lực đê doanh nghiệp FDI hoạt động báo vệ môi trường

Hình 2.9: Những yếu tố anh hường lớn nhất dến việc tuân thu các quy dịnh_môi Luận văn quản

lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam trường

Hình 2.10: Tỳ lệ các kênh tiếp cận thông tin về quy dinh báo vệ mòi trường cùa doanh nghiệp FDI

Hình 2.11: Tinh trạng vận hành hệ thống xư lý nước thai cua các doanh nghiệp ….55 Hình 2.12: Tỳ lệ các doanh nghiệp EDI có bộ phận chuyên trách VC môi trường….57 Hình 2.13: Số lượng nhân sự trong bộ phận mòi trường…………………………………………………………………………..57

Hình 2.14 : Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam Nhừng cồng

cụ quàn lý môi trường được sứ dụng

Hình 2.15: Tiling binh năm san xuất cua các công nghệ trong doanh nghiệp TDI ..60 Hình 2.16: Nguồn gôc xuầl sứ của các công nghệ xừ lý chãi thài ciia các

doanh nghiệp TDI

Hình 2.1 7: Mức độ ticu hao nhiên liệu của dầy truyền sán xuất

Ilinli 2.18: Tỳ lệ chi phi cũa doanh nghiệp TDI dầu Luận văn quản lý môi trường trong các

doanh nghiệp fdi tại việt nam nr cho hoạt dộng quan lý mòi trường………………………………63

Hình 2.19: Tý lệ chi phi cùa doanh nghiệp TDI dầu tư cho hoạt dộng quan lý mòi trường …64

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam
Luận văn quản lý môi trường trong các doanh nghiệp fdi tại việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart