Luận văn quản lý nguồn nước đối với lưu vực sông nhuệ đáy

49.000

Category:

Luận văn quản lý nguồn nước đối với lưu vực sông nhuệ đáy

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn quản lý nguồn nước đối với lưu vực sông nhuệ đáy

Luận văn quản lý nguồn nước đối với lưu vực sông nhuệ đáy

fff

Luận văn quản lý nguồn nước đối với lưu vực sông nhuệ đáy

fff

Luận văn quản lý nguồn nước đối với lưu vực sông nhuệ đáy

fff

Luận văn quản lý nguồn nước đối với lưu vực sông nhuệ đáy

fff

Luận văn quản lý nguồn nước đối với lưu vực sông nhuệ đáy

fff

Luận văn quản lý nguồn nước đối với lưu vực sông nhuệ đáy

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN

Ỷ X.’X’X.X-X.’X

HÀ ĐỨC TUÂN ANH

QUẢN LÝ NGUÔN NƯỚC ĐỐI VỚI LƯU vực SÔNG NHUỆ – ĐÁY

Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TÉ MÔI TRƯỜNG

LUẬN VÀN THẠC SỸ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

NGƯỜI HƯỚNG DẲN KHOA HỌC: PGS.TS._NGUYÊN_THÉ_CHINH

ĐẠI HỌC K.T.Ọ.D

TT. THÔNG TIN THỮVIỆN

PHÒNG LUẬN ÁN – TV LIỆU ____________________í______________________í____

Hà Nội, 2016

LỜI CAM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết hẩng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này này do tôi tự thực hiện và không vi Luận văn quản lý nguồn nước đối với lưu vực sông nhuệ đáy phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Tác giả

Hà Đức Tuấn Anh

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên tôi xin được gửi lời càm ơn tới tập thể thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện đào tạo Sau đại học đặc hiệt là các thầy, cô trong khoa Môi trường Đô thị đã rất quan tâm, hường dẫn, giúp dở và góp ý nhiệt tình trong quá trinh tôi học tập và viết luận vãn Luận văn quản lý nguồn nước đối với lưu vực sông nhuệ đáy .

Đặc biệt tỏi xin được gứi lời cảm ơn chân thành và sâu sac nhât đèn Phó giáo sư – Tien sĩ Nguyền Thế Chinh dà hết sức lận tâm chi bảo. hướng dẫn và giúp đở trong suốt quá trình tôi học tập và hoàn thành luận vãn thạc sĩ này.

Tôi“cũng xin gửi lời càm ơn”chân thành đén Ban lành đạo ƯBND thành phố Hà Nội và một số sở, ban ngành trực thuộc Thành phố đà tạo điều kiện tốt nhất cho Luận văn quản lý nguồn nước đối với lưu vực sông nhuệ đáy tôi trong quá trình thực hiện nghiên cứu .

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình người thân và bạn bè đã luôn bên cạnh, động viên, giúp sức để tôi có the học tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

Tuy nhiên, dù đã có nhiều cố gắng nồ lực đế hoàn thiện song luận văn vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót. rất mong nhận được những đóng góp quý báu của thầy cô. đồng nghiệp Luận văn quản lý nguồn nước đối với lưu vực sông nhuệ đáy và các bạn.

Xin chân thành càm ơn!

YÊU CÀU CỦA HỘI ĐÒNG CHẤM LUẬN VÃN THẠC sĩ Những điểm học viên:…………………………………………………………..cần sửa chữa bổ sung

trước khi nộp luận văn chính thức cho Viện đào tạo SĐH


Chủ tịch Hội đồng

Cam kết của Học viên7

. Juc.. y.ì.6n… Cứ**. .Lứ..-ẤÂ*.

■{£•*>…&***… .hai….

Học viên


(Kỷ và ghi rõ họ tên)


1 Học viên phải cỏ trách nhiệm chinh sừa LV theo yêu cẩu của Hội đổng. Trong Ưưởng họp không chinh sửa sè không được công nhận kết quả bảo vệ.

Học viên phải đỏng bản yêu cẩu Luận văn quản lý nguồn nước đối với lưu vực sông nhuệ đáy chinh sửa này vào cuối luận vẫn chính thức khi nộp cho viện ĐT SĐH

Cộng hòa xà hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SỸ

Ten luận văn: Quàn lý nguồn nước đối với lưu vực sông Nhuệ- Đáy

Học viên: Hà Đức Tuấn Anh-CH230765

Chuyên ngành: Quàn lý Kinh tế Môi trường

Ngưòi nhận xét: TS Bùi Thị Hoàng Lan Chức trách trong Hội đồng: Phàn biện Luận văn quản lý nguồn nước đối với lưu vực sông nhuệ đáy II

Sau khi đọc bàn Luận văn của học viên, Tôi xin có một số nhận xét sau dây:

I. về tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài

Đây là một dề tài mang ý nghĩa cả về lý luận và thực tiền cao. Nước rất cần thiết cho sự sống, sức khoẻ cùa con người và là nguồn tài nguyên quý giá cho sự phát triền. Nguồn nước đang dứng trước khủng khoảng về thiếu nước cung cắp cho nhu cầu thiết yếu Luận văn quản lý nguồn nước đối với lưu vực sông nhuệ đáy của cuộc sống. Sự gia tăng dân số, các hoạt dộng kinh tế và việc cải thiện các tiêu chuẩn cho cuộc sống dẫn đen sự cạnh tranh, mâu thuẫn do giới hạn về nguồn nước. Để bảo dâm tính bền vững, nguồn nước phải được xem xét quản lý một cách thống nhất cà về trạng thái tự nhiên và trong cân băng giữa các nhu cầu dùng nước -sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp và môi trường nhầm đạt được lợi ích cao nhắt về Luận văn quản lý nguồn nước đối với lưu vực sông nhuệ đáy kinh tế, xã hội mà không ảnh hưởng đến sự bên vừng của hệ sinh thái cằn thiết cho sự sống. Hiện nay, ở nước ta, quàn lý tồng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông đang nhận dược nhiều sự quan tâm của Chính phủ và các cơ quan, ban ngành. Việc thực hiện quàn lý tài nguyên nước nói chung và nguồn nước nói riêng theo lưu vực sông đã và đang được tiến hành rộng rãi ở nhiều lưu vực sông, trong đó có Luận văn quản lý nguồn nước đối với lưu vực sông nhuệ đáy lưu vực Sông Nhuệ- sông Đáy Tuy nhiên, việc quản lý vẫn còn gặp nhiều khó khăn, từ nhận thức đến các hoạt động thực tiền, nhiều vấn đề còn chưa dược thống nhất cần được xem xét và hoàn thiện.

II. về kết cẩu đề tài

Luận văn bao gồm 77 trang (không bao gồm phần mục lục, danh mục các từ viết tắt, danh mục bảng biểu danh mục hình, danh mục các tài liệu tiếng Việt, tài liệu tham Luận văn quản lý nguồn nước đối với lưu vực sông nhuệ đáy khỏa), luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận được chia thành 3 chương. Chương 1, là lý giải các khía cạnh lý luận về Quản lý nguồn nước tại lưu

1

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn quản lý nguồn nước đối với lưu vực sông nhuệ đáy”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn quản lý nguồn nước đối với lưu vực sông nhuệ đáy
Luận văn quản lý nguồn nước đối với lưu vực sông nhuệ đáy
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart