Luận văn quản lý nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của việt nam

54.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn quản lý nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của việt nam

Add your review

Luận văn quản lý nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của việt nam

Luận văn quản lý nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của việt nam

fff

Luận văn quản lý nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của việt nam

fff

Luận văn quản lý nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của việt nam

fff

Luận văn quản lý nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của việt nam

fff

Luận văn quản lý nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của việt nam

fff

Luận văn quản lý nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của việt nam

fff

LUẬN VÃN THẠC SỶ HI DOANH VÀ QUẢN LÝ

IIA NỘI,     2012

7327

LV.

ThSTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TỂ ouốc DÂN >*** «


PHẠM THỊ M1AH HÒA

*          4
QUẢN ứ NHÀ Ntóc ĐỔI rá CHUUNG ĨRỈNH sục ĨIÊU QUỐC GỈA


UNG PHÓ vdl 8IÊN Bối KHÍ HẬU CỦA WỆT NAH!

TRƯƠNG ĐẠI HỌC KINH TẼ Qưốc DAN

PHẠM THỊ MINH HÒA

!   ÕÌ nọc KTỌD

I Tỉ.T’iởnc Luận văn quản lý nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của việt nam ,rifiTỊiưỊỆfỊ

QUẢN lí NHÁ Nlrôc DOI vởl CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VÓI BIÊN DÔÌ KHÍ HẬU CÙA VIỆT NAM

CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

LUẬN VÃN THẠC SỸ KINH DO ANH VÀ QUẢN LÝ

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. LÊ THU HOA

ui xíìl liu

LỜI CAM ĐOAN

‘l ôi xin cam đoan nội dung bảo cáo được viết là do bàn thân thực hiện, không sao chép Luận văn quản lý nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của việt nam , cắt ghép các báo cáo luận văn của người khác; nếu sai tôi xin chịu ký luật với Nhà trường.

Hà Nội ngày 25 thảng 12 nám 2012

Học vicn

Phạm Thị Minh Hòa

LỜI CẢM ƠN

Trước ticn, tòi xin được chân thành bày tỏ lòng biết ơn den Phó Giáo sư – Tiến sĩ Lé Thu Hoa, Trường Khoa Mòi trường và Dô thị. Trong quá trình thực hiện luận vãn tốt nghiệp, tôi đã nhặn được sự Luận văn quản lý nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của việt nam giúp đỡ rất nhiệt tình của Cô, đă giúp tỏi rất nhiều trong việc định hướng và giài quyết những vấn đồ cơ bàn trong Luận văn.

Tôi xin chán thành gửi lời câm ơn đến Thạc sì Trương Đức Trí, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đồi khí hậu, Thư kỷ Văn phòng Chương trình Mục tiêu quốc gia ửng phó với biến đổi khí hậu dà cung cấp cho tỏi các tài liệu, số liệu liên quan đen nội dung Đê tài mà Luận văn quản lý nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của việt nam tôi đă nghiên cứu.

Tiếp theo, tôi xin gừi lời cảm ơn đến các đồng nghiệp trong cơ quan đă giúp đỡ tôi rất nhiệt tình và cung cấp cho tòi nhiều thông tin quý giá trong khi thực hiện Luận văn.

Cuối cùng, tòi xin gừi lời càm ơn đến gia dinh và bạn bè đà động viên, giúp dỡ tôi rẩt nhiều để tôi có thể hoàn thành được Luận văn Thạc sĩ này.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2012

Luận văn quản lý nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của việt nam Học viên

Phạm Thị Minh Hòa

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LÒI CẢM ON

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẤT

DANH MỤC BẢNG BIẾU, so ĐÒ

TÓM TÁT LUẬN VÀN

PHÀN MÒ ĐÀU

CHƯƠNG 1 CO SÒ LÝ LUẬN VÀ THỤC TIÈN VÈ QUÀN LÝ NHÀ NƯỚC DÓI VÓÌ

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA ƯNG PHÓ VỚI BIÉN

ĐỐI KHÍ HẬU

  • 1.1. Biến đổi khí hậu và ứng phó vói biến đối khí hậu Luận văn quản lý nhà nước đối

với chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của việt nam ……….

  • 1.2.   Quán lý nhà nước đối vói Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với

biến đối khí hậu

  • 1.2.1.  Quan niệm vê quàn lý nhà nước đòi với Chương trình mục tiêu quốc gia

ứng phó với biến đôi khí hậu

  • 1.2.2.  Các nhân tố ảnh hường dến công tác quàn lý nhà nước đối với Chương

trình mục tiêu Luận văn quản lý nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia ứng

phó với biến đổi khí hậu của việt nam quốc gia ứng phó với biến dồi khí hậu

  • 1.2.3.  Một sồ tiêu chí đánh giá về quán lý nhà nước đồi với Chương trình mục

tiêu quốc gia ứng phó với biến đồi khí hậu

  • 1.3. Kinh nghiệm về tổ chức bộ máy và vấn đề quản lý nhà nước về ứng phó

vói biến đối khí hậu ỏ- một số nước trên thế giói

biến đổi khí hậu của việt nam Kinh nghiệm cùaThái                               Lan

27

  • 1.3.4. Kinh nghiệm cùa úc………………………………………………………………………….28

  • 1.3.5.  Một sò bài học rút ra từ kinh nghiệm của các quốc gia trên Thế giới……………29

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn quản lý nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn quản lý nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của việt nam
Luận văn quản lý nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart